มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
611507201
นายกิตติศักดิ์ อุเหล่า 
2
611507202
นางสาวเกศกนก ใจกระเสริม 
3
611507203
นางสาวจรรยพร เพ็ชรวิเศษ 
4
611507204
นายเฉลิมเกียรติ เจริญทรัพย์ 
5
611507205
นายธนกฤต บุญโนนแต้ 
6
611507206
นางสาวธัญญากาญน์ พลราช 
7
611507207
นางสาวธิดารัตน์ ใสจวง 
8
611507208
นายนิธิชาต อาจโยธา 
9
611507209
นางสาวเบญจรัตน์ สมจิตร์ 
10
611507210
นายประกาศิต รักษาพงษ์ 
11
611507211
นายปริญญา สระขุนทด 
12
611507212
นางสาวปาริชาติ คำสุรีย์ 
13
611507213
นายพงศกร ศรีบุญโรจน์ 
14
611507214
นางสาวพัชรียา ละครพล 
15
611507215
นางสาวภัทรวดี สิงห์บัวขาว 
16
611507216
นายภาณุพงศ์ สุวรรณนิตย์กุล 
17
611507217
นางสาวรัตนาภรณ์ คำหอม 
18
611507218
นายวัชรวิทย์ เทาดี 
19
611507219
นางสาวศิริรัตน์ ผาริการ 
20
611507220
นางสาวศุภธิดา คำภูเงิน 
21
611507221
นางสาวสาวิตรี สอนคำ 
22
611507222
นางสาวสุชานันท์ ศิริมนตรี 
23
611507223
นางสาวสุธิตา ธรรมโส 
24
611507224
นางสาวสุภลัคน์ สงกูล 
25
611507225
นางสาวสุภาพร มุกดาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
611507226
นางสาวสุวลักษณ์ สุวรรณบุตร 
27
611507227
นายอโนชา สีหานาถ 
28
611507228
นายอิทธิรัฐ คชรินทร์ 
29
611507229
นายชยุตม์ ศรีวัฒนพงศ์ 
30
611507230
นางสาวนิศาชล ศรีพั้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................