มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศ.ปช.BC61.1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
612403101
นางสาวเกศราพร วงษ์ลืออำนาจ 
2
612403102
นางสาวงามจิตร ไตรโยธี 
3
612403103
นายชาญคิด ทวีคำ 
4
612403104
นางสาวนันทิชา ตวงวิไล 
5
612403105
นางสาวนุชนารถ ขุนพานทอง 
6
612403106
นายปิยณัฐ โสมาบุตร 
7
612403107
นางสาวเมขลา ทั่งเรือง 
8
612403108
นางสาวรัชนีวรรณ ฉิมนอก 
9
612403109
นางสาวสุปราณี อรรคพงษ์ 
10
612403110
นายสุวิจักขณ์ สูนกลาง 
11
612403111
นายรชานนท์ หาแก้ว 
12
612403112
นางสาวฉัตรสุดา โคตรสมบัติ 
13
612403113
นายอนุชาติ บุญประคอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................