มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กศ.ปช.สห61.1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
612306101
นางสาวชื่นกมล บำรุงเวช 
2
612306102
นางสาวดวงพรพรรณ นิรงบุตร 
3
612306103
นางสาวทิพรัตน์ ต่อสกุล 
4
612306104
นายพงษ์ศิริ ฝาชัยภูมิ 
5
612306105
นางมาลัย เมืองมูล 
6
612306106
นายสมเดช ศรีภิรมย์ 
7
612306107
นางสาวเสาวภา หมื่นแก้ว 
8
612306108
นางสาวฉัตรแก้ว ภูมิมนต์ 
9
612306109
นายเจริญชัย เหงขุนทด 
10
612306110
นายวรัญญู ฐานวิเศษ 
11
612306111
นางสาวพิมประภา มามะเริง 
12
612306112
นายกฤษกร ศรีนันทสุนทร 
13
612306113
นางวัลยา ลักขษร 
14
612306114
นางสาวนันทวัน หิรัญเกิด 
15
612306115
นางบุญสวน เจริญทรัพย์ 
16
612306116
สิบตรีปรินทร์ ไตรทิพย์ 
17
612306117
นายภาณุศร อาจอำนวย 
18
612306118
นางสาวหทัยรัตน์ เจริญทรัพย์ 
19
612306119
นายจิราวุฒิ จดชัยภูมิ 
20
612306120
นายฉัตรมงคล ปักชัยภูมิ 
21
612306121
นายเชาวฤทธิ์ ภิญโญทรัพย์ 
22
612306122
นายอรรถพล โข่ศรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................