มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611702101
MR.HIN EANGYOU 
2
611702102
นางสาวเกตศิรินทร์ ภูมิมี 
3
611702103
นายเกียรติศักดิ์ คุณธรรม 
4
611702104
นายจตุรวิทย์ พรมศาสตร์ 
5
611702105
นายจักรินทร์ เลิศขุนทด 
6
611702106
นางสาวจุไรรัตน์ สวนห้วยไผ่ 
7
611702107
นางสาวฑาริณี นิยมพร 
8
611702108
นางสาวดอกฝิ่น ทุ่มกระโทก 
9
611702109
นายทศพล จันทร์ดวง 
10
611702110
นายธรรมชาติ ยาโน 
11
611702111
นายธรรมนูญ พรมบุตร 
12
611702112
นายธีรภัทร์ บัวใหญ่ 
13
611702113
นายธีระนัย ก้อนจินดา 
14
611702114
นายนันทวัช เลิศขุนทด 
15
611702115
นายพงศธร พันจันทึก 
16
611702116
นายพงศธร ลุนบง 
17
611702117
นางสาวพวงเพชร อรัญสุด 
18
611702118
นางสาวรามาวดี จุลชีพ 
19
611702119
นายสหพัฒน์ บุญสะอาด 
20
611702120
นางสาวสายธาร เทพศรี 
21
611702121
นายสุทธิชัย สุทธิเชื้อ 
22
611702122
นายสุทธิพงษ์ มีเนตร 
23
611702123
นางสาวสุภาภรณ์ พานนนท์ 
24
611702124
นายอภิศักดิ์ ชัยชนะ 
25
611702125
นายอภิสิทธิ์ เหรวัต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611702126
นายอาทิตย์ ชัยรัตน์ 
27
611702127
นางสาวกัตติกา ดีนาง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................