มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 612
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
613861201
นางสาวกรรธิมา นามูลเพ็ง 
2
613861202
นางกัญญ์ณัชชาชนก รัตนพร 
3
613861203
นางสาวกิติยา ไขขุนทด 
4
613861204
นายจักรกฤษ ทองสุข 
5
613861205
นางสาวเจษฎาภรณ์ คำภูเงิน 
6
613861206
นางสาวชมพูนุช สุวรรณลา 
7
613861207
นายชูชาติ มุ่งเฝ้ากลาง 
8
613861208
นางณัฐธิดา สุวรรณเลิศ 
9
613861209
นางสาวถนอมวรรณ รักษ์มณี 
10
613861210
นางสาวธิดาพร รัตนพันธ์ 
11
613861211
นางสาวนลินี นวลป้อง 
12
613861212
นายบุญลือ วงค์ธนะศักดิ์ 
13
613861213
นายปรวิช คุ้มกลาง 
14
613861214
นางสาวปรานปรียา เกิดผล 
15
613861215
นายพงษ์พันธ์ จอดนอก 
16
613861216
นายพิเชษฐ พร้อมชนะชัย 
17
613861217
นางสาวภัสราภรณ์ วิญญายงค์ 
18
613861218
นางสาวรินดา พินิจผล 
19
613861219
นางสาววราภรณ์ นุตาดี 
20
613861220
นายวิทยา พลโฮม 
21
613861222
นายศรายุทธ ไกรเวียง 
22
613861223
นางสาวศศิธร แสงแพง 
23
613861224
นายสมพร สาโพนทัน 
24
613861225
นายสิทธิเกียรติ ปักเขตานัง 
25
613861226
นางสาวสุนิสา ขอมีกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 612
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
613861227
นางสาวสุภาพร ไชยสง 
27
613861228
นางสาวสุลักคณา นวลจันทร์ 
28
613861229
นางสาวหทัยชนก ศรีษะย์ 
29
613861230
นางสาวอรวินท์ พุ่มเข็ม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................