มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 614
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
613861401
นางสาวกฤษฎาภรณ์ ขวาน้ำคำ 
2
613861402
นางกัญนิกา พงษ์อนันต์ 
3
613861403
นางสาวกุลรภัส ผาเดิม 
4
613861404
นางสาวจารุวรรณ สิทธิวงศ์ 
5
613861405
นางสาวชญาญ์พัฏฐ์ วรภรไพศาล 
6
613861406
นางสาวชรีนารถ ต่อบุญ 
7
613861407
นางณตพร โพธิ์นอก 
8
613861408
นายณัฐศักดิ์ สิมนอก 
9
613861409
นางสาวทัศนีย์กร อาจเสนา 
10
613861410
นายธีรศักดิ์ คำภีระ 
11
613861411
นางสาวนิฐินันท์ รามจาตุ 
12
613861412
นางสาวเบญจวรรณ ใจรักษา 
13
613861413
นายประมูลศักดิ์ เคนดี 
14
613861414
นางสาวปัญจรี ศรีเดช 
15
613861415
นางสาวพวงผกา เคนโพธิ์ 
16
613861416
นางสาวแพรวนภา นามวิจิตร 
17
613861417
นายรชตะ สีพั้ว 
18
613861418
นางสาววยุรี มานะสุวรรณศรี 
19
613861419
นายวัชระ รักษากุล 
20
613861420
นางสาววิภาวดี จรภักดี 
21
613861421
นายวีระ เสมียนชัย 
22
613861422
นายศราวุธ ไชยบัง 
23
613861423
นางสาวศศิธร กองแก้ว 
24
613861424
นายสมุทร เอี่ยมเอ็ม 
25
613861425
นางสุชาดา เดียงสระน้อย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 614
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
613861426
นางสุนีย์ พลแก้ว 
27
613861427
นางสาวสุมิตรา พลชนะ 
28
613861428
นายเสกสรรค์ สีคะปัสสะ 
29
613861429
นายอธิวัส บุญดา 
30
613861430
นายอาเนช หนูแสน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................