มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611501201
นางสาวกาญจนา พรประไพ 
2
611501202
นางสาวกุลสตรี กงชัยภูมิ 
3
611501203
นางสาวจิตรวรรณ คำลาด 
4
611501204
นางสาวจุฑานันต์ ปัดไธสง 
5
611501206
นางสาวญาณิน เพ็งบ้านไร่ 
6
611501207
นางสาวณัฐสุดา ปัดติลาพัง 
7
611501208
นางสาวดวงหทัย ตลาดนา 
8
611501209
นางสาวทิพธัญญา หาดจันทร์ 
9
611501210
นางสาวนงลักษณ์ คำดี 
10
611501211
นางสาวนิภาภรณ์ ภักดีกลาง 
11
611501212
นางสาวบุตรสดี ตุ้มเมือง 
12
611501213
นางสาวเบญจวรรณ มีพลอย 
13
611501214
นางสาวปิยนันท์ รองชัยภูมิ 
14
611501215
นางสาวพรลภัส ชัยงาม 
15
611501216
นางสาวพีรยา ทะชัย 
16
611501217
นางสาวรัชนีกร กองศรี 
17
611501218
นางสาววนิสา พูนขุนทด 
18
611501219
นางสาววรารักษ์ ศรีตะปัญญะ 
19
611501220
นางสาววาสนา เศษขุนทด 
20
611501221
นางสาววิภาดา ด่านกลาง 
21
611501222
นางสาววีรยา สมวงษา 
22
611501223
นางสาวศิรินทร เสมอบุญ 
23
611501224
นางสาวสัตตกมล พาเก่าน้อย 
24
611501225
นางสาวสุกานดา ชูสกุล 
25
611501226
นางสาวสุชีรา ทองสุข 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611501227
นางสาวสุธิดา ชมหนองแวง 
27
611501228
นางสาวสุพัตรา ทาวะรมย์ 
28
611501229
นางสาวอติพร มเหศักดิ์ 
29
611501230
นางสาวอาทิตยา แบกไธสง 
30
611501231
นางสาวเขมนิกา งอกคำ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................