มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611506201
นางสาวกนกภรณ์ นกแก้ว 
2
611506202
นางสาวกุสุมา รัตนอุทัย 
3
611506203
นางสาวคณิตา เทียบกว้าง 
4
611506204
นางสาวจันทร์จิรา ปีดาทรัพย์ 
5
611506205
นางสาวจิรัชญา แสงตะวัน 
6
611506206
นางสาวเจนจิรา เทพกลาง 
7
611506207
นางสาวฐิติวรดา ชูสกุล 
8
611506208
นางสาวณัฐสุดา นาพิมแสง 
9
611506209
นายทินกร คล้ายสงคราม 
10
611506210
นายธนายุทธ ครุธมีชัย 
11
611506211
นางสาวนฤมล มีพวก 
12
611506212
นางสาวนัทธมน บุญตา 
13
611506213
นางสาวบุณยนุช แว่นสำโรง 
14
611506214
นายพงศธร ข้าวเบา 
15
611506215
นางสาวพรรณิภา สิมดี 
16
611506216
นางสาวพิชญาภรณ์ สวาสดิ์รัตน์ 
17
611506217
นางสาวมนัสนันท์ คะมาวิวัฒนานนท์ 
18
611506218
นางสาวยุภาวรรณ ขันโอลาน 
19
611506219
นางสาววชิราภรณ์ นพวงศ์ 
20
611506220
นางสาววรรณลักษณ์ สาระคำ 
21
611506221
นางสาววัลชรินทร์ ชำนาญยา 
22
611506222
นายศตวรรษ ดีกระจ่าง 
23
611506223
นายเศรษฐวัฒน์ แสนสุข 
24
611506224
นางสาวสิรินยา รวดเร็ว 
25
611506225
นายสุนันท์ชัย ชะอุ่ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611506226
นายโสภณ ต่อพันธ์ 
27
611506227
นางสาวอรณิชนันทน์ รัตนวิชัย 
28
611506228
นางสาวอริศรา รักเพื่อน 
29
611506229
นางสาวอัจฉริยา พิลาจันทร์ 
30
611506230
นางสาวชนินาถ ชำนาญพล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................