มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611503201
นางสาวสุภาวดี แดงบุญ 
2
611503202
นางสาวกัญญารัตน์ คตชัง 
3
611503203
นายสุรพงษ์ โคตวิชัย 
4
611503204
นายปารวิทย์ แก้วสมจันทร์ 
5
611503205
นางสาวศิริลักษณ์ ภูสีฤทธิ์ 
6
611503206
นางสาวปทิตตา ถีสูงเนิน 
7
611503207
นางสาวแพรพลอย กองจันทร์ 
8
611503208
นายธันณุติ ค่ำคูณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................