มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน กลุ่ม 1
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611105101
MISS.MOM PANHA 
2
611105102
นางสาวกัญญารัตน์ สุขขุนทด 
3
611105103
นางสาวเขมจิรา อินทร์ชู 
4
611105104
นางสาวจริยา พุดผึ้ง 
5
611105105
นางสาวจิตรกัญญา ชัยโคตร 
6
611105106
นางสาวจุฑาทิพย์ ภูธรรม 
7
611105107
นายชาตโยดม มะม่วงชุม 
8
611105108
นางสาวฐิติมา นาดี 
9
611105109
นางสาวฐิติยา แก้วมูลมุข 
10
611105110
นางสาวณัฐสุดา รู้มั่น 
11
611105112
นางสาวเนตรชนก ล้อมขุนทด 
12
611105113
นางสาวปนัดดา ภูหัตการ 
13
611105114
นางสาวประกายการณ์ นาคทน 
14
611105115
นางสาวพีรดา ชัยฤทธ 
15
611105116
นางสาวภัคธีมา กำลา 
16
611105117
นายวชรพล เจริญมี 
17
611105118
นางสาววรัญญา ชัยจันดี 
18
611105119
นางสาววิภาดา ขวางนกขุ้ม 
19
611105120
นางสาวศิริลักษณ์ อำชัยภูมิ 
20
611105121
นางสาวสมฤทัย เกตุดี 
21
611105122
นางสาวสุชาวดี สมอดง 
22
611105123
นางสาวสุภาภรณ์ นารินทร์ 
23
611105124
นางสาวอรดี อิ่มทรัพย์ 
24
611105125
นางสาวอังควิภา นานใส 
25
611105126
นางสาวฐิตารีย์ ศรีษะเกษ 
26
611105127
นางสาวกุลธิดา สุทธิแพทย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................