มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พลศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611504101
MR.PRAK PRAHASVISAL 
2
611504102
นายกรกฎ พงธิราช 
3
611504103
นายก้องภพ วงษ์วิจิตร 
4
611504104
นายเกรียงไกร พรมศาสตร์ 
5
611504105
นายจตุรพิธพร ไกยสวน 
6
611504106
นางสาวจันจิรา สมทรัพย์ 
7
611504107
นายเชาวรัตน์ วิวิจชัย 
8
611504108
นายณัฐพงศ์ ราชชมภู 
9
611504109
นายธนพล พัฒยา 
10
611504110
นายธนาวัตร หลงมาดี 
11
611504111
นายธีรพัฒน์ ง่อนไธสง 
12
611504112
นายนครินทร์ จันโสภา 
13
611504113
นายนันทวัฒน์ โยนกระโทก 
14
611504114
นายนันทวัฒน์ ผึ่งผาย 
15
611504115
นางสาวปิยะธิดา โสดา 
16
611504116
นายพิภพ โคกม่วง 
17
611504117
นายภัทรพงษ์ มะณีทัพ 
18
611504118
นายเมธี ยิ้มนอก 
19
611504119
นายรัฐธรรมนูญ โชคมงคล 
20
611504120
นางสาววรรณนิภา คลองโนนสูง 
21
611504121
นายวิศรุต บัวระบัตร 
22
611504122
นายศตาทิตย์ ทองนำ 
23
611504123
นางสาวศุภรัตน์ กระพือพงษ์ 
24
611504124
นายสราวุฒิ รานอก 
25
611504125
นายสราวุธ จิตรโคตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พลศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611504126
นายสหัสวรรษ ปะติเก 
27
611504127
นายสิปปกร จีนกลาง 
28
611504128
นายสุรชุมพล โวหาร 
29
611504129
นายอดิศร สาดี 
30
611504130
นางสาวเอกนรี โตงาม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................