มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน พ.หลักสูตร61.2ข
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
615509201
นางณปภัช อิ่มอ่อง 
2
615509202
นางสาวชนกนันท์ สินธุบุญ 
3
615509203
นางสาวชุลีพร ทองยิ้ม 
4
615509204
นางสาวดรุณี จำรัสภูมิ 
5
615509205
นางสาวธนาวรรณ สุทธิสนิทพันธ์ 
6
615509206
นางสาวนพรัตน์ เสาทอง 
7
615509207
นางสาวปิณฑิรา ภิรมย์กิจ 
8
615509208
นางสาววารินทร์ ปราโมทย์ 
9
615509209
นางสาวศาสดา ทักษิณ 
10
615509210
นางสาวศิรินธร โคตา 
11
615509211
นางสาวศิริลักษณ์ อุปรัง 
12
615509212
นางสุวรรณา บัวกลาง 
13
615509213
นายอโนทัย เช่นพิมาย 
14
615509214
นางสาวชนิดา โตไธสง 
15
615509215
นางสาวญาสุมินทร์ ชุ่มนาเสียว 
16
615509216
นางสาววิลาสินี ภุมรินทร์ 
17
615509217
นางสาวสุพัตรา แดนศิริ 
18
615509218
นางสาวสุมิตรา จุลธีระ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................