มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611303101
นางสาวกาญจนา ก่อกำลัง 
2
611303102
นางสาวกาญจนา ขวัญพูล 
3
611303103
นางสาวกุ้งนาง พวดขุนทด 
4
611303104
นายเขตตกานต์ อาบสุวรรณ์ 
5
611303105
นางสาวเจ้าขา นามบุตร 
6
611303106
นายต่อตะวัน หล่ากระโทก 
7
611303107
นายธณัฐชา โรจโนภาส 
8
611303108
นายธนาวุฒิ ดีบาล 
9
611303109
นายธีรวัฒน์ ประตาทะกัง 
10
611303110
นางสาวนรีกานต์ ภูฆัง 
11
611303111
นางสาวน้ำทิพย์ แสงแพง 
12
611303112
นายปฏิภาณ แก้วม่วง 
13
611303113
นางสาวปวีณา ภูช่างทอง 
14
611303114
นายพงษ์บดินทร์ ถนอมชาติ 
15
611303115
นางสาวพลอยไพลิน อิ่มกลาง 
16
611303116
นางสาวพานทิพย์ ดีนอก 
17
611303117
นายพีระพงษ์ นามโนนเขวา 
18
611303118
นางสาวรุ่งทิพย์ ริมขามป้อม 
19
611303119
นางสาวฤทัยรัตน์ โกติรัมย์ 
20
611303120
นางสาวศิริลักษณ์ ดังโพนทอง 
21
611303121
นางสาวสิริกานต์ คชพันธ์ 
22
611303122
นางสาวสุชาบูรณ์ อิงชัยภูมิ 
23
611303123
นายสุภณัฐ ฤาชา 
24
611303124
นายสุรวุฒิ พิมพ์เมืองเก่า 
25
611303125
นายสุรศักดิ์ นาจะหมื่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611303126
นายอนิรุทธิ์ บัวพา 
27
611303127
นางสาวอัญชลีพร แดงสกุล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................