มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กศปช.61.1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
612102101
นายกิตติศักดิ์ มูลแก่น 
2
612102102
นายแทน ตาปราบ 
3
612102103
นายนิวัฒน์ สิทธิบัลลังก์ 
4
612102104
นางสาวพรสุดา เด็ดพุดซา 
5
612102105
นายวันเฉลิม หิรัญคำ 
6
612102106
นางสาวอนุศรา เวียงไกร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................