มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611505101
นางสาวกนกพิชญ์ สุภพร 
2
611505102
นายกาญจนมงคล วิพรรณะ 
3
611505103
นางสาวจรรยา เลียงวัฒนชัย 
4
611505104
นางสาวจีรวรรณ ยับพราช 
5
611505105
นางสาวชนัญญา เพ็งลุน 
6
611505106
นางสาวชลดา คำภูแก้ว 
7
611505107
นางสาวชลปรียาพร หาญรบ 
8
611505108
นางสาวณัฐธิดา บุญวงศ์ 
9
611505109
นางสาวทิพย์เกษร นนท์กลาง 
10
611505110
นายธีรภัทร์ ทองดี 
11
611505111
นางสาวนภัสนันท์ อินชิด 
12
611505112
นางสาวนัฐฑิฌา เชยสูงเนิน 
13
611505113
นางสาวปฏิญญา ศรีนอเนตร 
14
611505114
นางสาวปริญญ์ ผิวตะขบ 
15
611505115
นางสาวพรนิภา สวนดี 
16
611505116
นางสาวพัชรี นรสาร 
17
611505117
นางสาวพิมพ์นิภา เบียดกลาง 
18
611505118
นางสาวภัชราภรณ์ ศรีวงค์ษา 
19
611505119
นายภูธเนศ บุญโยธา 
20
611505120
นางสาวรัตนาพร ภูมิพลับ 
21
611505121
นางสาวราตรี แสงเงิน 
22
611505122
นางสาวเรณุกา จำปาทอง 
23
611505123
นางสาววิภาวรรณ ติระวัฒนศักดิ์ 
24
611505124
นางสาวศศิกร มีประโคน 
25
611505125
นายศิริไชยา ป้อมไชยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611505126
นายเศรษฐพงศ์ วินานนท์ 
27
611505127
นางสาวสุทธิตรา ชนะกิจ 
28
611505128
นายอนาวิล ดีไพร 
29
611505129
นางสาวอาทิตยา ตอชัยภูมิ 
30
611505130
นายเอกปรัชญา แพงงาม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................