มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611505201
นางสาวกมลชนก กล้าขยัน 
2
611505202
นายกิตติโชติ เย็นศิริ 
3
611505203
นางสาวจิระประภา ประสานพันธุ์ 
4
611505204
นางสาวเจนจิรา เพียงกระโทก 
5
611505205
นางสาวชรินรัตน์ ชินรัตน์ 
6
611505206
นางสาวชิดชนก หินส้ม 
7
611505207
นายดุสิต คุณล้าน 
8
611505208
นางสาวธนัญกรณ์ บุญแจ้ง 
9
611505209
นายธีรภัทร ขันแข็ง 
10
611505210
นางสาวนภาลัย โคตรธรรม 
11
611505211
นางสาวนันทชา นันทะเสนา 
12
611505212
นางสาวปภัสสร โคตรชุม 
13
611505213
นางสาวเปรมกมล กระฉอดนอก 
14
611505214
นางสาวพลอยมณี คำหงษา 
15
611505215
นางสาวพิมพ์กานต์ ยศพิทักษ์ 
16
611505216
นายพีรพล นอบไทย 
17
611505217
นายภานุวัฒน์ ตามครบุรี 
18
611505219
นางสาวรัตนาภรณ์ คลองโนนสูง 
19
611505220
นางสาวรุจิรา ชุ่มนาเสียว 
20
611505221
นางสาววาสนา งบไธสง 
21
611505222
นางสาวศรัญญา รักสิน 
22
611505224
นายศุภกร ปานขุนทด 
23
611505225
นายสุกฤษฎิ์ ก่ายโนนสูง 
24
611505226
นางสาวอชิรญา ทัดวรพงศ์ 
25
611505227
นายอัฑฒชัย ชมขุนทด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611505228
นางสาวอารีรัตน์ มาระศรี 
27
611505229
นางสาวประภาพร บัวสิม 
28
611505230
นางสาวปาริฉัตร ฦากำลัง 
29
611505231
นางสาวกัญญารัตน์ อิโน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................