มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611601101
นายกิตตินันท์ เนื่องชุมพล 
2
611601102
นางสาวเกวลิน ใจประเสริฐ 
3
611601103
นางสาวณัญญาลักษณ์ แดงสกุล 
4
611601104
นายณัฐิวัฒน์ หมื่นปัดชา 
5
611601105
นายเด่นดนัย วิชาชัย 
6
611601106
นายธนพล นิจจอหอ 
7
611601107
นายธาดาพงศ์ ทองคำ 
8
611601108
นายพายุ สีสมทา 
9
611601109
นางสาววาสนา แสนนอก 
10
611601110
นายวีรพงษ์ สีนกยาง 
11
611601111
นางสาวศศิธร พจน์พิสิฎฐ์ 
12
611601112
นางสาวศศิธร วงศ์สวาสดิ์ 
13
611601113
นายสามารถ แก้วพรม 
14
611601114
นางสาวอภิรักษ์ พิมพ์ศร 
15
611601115
นางสาวอัญญาณี หลุ่ยจิ๋ว 
16
611601116
นางสาวมนัสวี ทางทอง 
17
611601117
นางสาววิภารัตน์ ทวีทรัพย์ 
18
611601118
นางสาวปวีณา สมสา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................