มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611502201
นางสาวกฤษณา ชินแสง 
2
611502202
นายจตุพล ขอนจันทร์ 
3
611502203
นางสาวจันทิมา คำพิมพ์ปิด 
4
611502204
นางสาวจิรวรรณ แก้วศรีบุตร 
5
611502205
นางสาวจิราวรรณ นินทะสิงห์ 
6
611502206
นางสาวชลลิดา สงวนรัมย์ 
7
611502207
นายชูวงศ์ อาจโนนเปลือย 
8
611502208
นางสาวณัฐณิชา วิญญาสุข 
9
611502209
นางสาวณัฐริกา ประเสริฐสังข์ 
10
611502210
นางสาวดารารัตน์ แก้วประสงค์ 
11
611502211
นายธงชัย เปลื้องนาผล 
12
611502212
นางสาวธิดารัตน์ แก้วเบ้า 
13
611502213
นายนรเศรษฐ พันธ์ใย 
14
611502214
นายนันทวัฒน์ ทิพย์รมย์ 
15
611502215
นายบุญรักษา ชาติวัฒนอยู่เย็น 
16
611502216
นางสาวปรียาวัธน์ มัจฉาชาติ 
17
611502217
นางสาวพัชรินทร์ จิตจันทึก 
18
611502218
นายภูมิภัทร เดยะดี 
19
611502219
นางสาวมณัญญา กัลยาสนธิ์ 
20
611502220
นายรัตนชัย ต้นโนนเชียง 
21
611502221
นางสาววรพนิต โฉมศรี 
22
611502222
นางสาววิภาวี เกษเกษี 
23
611502223
นายศิรวิทย์ จิตรักษา 
24
611502224
นางสาวศุภลักษณ์ นอสูงเนิน 
25
611502225
นางสาวสมพิศ เหขุนทด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611502226
นางสาวสุชานุช ทูนฤทธิ์สระ 
27
611502227
นางสาวสุธาทิพย์ สีหบุตร 
28
611502228
นางสาวสุมลตรา สินสร้าง 
29
611502229
นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ชีลอง 
30
611502230
นางสาวอริสา สมอาจ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................