มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611503101
นายก่อเกียรติ ชัยนา 
2
611503102
นางสาวกัญญาณัฐ สมน้อย 
3
611503103
นางสาวกันตินันท์ เขตชูใส 
4
611503104
นางสาวกุลณัฐ ธรรมวัตร 
5
611503106
นายจักรรินทร์ หอมนวล 
6
611503107
นางสาวจีรภรณ์ หวันเทน 
7
611503108
นายเจษฎา เงาสันเทียะ 
8
611503109
นางสาวฉัตรสุดา ศรีรักษา 
9
611503110
นางสาวฐณัชชา พลโฮม 
10
611503112
นางสาวดาราณัฐ มังคละมี 
11
611503113
นางสาวน้ำทิพย์ เชยขุนทด 
12
611503115
นางสาวปิยธิดา สงวนศักดิ์ 
13
611503116
นายพงศกร ชาน้อย 
14
611503117
นางสาวภัทรวดี อริยพฤกษ์ 
15
611503118
นายภาณุวัฒน์ ลาดแท่น 
16
611503119
นายวรวุฒิ ตุ้ยศักดา 
17
611503120
นางสาววรินรัตน์ กองเกิด 
18
611503121
นายวีรศักดิ์ อ่อนนอก 
19
611503122
นางสาวสุพัตรา เมืองแสน 
20
611503123
นางสาวสุภาพร เวชกามา 
21
611503124
นางสาวอโณทัย ทิพชัย 
22
611503125
นายอินทรินทร์ หงษ์บัวภา 
23
611503126
นางสาวกชกร คำตันบุญ 
24
611503127
นางสาวณัฐพร กระฉอดนอก 
25
611503128
นางสาวณัฎฐยา ดีเลิศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611503129
นางสาวสุธารทิพย์ ลานกิ่ง 
27
611503130
นายธัชชัย ชาตรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................