มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611506101
นางสาวกชกร มณีโชติ 
2
611506102
นางสาวกัญญารัตน์ ปักเคยะกา 
3
611506103
นางสาวขนิษฐา ก้อนคำ 
4
611506104
นางสาวจันทร์จิรา ศรีวิบูลย์ 
5
611506105
นางสาวจินดารัตน์ แสงอรุณ 
6
611506106
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศิริชัยโรจนมรกต 
7
611506107
นางสาวญาดาวดี ศรีขาว 
8
611506108
นางสาวณัฐกมล นามวิจิตร 
9
611506109
นางสาวดุษฎี สร้างนา 
10
611506110
นายธนดล ผาดนอก 
11
611506111
นางสาวนฤมล โคศรี 
12
611506112
นางสาวนัฐสุดา ปักกาสาร 
13
611506113
นางสาวน้ำทิพย์ เรือศรีจันทร์ 
14
611506114
นายผดุงเกียรติ ชนิดไธสง 
15
611506115
นางสาวพรพิมล ปราบพยัคฆ์ 
16
611506116
นางสาวพัณณิตา ผาฮุย 
17
611506117
นางสาวภัทราภรณ์ กุลวงศ์ 
18
611506118
นายยุทธนา ศรีพุทธา 
19
611506119
นางสาวรัชดาภรณ์ สังฆะมณี 
20
611506120
นางสาววธิปตชา ภิญโญพันธ์ 
21
611506121
นางสาววรัญญา ต้นเทียน 
22
611506122
นางสาววิไลวรรณ ศรไชย 
23
611506123
นางสาวศิริวิมล จันทร์นวล 
24
611506126
นางสาวสุภาพร คำมะนาง 
25
611506127
นางสาวอธิติยา ปุริมาโน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611506128
นางสาวอรวี สีน้ำอ้อม 
27
611506129
นางสาวอรุณี ราวพิมาย 
28
611506131
นายจิรายุ เงินพล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................