มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611507101
นางสาวกัญญาณัฐ ธัญญาหาร 
2
611507102
นางสาวกัลยา เวฬุวาปี 
3
611507103
นายกิตตินันท์ เดิมชัยภูมิ 
4
611507104
นางสาวเก็จมณี แพบขุนทด 
5
611507105
นางสาวขวัญจิรา จิตอารี 
6
611507106
นางสาวจานิสา แก้วศาลาภูมิ 
7
611507107
นายชัยวัฒน์ เชษฐ์ขุนทด 
8
611507108
นายธรรมศักดิ์ พลตาล 
9
611507109
นางสาวธิญาฎา พาเจริญวงษ์ 
10
611507110
นายธีระธาร บุญฤทธิ์ 
11
611507111
นางสาวนิศาชล กมลมาศรัตน์ 
12
611507112
นายปชาบดี ขุนภูเขียว 
13
611507113
นางสาวประภัสสร เหิกขุนทด 
14
611507114
นางสาวปรียาภรณ์ เอี่ยมพรม 
15
611507115
นางสาวปิยธิดา สว่างตา 
16
611507116
นางสาวพรทิพย์ เหล่าเจริญ 
17
611507118
นางสาวภาคินี ภูมิมหาทอง 
18
611507119
นางสาวยุพิน พรมพาน 
19
611507120
นางสาววริศรา พวงไธสง 
20
611507121
นายวัฒนสินธิ์ คิดดี 
21
611507122
นางสาวศิริลักษณ์ ธระคำหาญ 
22
611507123
นางสาวสายธาร สืบสิงห์คาร 
23
611507124
นางสาวสิริดานันท์ ผลวิลัย 
24
611507125
นางสาวสุดาทิพย์ เกิดศรี 
25
611507126
นางสาวสุพัตรา สุวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611507127
นางสาวสุภาพร แก่นจันทร์ 
27
611507128
นางสาวสุภิญญา ดานขุนทด 
28
611507129
นางสาวอนพัทย์ ผริตะโกมล 
29
611507130
นายอัษฎา ประจงค้า 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................