มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 615
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
613861501
นายกฤษณะ ฦๅชา 
2
613861502
นางกาญจณศิริ อันภักดี 
3
613861503
นางสาวเกศริน เหิกขุนทด 
4
613861504
นางสาวจิรชยา สังข์ขาว 
5
613861505
นางสาวชฎาพร สนสุรัตน์ 
6
613861506
นายชาตรี ทองอยู่ 
7
613861507
นางสาวณปภัช พลรักษา 
8
613861508
นางณาตยา บุญชื่น 
9
613861509
นางสาวธนพร เจริญสมบัติ 
10
613861510
นายนพรัตน์ โคตรชาลี 
11
613861511
นางสาวนิตยา นงสันเทียะ 
12
613861512
นางสาวปณิตา ทองสาย 
13
613861513
นายประยงค์ พรมมา 
14
613861514
นางสาวเปรมวดี คงโนนกอก 
15
613861515
นางสาวพัชญ์ฐิยาณัฐ จันตะเฆ่ 
16
613861516
นางสาวแพรวนภา โพธิทาริน 
17
613861517
นายรังสรรค์ เลิศประเสริฐ 
18
613861518
นายวรชฏ วิไลวรรณ 
19
613861519
นายวัชรากรณ์ โรมขุนทด 
20
613861520
นายวิรัตน์ โฉมจังหรีด 
21
613861521
นายวีระชัย หาญมะโน 
22
613861523
นางสาวศิริพร ซินโซ 
23
613861524
นางสาวสายทิพย์ กำลังฤทธิ์ 
24
613861525
นางสาวสุธิตา เฟื้องฟู 
25
613861526
นางสาวสุปราณี ดีบ้านโสก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 615
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
613861527
นางสาวสุรารักษ์ พูนไธสง 
27
613861528
นางสาวเสาวนนท์ ดารา 
28
613861529
นางสาวอนงค์ สู้สงคราม 
29
613861530
นายอุเทน เชิดชู 
30
613861531
นางสาววิษา พงทะวงษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................