มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 613
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
613861301
นายกฤษฎา ชานนท์เมือง 
2
613861302
นายกัญณภัทร กำเนิดบุญ 
3
613861303
นางสาวกุลธิดารัตน์ สิงห์โคตร 
4
613861304
นายจักรพงษ์ งอกสิน 
5
613861305
นายฉัตรเฉลิม รักอาชา 
6
613861306
นางสาวชไมพร แก้วมูลมุข 
7
613861307
นายไชยวัฒน์ เดชจำเริญ 
8
613861308
นายณัฐพฤทธิ์ พงษ์เดชาตระกูล 
9
613861309
สิบเอกทศพร แสงศร 
10
613861310
นายธีรศักดิ์ ทุนจะโป๊ะ 
11
613861311
พระนิกร พลธรรม 
12
613861312
นางสาวเบญจมาศ แต้มพุดซา 
13
613861313
นางสาวประภัสสร จำนงค์ธรรม 
14
613861314
นางสาวปรีชญา คุ้มกลาง 
15
613861315
นางสาวพรพรรณ ผาดี 
16
613861316
นางสาวเพ็ญภรณ์ เหินไชย 
17
613861317
นายภูวินทร์ คำศรี 
18
613861318
นางสาวฤทัยวรรณ น้อยโนนงิ้ว 
19
613861319
นายวศิน จ่าทัน 
20
613861320
นายวิทวัส กันแจ่ม 
21
613861321
นางสาววีนัส สิงห์กลาง 
22
613861322
นางสาวศริญญา โคตรทา 
23
613861323
นางศศิธร กลางหล้า 
24
613861324
นายสมหวัง สมนึก 
25
613861325
นางสาวสิรินภรณ์ ชัยชนะกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 613
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
613861326
นางสุนิสา พวงไธสง 
27
613861327
นางสาวสุภาวดี หลีอินทร์ 
28
613861328
นางสาวสุวินี ประเสริฐแท่น 
29
613861329
ว่าที่ร้อยตรีอดิเทพ เอียดฉิม 
30
613861330
นางสาวอัจจิมา ตุ้ยภูเวียง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................