มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611701101
นางสาวกฤติยาภรณ์ หาญวงค์ 
2
611701102
นางสาวณัฐพร สัมฤทธิ์ 
3
611701103
นายทรงมั่น เอี่ยมศรีวงศา 
4
611701104
นายนิติพล พีภูเขียว 
5
611701105
นางสาวปพิชญา ชูสกุล 
6
611701106
นางสาวพรพิมล คำเขิน 
7
611701107
นางสาววิภาวดี ทะนสุข 
8
611701108
นางสาวอนัญญา พลยางนอก 
9
611701109
นางสาวอภัสรา หงษ์วิลัย 
10
611701110
นางสาวอังคณา ใจปิติ 
11
611701111
นายอิทธิ ภักดิ์ชัยภูมิ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................