มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน พ.หลักสูตร61.1ม
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
615509101
นางสาวนพวรรณ ถนอมพันธ์ 
2
615509102
นางสาวนิตยา พงษ์พัง 
3
615509103
นางสาวสกุลรัตน์ ใจดี 
4
615509104
นางสาวอภิญญา โนบันเทา 
5
615509105
นางสาวนิลมล จะกุญชร 
6
615509106
นางสาวธารีฉัตร ศรีซุย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................