มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บริหารการศึกษา พ.บกศ.61.1
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
615508101
นางสาวกรดา มลิลา 
2
615508102
นางสาวสุพัตรา ยืนชีวิต 
3
615508103
นายชยพล พานิชเลิศ 
4
615508104
นายชาติรวี สีเขียว 
5
615508105
นายนัฐวุฒิ กุศลคุ้ม 
6
615508106
นายธนพงศ์ ดีเลิศ 
7
615508107
นายภาณุพงศ์ หล้าแหล้ 
8
615508108
นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ 
9
615508109
นายสุชิน ประสานพันธ์ 
10
615508110
นางสาวภิญรดา ภูธนคณาวุฒิ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................