มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 616
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
613861601
นางสาวกฤษณา บังสันเทียะ 
2
613861602
นางสาวกาญจนาสิริ ญาติสมบูรณ์ 
3
613861603
นางสาวคุณิตา เรืองคำพัฒน์ 
4
613861604
นายจุฑาวัฒน์ ผิวงาม 
5
613861605
นายชนะศักดิ์ สมอมอน 
6
613861606
นางชุติมา วิลาพันธ์ 
7
613861607
นางณัฏฐณิชา จิรธรรมจินต์ 
8
613861608
นายเดชณรงค์ เคนคำภา 
9
613861609
นางสาวธนพร ทองล้น 
10
613861610
นางสาวนภาพร เหลาเพชร 
11
613861611
นางสาวนิภาวรรณ ภูศรีจันทร์ 
12
613861612
นางสาวปนัดดา มนตรีนอก 
13
613861613
นายประยุทธ ลีคะ 
14
613861614
นางสาวผกาวรรณ คงบัว 
15
613861615
นางสาวพัชรา พลโฮม 
16
613861616
นางไพรลดา ทาโคตร 
17
613861617
นางสาวรัชตวรรณ ทวีรัตน์ 
18
613861618
นายวรชัย ศรีธร 
19
613861619
นางสาววาริณี คูมีชัย 
20
613861620
นางสาววิลาสินี ชมจันทร์ 
21
613861621
นายวีระศักดิ์ สันเสนาะ 
22
613861622
นายศรีธร คงน้อย 
23
613861623
นางสาวศิริพันธ์ ยวงสุวรรณ 
24
613861624
นางสาวสาริศา ทาภักดี 
25
613861625
นางสาวสุธิษา ฝ่ายสิงห์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) วิชาชีพครู 616
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
613861626
นายสุพัฒน์ ภาณุวาทกุล 
27
613861627
นายสุริยา วิลาพันธ์ 
28
613861628
นางสาวเสาวนี โพธิ์พรม 
29
613861629
นางสาวอมรรัตน์ อำภาวงศ์ 
30
613861630
นางอุไร แพงแก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................