มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนา ป.MA.DS61.1
ระดับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
614307101
นางฑิชา วรแสง 
2
614307102
นางทิพย์ภาภรณ์ สิมวิเศษ 
3
614307103
นางสาวเดือนชัญญา เทียมรัตน์ 
4
614307104
นางสาวณภัทสุดา เปรมใจ 
5
614307105
นางสาวพิมพ์พิชชา วัฒนารัตน์ 
6
614307106
นางสุนันทา โรจน์เรืองไร 
7
614307107
นายณัฐวุฒิ ธิสา 
8
614307108
นายวรวุฒิ วรแสง 
9
614307109
นายอรัญ สร้อยสูงเนิน 
10
614307110
ว่าที่ร้อยตรีธนพล พงศ์พัฒนกิจ 
11
614307111
นางมานิตา ตันพาณิชย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................