มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611502101
นายกฤษฎาพงศ์ สถิตย์เป้า 
2
611502102
นายกษิดิศ บุตรแก้ว 
3
611502103
นายจักรพงษ์ สายธนู 
4
611502104
นางสาวจิตรชนก กุดจิก 
5
611502105
นายจิรัติชัย ทองอาสน์ 
6
611502106
นางสาวจุฑารัตน์ น้อยหา 
7
611502107
นายชานนท์ ศรีธร 
8
611502108
นายณฐวัฒน์ ปาทา 
9
611502109
นายณัฐพงค์ เหมกระโทก 
10
611502110
นางสาวณิชกานต์ ภูวงษ์ 
11
611502111
นางสาวเทพธิดา เดชโคบุตร 
12
611502112
นางสาวธิดารัตน์ นามประสพ 
13
611502113
นายธีรพล แก้วพรม 
14
611502114
นางสาวนัฐยา บัวงาม 
15
611502115
นางสาวน้ำทิพย์ ศรีชุมแสง 
16
611502117
นางสาวผกาสิริ ไชยคำภา 
17
611502118
นางสาวพัชรี ประทุมทอด 
18
611502119
นายภูวมินทร์ ชาวชอบ 
19
611502120
นายเยี่ยมยุทธ หาญโนนแดง 
20
611502121
นางสาววณิชชา อ่อนน้อย 
21
611502122
นางสาววริฏฐา ม่วงจันอัด 
22
611502123
นายวุฒิพงษ์ จวบศักดิ์ 
23
611502124
นางสาวศิริพร ปลื้มชัย 
24
611502125
นางสาวศุฤทัย ไชยศรีทา 
25
611502126
นางสาวสมิตานัน วิสาธร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611502127
นางสาวสุดที่รัก ฤทธิ์ไธสง 
27
611502128
นางสาวสุนิสา ผลภิญโญ 
28
611502129
นางสาวแสงระวี โคตะ 
29
611502130
นางสาวอรัญญา มาตย์นอก 
30
611502131
นางสาวอริสรา เตินขุนทด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................