มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กศ.ปช.BL61.1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
612601102
นายเกียรติศักดิ์ เคียนสัยเทียะ 
2
612601103
นายจตุพงษ์ ทวงลี 
3
612601104
นายจักรพงศ์ ตุมรสุนทร 
4
612601106
นางสาวณัฐกาญจน์ นามโนนเขวา 
5
612601107
นายเดชฤทธิ์ สรชัย 
6
612601108
นายนักรบ ศรีสรรค์ 
7
612601109
นายบัณฑิต กาคำ 
8
612601110
นายบุญยเทพ รูปชัยภูมิ 
9
612601111
สิบตำรวจตรีพรมรินทร์ พันสนิท 
10
612601112
ส.ต.ต.ภานุพงศ์ น้อยมา 
11
612601114
นายวัชรดุล วงค์อ่วน 
12
612601115
นายศุธวัช หาญรบ 
13
612601116
นายสุทธิพงศ์ กระจ่างพันธ์ 
14
612601117
นายอดิศร โคตรมุงคุณ 
15
612601118
นายอมรเทพ ชูสุวรรณ 
16
612601119
นายอรรถพล พันธ์สง่า 
17
612601120
นายสุทธิเกียรติ หวังผล 
18
612601121
สิบตำรวจตรีธราเทพ ขุนทะ 
19
612601122
นางสาวสุภาวดี มาทน 
20
612601123
สิบตำรวจตรีพงศ์พณิช แว่นทิพย์ 
21
612601124
นายภาณุวัตร ปะวันโน 
22
612601125
นางสาวณัฏฐณิชา ทาภักดี 
23
612601127
นายกิตติ ศิริทิพย์ 
24
612601128
สิบตำรวจตรีกฤษดา ปองดอง 
25
612601129
สิบตำรวจตรียุทธนา ปลายเนตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กศ.ปช.BL61.1
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
612601130
นายนราทิพย์ เกิดมงคล 
27
612601131
นายธนารักษ์ บัวแย้ม 
28
612601132
สิบตำรวจตรีศุภวัฒน์ ลือชา 
29
612601133
นายภูมิบดินทร์ นาไพรวัน 
30
612601134
นายก้องเกียรติ แสงดี 
31
612601135
ร้อยตำรวจเอกอุทัย หงษ์วิเศษ 
32
612601136
ส.ต.ต.ธีระศักดิ์ ฦาชา 
33
612601137
นางสาวนาดา จุลยโชค 
34
612601138
นางสาวไพลิน ดิ่งจอหอ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................