มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 611
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
613861101
นางสาวกนกกร อะปะมาเถ 
2
613861102
นายกฤษดา อภัยนอก 
3
613861103
นางสาวกิติยา แสงจันทร์ 
4
613861104
นางสาวแคทรียา วงค์ประพันธ์ 
5
613861105
นางจุรีพร ภิญโญศรี 
6
613861106
นางชมนภัส ศรีดาธรรม 
7
613861107
นางสาวชูขวัญ บุญครอง 
8
613861108
นางสาวณัฐธยาน์ รอบรู้ 
9
613861109
นายเดชา เทียบกว้าง 
10
613861110
นายธวัชชัย วรสุนทร 
11
613861111
นางสาวนรีรัตน์ สิงห์อาจ 
12
613861112
นางสาวบังอร พงษ์อุดม 
13
613861113
นางปพิชชญา แจวจันทึก 
14
613861114
นางสาวปรางทิพย์ เหมือนสันเทียะ 
15
613861115
นายพงศกร พาประเสริฐ 
16
613861116
นางสาวพัณณิตา ปะริเตสัง 
17
613861117
นางสาวภัชราพร สุขสำราญ 
18
613861118
นางรัศมี บุญหมั่น 
19
613861119
นางสาววรรณิกา คำภูวงษ์ 
20
613861120
นายวิทยา ศรีณรงค์ 
21
613861121
นางสาววิไลลักษณ์ ดิเรกโภค 
22
613861122
นางสาวศรัญญา แย้มบุบผา 
23
613861123
นางศรุตา กองเงิน 
24
613861124
นางสาวสกุลรัตน์ จันทสุข 
25
613861125
นางสาวสาวิณี พระศรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 611
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
613861127
นางสาวสุพัตรา ศรีอาจ 
27
613861128
นายสุริยา พลทะยาน 
28
613861129
นางเสาวนีย์ คำเนียม 
29
613861130
นางอรกัญญา สมสายฝน 
30
613861131
นางสาวสรินนา ขวัญสูตร 
31
613861132
นายวราวุฒิ โรมขุนทด 
32
613861133
นางสาวอมรรัตน์ บุญนิสสัย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................