มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ กศปช.PS61.1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
612303101
นางสาวจิรัฏฐ์ ตั้งศิริไพบูลย์ 
2
612303102
นายเฉลิมวุฒิ ดีพูน 
3
612303103
นายเทวินทร์ สุระมณี 
4
612303104
นางสาวธนาภรณ์ ขานสันเทียะ 
5
612303105
นายธีรพล คำศิริ 
6
612303106
นางสาวนฤมล บัวระวงค์ 
7
612303107
สามเณรนันทวัฒน์ ขันชัยภูมิ 
8
612303108
นางสาวพรพรรณ พรมดวง 
9
612303109
นางสาวพรรณธพร สิทธิวงศ์ 
10
612303110
นางสาวพัชราภรณ์ กิ่งคำ 
11
612303111
นางสาววริศรา แดงสกุล 
12
612303112
นางสาววาสนา กิ่งนอก 
13
612303113
นางสาวศุภรัตน์ เนตรชัยภูมิ 
14
612303114
สามเณรสุทัศน์ สายมณี 
15
612303115
นางสาวเอมอร ประทุมชัย 
16
612303116
นายชัชชล พงษ์ษา 
17
612303117
นางสาวโสภิตา หาญแท้ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................