มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กศ.ปช.สห61.1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
612306101
นางสาวชื่นกมล บำรุงเวช 
2
612306103
นางสาวทิพรัตน์ ต่อสกุล 
3
612306105
นางมาลัย เมืองมูล 
4
612306106
นายสมเดช ศรีภิรมย์ 
5
612306107
นางสาวเสาวภา หมื่นแก้ว 
6
612306108
นางสาวฉัตรแก้ว ภูมิมนต์ 
7
612306109
นายเจริญชัย เหงขุนทด 
8
612306110
นายวรัญญู ฐานวิเศษ 
9
612306111
นางสาวพิมประภา มามะเริง 
10
612306113
นางวัลยา ลักขษร 
11
612306116
สิบตรีปรินทร์ ไตรทิพย์ 
12
612306118
นางสาวหทัยรัตน์ เจริญทรัพย์ 
13
612306122
นายอรรถพล โข่ศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................