มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611104101
นางสาวจารุวัลย์ เวียงชัยภูมิ 
2
611104102
นายณัฐพล ทิพราช 
3
611104103
นายณัฐพล แย้มชัยภูมิ 
4
611104104
นายปฏิพัทธ์ ทองสิทธิ์ 
5
611104105
นางสาวแพรวพิลาส กาจสันเทียะ 
6
611104106
นางสาวมยุรี หมื่นจิตร 
7
611104107
นางสาวรัชฎาภรณ์ กางสี 
8
611104108
นายเรืองฤทธิ์ ฝาชัยภูมิ 
9
611104109
นางสาววารุณี ไสวเนาว์ 
10
611104110
นายอดิศร ตื้นชัยภูมิ 
11
611104111
นางสาวอิสราภรณ์ เบ้าสองสี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................