มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611501101
นางสาวกมลชนก กองทอง 
2
611501103
นางสาวจิตตินันท์ ครองผล 
3
611501104
นางสาวจินดารัตน์ อะโน 
4
611501105
นางสาวจุฑามาศ เกิดม่วงหมู่ 
5
611501106
นางสาวชลิตา กิจรัตน์ 
6
611501107
นางสาวณัฏฐณิชา ภูล้นแก้ว 
7
611501108
นางสาวดวงกมล สุขี 
8
611501109
นางสาวดวงหทัย ไสวงาม 
9
611501110
นางสาวทิพย์รัตน์ สีเขียว 
10
611501111
นางสาวนรินทร์ จิตรประทุม 
11
611501112
นางสาวนิราภรณ์ จุลนันท์ 
12
611501113
นางสาวเบญจรัตน์ จันวัน 
13
611501114
นางสาวปภาดา พัดดำ 
14
611501115
นางสาวพรรณวิษา ขะจรสมบัติ 
15
611501116
นางสาวพัสดาภรณ์ พุ่มบัว 
16
611501117
นางสาวรัชฎา พลสว่าง 
17
611501118
นางสาววนิดา สมพงษ์ 
18
611501119
นางสาววราภรณ์ บุญปลื้ม 
19
611501120
นางสาววรินดา โชคเหมาะ 
20
611501121
นางสาววิชุดา ดำสิม 
21
611501122
นางสาววิยะดา ต่อชีพ 
22
611501123
นายวุฒินันท์ วะการินทร์ 
23
611501124
นายศิริศักดิ์ เจริญพงษ์ 
24
611501125
นางสาวสิริรัตน์ ศรีหนองบัว 
25
611501126
นางสาวสุชาดา ศรีโยธา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611501127
นางสาวสุดารัตน์ พรมบุตร 
27
611501128
นางสาวสุนิสา เตยดอน 
28
611501129
นางสาวสุวิมล หอมระหัด 
29
611501130
นายอภิวัฒน์ ยงเพชร 
30
611501131
นางสาวนิโลบล ประภาสโนบล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................