มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาค ปกติ 2/2560

รหัสวิชา
Section
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสผู้สอน
รายชื่อนักศึกษา
1001101
01
ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1007052
01
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
1007054
01
ทักษะและเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
 ศิริพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1007055
03
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
 อาวุธ ป./รายชื่อนักศึกษา
1007057
01
การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 ลักขณา ก./รายชื่อนักศึกษา
1007058
01
การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
3(2-2-5)
 อดุลย์ ส./ณัฐปราย์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1007058
02
การจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
3(2-2-5)
 อดุลย์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1007059
01
การพัฒนาทักษะการคิด
3(2-2-5)
 สิริศักดิ์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1007059
02
การพัฒนาทักษะการคิด
3(2-2-5)
 สุภาพร ถ./วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1007060
03
การนิเทศการสอน
2(1-2-3)
 ปภัสรา ร./รายชื่อนักศึกษา
1007062
01
ภาษาอังกฤษในคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(3-0-6)
 ทักษิณา น./รายชื่อนักศึกษา
10070623
02
สถิติการศึกษาเบื้องต้น
3(2-2-5)
 สุนันท์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1007203
01
ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
3(2-2-5)
 พรทิพย์ ก./พัทธนันท์ พ./นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
1007205
01
การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
 เพียงแข ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007205
02
การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
 เพียงแข ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007205
03
การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007205
06
การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
 ศิริพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1007205
07
การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
 เดือนเพ็ญพร ช./รายชื่อนักศึกษา
1007205
18
การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
 เดือนเพ็ญพร ช./รายชื่อนักศึกษา
1007205
19
การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
 จีราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1007205
20
การจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007206
01
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007206
03
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 ชวนพิศ ร./รายชื่อนักศึกษา
1007206
06
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 อาวุธ ป./รายชื่อนักศึกษา
1007206
12
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 ชวนพิศ ร./รายชื่อนักศึกษา
1007206
14
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 อาวุธ ป./รายชื่อนักศึกษา
1007206
15
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 เพียงแข ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007206
16
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
1007206
18
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007309
01
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
 สุรินทร์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007309
04
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
 ปณิธาน ว./รายชื่อนักศึกษา
1007309
12
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
 อภิรักษ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1007309
15
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
 สุรินทร์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007309
16
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
 อภิรักษ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1007309
17
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
 ปณิธาน ว./รายชื่อนักศึกษา
1007309
21
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
 อภิรักษ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1007410
03
การบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
 ปณิธาน ว./สุรินทร์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007410
04
การบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
 กนกกร พ./รายชื่อนักศึกษา
1007411
03
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 อดุลย์ ส./สิริศักดิ์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1007411
06
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 สุนันท์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1007411
08
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 เทิดศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1007411
10
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 จีราภรณ์ จ./สุนันท์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1008401
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1008402
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 อรอนุตร ธ./พัทธนันท์ พ./ปุ่น ช./สุรพล ว./ฐิติรดา ป./ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1008402
02
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 วีระ บ./ภาณุวัฒน์ ป./อัจฉราภรณ์ ช./ทนงศักดิ์ ท./กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1008402
04
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 จีราภรณ์ จ./นฤมล ภ./ปภัสรา ร./ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
1008402
07
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 อัจฉรา ส./นุชจรีย์ ม./ทิพย์อักษร พ./สุริยันต์ ส./สุจิตราภา ช./รายชื่อนักศึกษา
1008402
08
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 ประยูร ช./พชร อ./นิธิพงษ์ ย./นภาพร ล./ศิรพร ศ./รายชื่อนักศึกษา
1008402
10
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 ศิรภัสสร์ อ./พรทิพย์ ก./วารนันท์ น./บวรวิช ร./อดุลย์ ส./ทักษิณา น./ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1008503
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
1008503
02
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 จีราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1008503
03
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
1008503
04
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1008503
05
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 สุภาพร ถ./สุรสิทธิ์ ป./วิราวรรณ พ./สนุกจิต ส./กนกกร พ./รายชื่อนักศึกษา
1008503
06
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 ศิรภัสสร์ อ./พรทิพย์ ก./วารนันท์ น./บวรวิช ร./อดุลย์ ส./ทักษิณา น./ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
03
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 จีราภรณ์ จ./นฤมล ภ./ปภัสรา ร./ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
1008504
05
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 สุภาพร ถ./พงศพัฒน์ ม./สนุกจิต ส./สุรสิทธิ์ ป./วิราวรรณ พ./กนกกร พ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
06
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 ประยูร ช./พชร อ./นิธิพงษ์ ย./นภาพร ล./ศิรพร ศ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
07
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 อรอนุตร ธ./พัทธนันท์ พ./ปุ่น ช./สุรพล ว./ฐิติรดา ป./ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1011106
01
การศึกษาและความเป็นครูไทย
3(2-2)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1016015
02
นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
 ทิพย์อักษร พ./รายชื่อนักศึกษา
1016016
03
หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
 ทิพย์อักษร พ./รายชื่อนักศึกษา
1016017
01
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย
2(1-2-3)
 ทิพย์อักษร พ./รายชื่อนักศึกษา
1016018
01
การจัดประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
 อัจฉรา ส./รายชื่อนักศึกษา
1016019
02
กิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
 สุริยันต์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1016023
02
กระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 สุริยันต์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1016024
03
การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
 นุชจรีย์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1016028
01
โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
 สุริยันต์ ส./สุจิตราภา ช./รายชื่อนักศึกษา
1016029
01
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
 นุชจรีย์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1016030
01
นวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
 อัจฉรา ส./รายชื่อนักศึกษา
1017032
03
ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 2
2(2-0-4)
 อัจฉรา ส./รายชื่อนักศึกษา
1017033
02
สุขภาพอนามัยและโภชนาการสำหรับแม่และเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 นุชจรีย์ ม./สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1017035
01
การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
 สุจิตราภา ช./ทิพย์อักษร พ./รายชื่อนักศึกษา
1026104
01
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1026105
01
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 2
3(2-2-5)
 ศิรพร ศ./รายชื่อนักศึกษา
1026209
03
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์
3(3-0-6)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
1026210
02
การเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ
3(3-0-6)
 ศิรพร ศ./รายชื่อนักศึกษา
1026216
01
การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1026216
02
การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
1026216
03
การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
1026217
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026219
02
สรวิทยา
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026220
01
กลวิธีการอ่านอนุเฉท
3(3-0-6)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
1026312
01
วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026313
02
การแปล 1
3(2-2-5)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1026325
02
ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
3(3-0-6
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
1026327
01
การอ่านเพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
1026328
01
การเขียนเพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
1026330
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026330
02
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026332
01
การผลิตสื่อและการจัดห้องเรียนภาษา
3(2-2-5)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026415
02
วัฒนธรรมตะวันตกกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1026439
01
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
1027402
02
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
1028402
02
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
2(120)
 สุภาพร ถ./สนุกจิต ส./สุรสิทธิ์ ป./วิราวรรณ พ./กนกกร พ./พงศพัฒน์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1036101
01
หลักการคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
 สุภาพร ถ./รายชื่อนักศึกษา
1036209
02
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
 สุภาพร ถ./รายชื่อนักศึกษา
1036212
01
พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
 สนุกจิต ส./รายชื่อนักศึกษา
1036216
01
สถิติ 1
3(3-0-6)
 พงศพัฒน์ ม./วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1036216
02
สถิติ 1
3(3-0-6)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1036220
02
พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 กนกกร พ./รายชื่อนักศึกษา
1036314
01
พีชคณิตเชิงเส้น 2
3(3-0-6)
 สนุกจิต ส./รายชื่อนักศึกษา
1036322
03
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 พงศพัฒน์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1036323
02
การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 สิริศักดิ์ อ./วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1036325
01
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
 ชวนพิศ ร./รายชื่อนักศึกษา
1036329
02
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1036424
01
สัมมนาคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 สุภาพร ถ./สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
10434083
01
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 สิริศักดิ์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1046056
02
หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1046061
04
การจัดการศูนย์สารสนเทศ
3(2-2-5)
 วิรัตน์ พ./ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1046205
01
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
 ทักษิณา น./รายชื่อนักศึกษา
1046206
01
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ในการศึกษา
3(2-2-5)
 ทักษิณา น./รายชื่อนักศึกษา
1046207
03
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
1046208
01
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 รายชื่อนักศึกษา
1046208
02
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1046209
03
ระบบสำนักงานอัตโนมัติทางการศึกษา
3(2-2-5)
 ศิรภัสสร์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1046310
02
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และระบบอินเตอร์เน็ต
3(2-2-5)
 ทักษิณา น./รายชื่อนักศึกษา
1046314
03
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
 ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1046314
04
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
 ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1046315
02
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย และแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1046315
04
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย และแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1046316
01
โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3(2-2-5)
 ศิรภัสสร์ อ./ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1046317
03
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 ทักษิณา น./รายชื่อนักศึกษา
1046421
01
การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
1046422
01
การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
 ศิรภัสสร์ อ./พรทิพย์ ก./วารนันท์ น./บวรวิช ร./อดุลย์ ส./ทักษิณา น./ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1046423
03
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1047002
02
การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
 บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
1051103
02
จิตวิทยาวัยเด็ก
2(2-0-6)
 นุชจรีย์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1053101
01
ความคิดสร้างสรรค์
2(2-0)
 สุริยันต์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1056102
01
คณิตศาสตร์ 2
2(2-0-4)
 สุภาพร ถ./รายชื่อนักศึกษา
1056121
01
เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
1056213
01
สัตววิทยา
3(2-2-5)
 ประมุข ศ./กุลวดี ค./จันทร์จิรา ต./รายชื่อนักศึกษา
1056231
01
ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1056233
03
คลื่น
3(2-2-5)
 จักรี ว./ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
1056234
02
กลศาสตร์
3(2-2-5)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1056315
01
จุลชีววิทยา
3(2-2-5)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
1056327
01
เคมีอนินทรีย์
3(3-0-6
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
1056328
03
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
1(0-3-2)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
1056335
02
ไฟฟ้าแม่เหล็ก
3(2-2-5)
 ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
1056344
02
ดาราศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2)
 ปภัสรา ร./รายชื่อนักศึกษา
1056351
02
สัมมนาวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
 จันทร์จิรา ต./รายชื่อนักศึกษา
1056365
02
การผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
 ปภัสรา ร./รายชื่อนักศึกษา
1056436
03
ฟิสิกส์แผนใหม่
3(2-2-5)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1056452
03
หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
 กุลวดี ค./ดุษฎีพร ห./จันทร์จิรา ต./ศักดิ์ชาย พ./วิภารัตน์ น./สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
1056462
02
การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2
3(2-2-5)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066101
01
กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
2(2-0-4)
 สมนึก ข./รายชื่อนักศึกษา
1066103
01
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066104
01
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1066206
01
กฎหมายที่ดิน
2(2-0-4)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066210
01
กฎหมายอาญา 3
2(2-0-4)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066212
01
เอกเทศสัญญา 2
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1066215
01
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
 สมนึก ข./รายชื่อนักศึกษา
1066217
01
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066218
01
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066322
01
กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066323
01
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบกระบวนการ ยุติธรรม
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066325
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066326
01
กฎหมายล้มละลาย
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066330
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066429
01
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066433
01
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3(3-0-6)
 สมนึก ข./รายชื่อนักศึกษา
1068401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
1(0-45-0)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1068402
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
5(0-450-0)
 ไศลโสภิณ ภ./สมนึก ข./ณภัทร จ./บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1077303
02
การบริหารการตลาด
3(3-0-6)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
1077304
01
การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
 จักรี จ./รายชื่อนักศึกษา
1077304
02
การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
 สุภธัชวุฒิ ต./รายชื่อนักศึกษา
1077400
02
จริยธรรมทางการจัดการและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1077401
01
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
1078201
01
จิตวิทยาการจัดการ
3(3-0-6)
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
1078305
01
การจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
1078400
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
6(450)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
1087201
01
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
 รัชชนันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1087202
01
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
 รัชชนันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1087204
01
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1087301
01
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
1087304
01
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
1087305
01
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1087306
01
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่าย คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
1087307
01
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1088403
02
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5(350)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1089002
01
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
3(3-0)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
1089003
01
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1089004
01
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1089014
01
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1089018
01
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
1097307
01
การวิจัยทางการเงิน
3(2-2-5)
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
1097307
02
การวิจัยทางการเงิน
3(2-2-5)
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
1097311
02
การบัญชีชั้นกลาง1
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1097312
01
การบัญชีชั้นกลาง2
3(2-2-5)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
1097318
01
การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
1097319
01
สัมมนาปัญหาทางการเงิน
3(3-0-6)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1097319
02
สัมมนาปัญหาทางการเงิน
3(3-0-6)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
1097409
02
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
1097410
02
การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
1097411
01
การจัดการธนาคารพาณิชย์
3(3-0-6
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
1098401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
2(90)
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
1098404
02
สหกิจศึกษา
6(0-40)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
1100402
01
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
3(135)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1100504
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
8(360)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1106002
01
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
1106003
01
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
1106007
01
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1106011
02
การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
1106012
01
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
1106012
02
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1106407
01
การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา
2(1-2-3)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1116103
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116104
01
ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
 ณัฐปราย์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116207
01
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
 สานนท์ ด./รายชื่อนักศึกษา
1116208
01
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./ศาสตร์ศิลป์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1116208
02
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
 วิทัญญ ข./รายชื่อนักศึกษา
1116208
03
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116209
01
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
 วิทัญญ ข./รายชื่อนักศึกษา
1116215
01
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
 บุญมี ท./รายชื่อนักศึกษา
1116221
02
สวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
 เสาวนีย์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1116222
01
การพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116234
01
กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
3(3-0-6)
 บุญมี ท./รายชื่อนักศึกษา
1116235
01
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116310
02
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116317
01
ภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
 พิทักษ์พงศ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1116317
02
ภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
 ธิติรัตน์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1116324
01
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
3(3-0-6)
 อนุสรณ์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1116324
02
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
3(3-0-6)
 คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
1116327
01
การวิเคราะห์องค์การและการวิเคราะห์ระบบงาน
3(3-0-6)
 อธิษฐาน ช./รายชื่อนักศึกษา
1116327
02
การวิเคราะห์องค์การและการวิเคราะห์ระบบงาน
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116330
01
การวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6)
 อธิษฐาน ช./รายชื่อนักศึกษา
1116331
01
ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
3(3-0-6)
 โชติกา ส./รายชื่อนักศึกษา
1116331
02
ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
3(3-0-6)
 สานนท์ ด./รายชื่อนักศึกษา
1116332
01
การจัดองค์กรท้องถิ่น
3(3-0-6)
 ธนิกานต์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1116336
01
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116336
02
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1116346
01
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม
3(3-0-6)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1116346
02
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม
3(3-0-6)
 ธนิกานต์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1116416
01
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 ธิติรัตน์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1116416
02
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116439
01
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1117251
01
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0-6)
 คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
1117450
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1118454
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
5(450)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./ณัฐปราย์ ช./จินตกานด์ ส./ธนิกานต์ ศ./เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1118454
04
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
5(450)
 ณัฐดนัย ก./เกรียงศักดิ์ ช./อธิษฐาน ช./อนุสรณ์ พ./คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
1118455
02
การฝึกสหกิจศึกษา
5(450)
 ณัฐดนัย ก./เกรียงศักดิ์ ช./อธิษฐาน ช./อนุสรณ์ พ./คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
1136102
01
คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
 ศิริพร พฒ./รายชื่อนักศึกษา
1136304
01
ทฤษฎีการคำนวณ
3(3-0-6
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1137103
01
การเขียนโปรแกรมภาษาทางเลือก ๑
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1137207
01
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
 ศิริพร พฒ./รายชื่อนักศึกษา
1137208
01
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
3(2-2-5)
 วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1137209
01
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1137309
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1137310
01
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138011
01
เทคโนโลยีสื่อประสม
3(3-0-6)
 ศิริพร พฒ./รายชื่อนักศึกษา
1138015
01
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์และดีไซน์แพทเทิร์น
3(3-0-6
 นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1138030
01
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์
3(3-0-6
 นราศักดิ์ ภ./สมพงษ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1138032
01
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
 ชนินทร์ ศ./ปราชญ์ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1138033
01
เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./มณฑล ต./รายชื่อนักศึกษา
1138036
01
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
2(2-0-4)
 สร้างสรรค์ ก./มณฑล ต./ศิริพร พฒ./สุทธินันท์ ล./นราศักดิ์ ภ./วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1138037
01
การเสนอโครงงาน
1(1-0-2)
 สร้างสรรค์ ก./มณฑล ต./ศิริพร พฒ./สุทธินันท์ ล./นราศักดิ์ ภ./วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1138041
01
การฝึกงานคอมพิวเตอร์
3(300)
 สร้างสรรค์ ก./มณฑล ต./ศิริพร พฒ./สุทธินันท์ ล./นราศักดิ์ ภ./วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1138201
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6
 มณฑล ต./รายชื่อนักศึกษา
1138304
01
การออกแบบและการบริหารเครือข่าย
3(2-2-5)
 วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
11500112
02
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1150012
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
1150012
02
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
1150012
04
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
1150012
06
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1150012
08
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
11500122
04
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
11500122
05
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
11500122
06
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
1150013
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(2-2-5)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
1150013
02
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(2-2-5)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
11500132
02
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
11500133
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
 เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
11500133
03
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
 กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
1150023
01
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 พิชิตชัย พ./รายชื่อนักศึกษา
1155014
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
1156110
01
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
 ปิยพันธุ์ ส./สุรวุฒิ ส./รายชื่อนักศึกษา
1156203
01
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1156212
01
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6
 ปิยพันธุ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1156214
01
กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6
 ปิยพันธุ์ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157119
01
หลักการจัดการเพื่องานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157127
01
องค์กรและการจัดการคุณภาพ
2(2-0-4)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157218
01
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157221
01
โปรแกรมประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(2-2-5)
 ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
1157222
01
พลังงานทดแทน
3(3-0-6)
 มานพ ย./รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157246
01
การประกันคุณภาพ
3(3-0-6
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157315
01
วัสดุศาสตร์
2(2-0-4)
 รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157326
01
โครงงาน
3(2-2-5)
 ปิยพันธุ์ ส./อชิตพล ศ./มานพ ย./ธรรมนูญ ม./รัชวุธ ส./สุรวุฒิ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157331
01
จิตวิทยาเพื่อการทำงาน
3(3-0-6
 สมพงษ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157332
01
ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์เบื้องต้น
3(2-2-5)
 มานพ ย./รายชื่อนักศึกษา
1157347
01
สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(2-2-5)
 ปิยพันธุ์ ส./อชิตพล ศ./มานพ ย./ธรรมนูญ ม./รัชวุธ ส./สุรวุฒิ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157358
01
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6
 รัชวุธ ส./ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
1158464
02
การฝึกงาน
7(400)
 ปิยพันธุ์ ส./อชิตพล ศ./มานพ ย./ธรรมนูญ ม./รัชวุธ ส./สุรวุฒิ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1161104
01
กายวิภาค
3(1-4-4)
 ปราชญ์ ผ./พัชรชัย ฝ./ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1161105
01
การเขียนแบบทัศนียภาพ
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1161209
01
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
3(2-2-5)
 กิตติศักดิ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1162210
01
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1162211
01
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1162212
01
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่น
3(2-2-5)
 นฤดม ป./ชนินทร์ ศ./ปราชญ์ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1162213
01
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1163210
01
ทัศนศิลป์ 1
3(1-4-4)
 พัชรชัย ฝ./กิตติศักดิ์ จ./นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1163211
01
องค์ประกอบศิลปะ
3(2-2-5)
 พัชรชัย ฝ./กิตติศักดิ์ จ./นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1163212
01
พื้นฐานภาพพิมพ์
3(1-4-4)
 พัชรชัย ฝ./กิตติศักดิ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1163213
01
จิตรกรรมภาพคนเหมือน
3(1-4-4)
 พัชรชัย ฝ./กิตติศักดิ์ จ./นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1164003
01
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1165111
01
เครื่องเคลือบดินเผาศิลปะ
3(1-4-4)
 พัชรชัย ฝ./กิตติศักดิ์ จ./นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1176206
01
ปัญหาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน
3(2-2-5)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1176209
03
พัฒนาการของวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1176211
03
การอ่านเชิงวิจารณ์
3(3-0-6)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1176212
01
ภาษากับการพัฒนาทักษะการคิด
3(3-0-6)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
1176316
01
ศิลปะการใช้ภาษาไทยในการนำเสนอสารด้วย คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
1176317
02
ภาษาบาลี-สันสกฤต ในภาษาไทย
3(3-0-6
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1176318
01
ศัพท์บัญญัติและศัพท์สันนิษฐาน
3(3-0-6
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1176319
01
การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
3(3-0-6
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1176324
01
วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา
3(3-0-6
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1176409
01
พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
3(2-2-5)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1176422
02
การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3(2-2-5)
 อรอนุตร ธ./พัทธนันท์ พ./ปุ่น ช./ฐิติรดา ป./ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1176423
03
สัมมนาการใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1176431
01
วรรณกรรมนิทาน
3(3-0-6
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1176435
01
การประพันธ์ร้อยกรอง
3(3-0-6
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1186208
02
หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
3(2-2-5)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1186210
01
ทักษะการสอนและการฝึกกีฬามวยไทย
2(1-2-3)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1186210
02
ทักษะการสอนและการฝึกกีฬามวยไทย
2(1-2-3)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1186211
01
ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1186211
02
ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1186212
01
ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา 1
3(2-2-5)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1186316
02
โภชนาศาสตร์ทางการกีฬา
2(2-0-4)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1186317
01
การวัดและประเมินผลพลศึกษา
2(1-2-3)
 เทิดศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1186318
01
การวิจัยทางพลศึกษา
3(2-2-5)
 วีระ บ./รายชื่อนักศึกษา
1186319
01
การสัมมนาทางพลศึกษา
2(1-2-3)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1186425
02
การจัดการและการบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
2(2-0-4)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1187016
01
การเป็นผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1187017
01
การเป็นผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1187035
02
การเป็นผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ
2(1-2-3)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1187302
01
เกมเบ็ตเตล็ด
2(1-2-3)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1187401
02
นันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2(1-2-3)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1187404
02
การแสวงหาสารสนเทศทางพลศึกษา
2(1-2-3)
 วีระ บ./รายชื่อนักศึกษา
1200022
01
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 พัชรชัย ฝ./กิตติศักดิ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1200022
02
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 พัชรชัย ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1200022
03
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 ชนินทร์ ศ./ปราชญ์ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1200022
04
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1200022
06
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 นฤดม ป./กิตติศักดิ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1200022
07
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1250021
01
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
1250021
02
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 กาญจนา ส./เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
1250021
03
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
12500212
03
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 พชรพรรณ ก./รายชื่อนักศึกษา
12500212
04
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 พชรพรรณ ก./รายชื่อนักศึกษา
12500212
06
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 พชรพรรณ ก./รายชื่อนักศึกษา
1250022
02
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 ศิริวรรณ จ./พัชรชัย ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1250022
03
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1250023
01
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1250024
01
บุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
1250024
02
บุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
1250024
06
บุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
1250024
08
บุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
1250024
09
บุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
1250031
01
วิถีไทย
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1250031
02
วิถีไทย
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1250031
03
วิถีไทย
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1250031
05
วิถีไทย
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
12500312
01
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 พรรณี ห./รายชื่อนักศึกษา
12500312
04
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 พรรณี ห./รายชื่อนักศึกษา
1250032
01
วิถีโลก
3(3-0-6)
 พิชิตชัย พ./รายชื่อนักศึกษา
1250032
02
วิถีโลก
3(3-0-6)
 อรวรรณ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1250032
05
วิถีโลก
3(3-0-6)
 พรรณี ห./รายชื่อนักศึกษา
1250032
09
วิถีโลก
3(3-0-6)
 พรรณี ห./รายชื่อนักศึกษา
1250032
12
วิถีโลก
3(3-0-6)
 พรรณี ห./รายชื่อนักศึกษา
1250032
13
วิถีโลก
3(3-0-6)
 กัญญาวีร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
12500322
02
วัฒนธรรมและวิถีไทย
3(3-0-6)
 อรวรรณ ศ./รายชื่อนักศึกษา
12500322
03
วัฒนธรรมและวิถีไทย
3(3-0-6)
 ศาสตร์ศิลป์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1250034
01
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
 พนารัตน์ ด./รายชื่อนักศึกษา
1250044
01
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 ศิรินันท์ ถ./รายชื่อนักศึกษา
1250044
02
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 ตะวัน จ./จักรพงษ์ น./รายชื่อนักศึกษา
1250044
04
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
1250044
08
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 จันทร์จิรา ต./รายชื่อนักศึกษา
1250044
09
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 สิขรินทร์ ก./สมพงษ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1250044
10
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1251024
01
บุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6)
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
1251033
03
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
 อนุสรณ์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1253033
04
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
 ศรายุทธ ส./รายชื่อนักศึกษา
1253034
01
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1253034
02
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
 อรวรรณ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1253034
03
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
 ศิริวรรณ จ./พนารัตน์ ด./รายชื่อนักศึกษา
1400041
01
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1400041
03
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 ศิรินันท์ ถ./ศิรินันท์ ถ./รายชื่อนักศึกษา
1400042
01
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 สุรวุฒิ ส./รายชื่อนักศึกษา
1400042
04
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 สุรวุฒิ ส./รายชื่อนักศึกษา
1400042
05
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 มานพ ย./รายชื่อนักศึกษา
1400042
11
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 สำเริง ก./รายชื่อนักศึกษา
1400042
12
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1400042
13
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 สุรวุฒิ ส./รายชื่อนักศึกษา
1400042
14
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 สุรวุฒิ ส./รายชื่อนักศึกษา
1400043
01
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ลักขณา ก./รายชื่อนักศึกษา
1400043
02
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1400043
03
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ศิรภัสสร์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1400043
04
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ศิรินันท์ ถ./รายชื่อนักศึกษา
1400043
06
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ลักขณา ก./รายชื่อนักศึกษา
1400043
07
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 มณฑล ต./รายชื่อนักศึกษา
1408051
01
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1408051
03
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1408051
04
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1408051
09
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1408051
10
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1408054
01
กิจกรรมเข้าจังหวะ
3(2-2-5)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1408054
02
กิจกรรมเข้าจังหวะ
3(2-2-5)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1408054
03
กิจกรรมเข้าจังหวะ
3(2-2-5)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1408054
04
กิจกรรมเข้าจังหวะ
3(2-2-5)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1500101
01
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1500104
01
ความจริงของชีวิต
3(3-0)
 พิชิตชัย พ./รายชื่อนักศึกษา
1534103
01
ปฏิบัตินิยม
3(3-0)
 รายชื่อนักศึกษา
1553601
01
ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและ งานสำนักงาน 1
3(3-0)
 รายชื่อนักศึกษา
3012107
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 ชูเกียรติ ผ./รายชื่อนักศึกษา
3012109
01
ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
3012301
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
3500101
01
การจัดการธุรกิจ 1
3(3-0-6
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
3500102
01
การจัดการธุรกิจ 2
3(3-0-6)
 ฤทธิชัย ผ./อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
3560101
01
หลักการบริหารและการจัดการ
3(3-0-6)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
3561101
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 สมภารธัชธรณ์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
3561101
02
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 เรืองศิลป์ จ./รายชื่อนักศึกษา
4002103
01
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
4002103
02
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4002104
01
หลักการตลาด
3(3-0-6)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
4002105
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 คุณัญญาฐ์ ค./รายชื่อนักศึกษา
4002105
02
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 อัญชลี ช./ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
4002107
01
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
 สำเริง ก./รายชื่อนักศึกษา
4002107
02
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
 ประภาศรี ภ./รายชื่อนักศึกษา
4002107
03
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
 ประภาศรี ภ./รายชื่อนักศึกษา
4002109
01
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
4002109
02
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
4002110
01
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4002110
02
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4002111
01
การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
4002111
02
การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
4002112
01
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4002113
01
การภาษีอากร
3(2-2-5)
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
4012202
01
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
4012204
01
การจัดการการตลาด
3(2-2-5)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
4012205
01
การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
 จักรี จ./รายชื่อนักศึกษา
4012302
01
การวางแผนและบริหารโครงการ
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4012303
01
การพัฒนาบุคลิกภาพทางการจัดการ
3(3-0-6)
 คุณัญญาฐ์ ค./รายชื่อนักศึกษา
4012309
01
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3(2-2-5)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
4021102
01
เคมีพื้นฐาน
2(2-0-4)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
4022201
01
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
 รัชชนันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
4022205
01
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
4022206
01
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4022207
01
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
4022210
01
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
4022211
01
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
4022213
01
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
4031107
01
ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-3-5)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
4031107
02
ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-3-5)
 จันทร์จิรา ต./รายชื่อนักศึกษา
4032201
01
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032202
01
หลักและนโยบายการลงทุน
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032203
01
การบริหารสินเชื่อ
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
4032204
01
การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
4032205
01
นโยบายการเงินและการคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
4032206
01
อนุพันธ์ทางการเงิน
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032207
01
การวิจัยทางการเงิน
3(2-2-5)
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
4032209
01
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
4032212
01
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032301
01
การบัญชีชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4032401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
2(90)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4057103
01
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2
3(90)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4057103
02
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2
3(90)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4057203
01
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4057203
02
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4057204
01
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4
3(90)
 วาสนา ส./ศันสนีย์ อ./วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4057204
02
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4
3(90)
 วาสนา ส./ศันสนีย์ อ./วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4057304
01
การวิจัยทางธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
 สำเริง ก./อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4057304
02
การวิจัยทางธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
 สำเริง ก./อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4057305
01
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4057305
02
การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4057306
01
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6
3(90)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4057306
02
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6
3(90)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4059009
01
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
4059009
02
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
4059015
01
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
3(3-0-6)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4059015
02
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
3(3-0-6)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4059017
01
การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
4063407
01
การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
 ศักดิ์ชาย พ./วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
4063501
01
การจัดการสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
 ปุญญาพร พ./รายชื่อนักศึกษา
4063501
02
การจัดการสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
 ตะวัน จ./รายชื่อนักศึกษา
4064403
01
เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย
3(2-2-5)
 ศักดิ์ชาย พ./วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
4071104
01
กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
2(1-2-3)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4071104
02
กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
2(1-2-3)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
40723193
01
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3(3-0-6)
 ดวงใจ ว./รุจิรารักษ์ บ./รายชื่อนักศึกษา
4072322
01
เภสัชวิทยา
3(3-0-6)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4072408
01
ปรสิตสาธารณสุข
2(1-2-3)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
4072509
01
การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4072509
02
การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4072510
01
สุขภาพจิตชุมชน
2(2-0)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4072510
02
สุขภาพจิตชุมชน
2(2-0)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4073218
01
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
 วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
4073218
02
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
 ปุญญาพร พ./รายชื่อนักศึกษา
4073305
01
โภชนศาสตร์
2(2-0-4)
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
4073305
02
โภชนศาสตร์
2(2-0-4)
 สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
40733063
01
สุขศึกษาและหลักการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
40733063
02
สุขศึกษาและหลักการประชาสัมพันธ์
3(2-2-5)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
4073324
02
อนามัยครอบครัว
3(3-0-6)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
4073519
01
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2
2(1-2-3)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4073519
02
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2
2(1-2-3)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4073701
01
การยศาสตร์
3(3-0-6)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
40741033
01
อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
40741033
02
อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
40748153
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
5(400)
 ดวงใจ ว./พัชนี จ./กรุณา จ./ปาริชาติ ส./สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4106002
01
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
4106002
02
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
4106002
03
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4106003
01
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4106003
02
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4106005
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4106005
02
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4106008
01
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4106008
02
สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4106012
01
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
4106012
02
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
41133103
01
ชีวสถิติ
3(3-0)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
41133103
02
ชีวสถิติ
3(3-0)
 สมภารธัชธรณ์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4122603
01
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
 ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
4122604
01
โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
 ทักษิณา น./รายชื่อนักศึกษา
4123629
01
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 ลักขณา ก./รายชื่อนักศึกษา
4123903
01
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
423212
01
ยุทธศาสตร์การปกครองท้องถิ่น
3(3-0-3)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
423314
01
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-3)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
5002503
02
ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
 ศิริพร พ./เดือนเพ็ญพร ช./รายชื่อนักศึกษา
5002503
04
ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
 สุรพล ว./ศิรพร ศ./รายชื่อนักศึกษา
5002503
06
ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
 สุรพล ว./กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
5002503
07
ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
 ศิริพร พ./เดือนเพ็ญพร ช./รายชื่อนักศึกษา
5002503
10
ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
 พัทธนันท์ พ./กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
5002503
11
ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
 นภาพร ล./ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
5002503
13
ภาษาและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
 ศิรพร ศ./ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
5002504
01
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
5002504
02
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 เมวดี ศ./รายชื่อนักศึกษา
5002504
03
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
5002504
04
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 จีราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5002504
10
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
5002504
12
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 จีราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5002504
14
จิตวิทยาสำหรับครู
3(2-2-5)
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
5012803
02
กิจกรรมเกมพลศึกษาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 สุริยันต์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5012804
01
จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 นุชจรีย์ ม./รายชื่อนักศึกษา
5013125
01
หลักการตลาด
3(3-0-6
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5013140
01
สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(2-2-5)
 เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
5013154
01
โครงงาน
3(2-2-5)
 ปิยพันธุ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5016105
01
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
 ศรัณยู ล./สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5016106
01
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-1)
 ศรัณยู ล./สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5016107
01
เคมีสำหรับวิศวกร
3(3-0-6)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
5016108
01
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
1(0-3-1)
 วิภารัตน์ น./ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5017106
01
ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 1
1(0-3-1)
 จักรี ว./วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
5017202
01
กลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
 ศักดิ์ชัย ด./รายชื่อนักศึกษา
5017208
02
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
 พงษ์ภูไท อ./รายชื่อนักศึกษา
5017209
01
อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
 รุ่งตะวัน ว./รายชื่อนักศึกษา
5017210
01
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
 จักรี ว./รายชื่อนักศึกษา
5017210
02
กรรมวิธีการผลิต
3(3-0-6)
 จักรี ว./รายชื่อนักศึกษา
5017312
01
กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
 ศักดิ์ชัย ด./รายชื่อนักศึกษา
5018203
01
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3(3-0-6)
 จักรี ว./รายชื่อนักศึกษา
5018204
01
การศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
 ศิรินทรา ท./รายชื่อนักศึกษา
5018310
01
วิศวกรรมการซ่อมบำรุง
3(3-0-6)
 ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
5018311
01
ชุดควบคุมแบบโปรแกรมได้และระบบควบคุม
3(3-0-6)
 ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
5018312
01
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5018313
01
หลักการทดสอบวัสดุ
3(2-3-5)
 ศิรินทรา ท./รายชื่อนักศึกษา
5018314
01
การออกแบบเครื่องมือและแม่พิมพ์
3(3-0-6)
 จักรี ว./รายชื่อนักศึกษา
5018315
01
สัมมนาสำหรับวิศวกรการผลิต
1(0-3-1)
 ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5018418
01
การออกแบบโรงงานอุตสหกรรม
3(3-0-6)
 ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5018419
01
การวิเคราะห์ระบบการผลิต
3(3-0-6)
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5018420
01
วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
 ศิรินทรา ท./รายชื่อนักศึกษา
5019410
01
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5019422
01
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
5022804
02
ระบบจำนวน
3(3-0-6)
 สนุกจิต ส./รายชื่อนักศึกษา
5022808
02
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
5022814
01
สถิติ 1
3(3-0-6)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
5022912
02
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
3(3-0-6)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
5026102
01
แคลคูลัส 2
3(3-0-6
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5026204
01
สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5027102
01
สถิตยศาสตร์
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5028202
01
การออกแบบการทดลองและการวัด ทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6)
 วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5028308
01
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2
1(0-3-1)
 รุ่งตะวัน ว./ศักดิ์ชัย ด./วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5028309
01
วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-2-5
 ศักดิ์ชัย ด./รายชื่อนักศึกษา
5028310
01
การออกแบบเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6
 ศักดิ์ชัย ด./รายชื่อนักศึกษา
5028311
01
วิศวกรรมยานยนต์
3(3-0-6
 วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5028312
01
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
3(3-0-6
 วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5028414
01
การทำความเย็น
3(3-0-6
 รุ่งตะวัน ว./รายชื่อนักศึกษา
5028418
01
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-1)
 สุพัตรา บ./รุ่งตะวัน ว./ศักดิ์ชัย ด./พงษ์ภูไท อ./วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5029316
01
การเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-2-5)
 รุ่งตะวัน ว./รายชื่อนักศึกษา
5029430
01
สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
5(600)
 วราภรณ์ จ./รุ่งตะวัน ว./ศักดิ์ชัย ด./พงษ์ภูไท อ./วรเชษฐ์ ส./สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5032803
01
โครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
 อดุลย์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5042804
01
ทักษะการสอนและการฝึกกรีฑา
2(1-2-3)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
5042805
01
กายวิภาคศาสตร์
3(3-0-6)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
5042805
02
กายวิภาคศาสตร์
3(3-0-6)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
5042806
02
ทฤษฏีการเรียนรู้และพฤติกรรมการสอนพลศึกษา
3(3-0-6)
 วีระ บ./รายชื่อนักศึกษา
5042807
01
ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา
2(2-0-4)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
5052803
02
คำและสำนวนไทย
3(3–0-6)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
5052804
01
การเขียนที่มีประสิทธิภาพ
3(2-2-5)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
5062804
01
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
5062804
02
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
5062805
01
สัทศาสตร์เพื่อการใช้
3(2-2-5)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
5072802
01
คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
 สุภาพร ถ./รายชื่อนักศึกษา
5072805
01
ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
6001114
01
วิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
6001132
01
สัมมนาการทำแผนแม่บทชุมชน 1
3(1-4-4)
 กรรณวิษณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
6001431
01
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน 1
3(270)
 กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
6002216
03
กองทุนและสวัสดิการชุมชน
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
6002221
01
สัมมนาเกษตรยั่งยืน
3(1-4-4)
 บุญช่วย ก./ ประมุข ศ./รายชื่อนักศึกษา
6003222
01
สัมมนาสุขภาพชุมชน 1
3(1-4-4)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
6003318
01
เครือข่ายชุมชน
3(3-0-6)
 พนารัตน์ ด./รายชื่อนักศึกษา
6003324
01
สัมมนาวิสาหกิจชุมชน 2
3(1-4-4)
 ประมุข ศ./รายชื่อนักศึกษา
6003325
01
สัมมนาการทำแผนแม่บทชุมชน 2
3(1-4-4)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
6003433
01
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน 3
3(270)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
6036304
01
การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
3(3-0-6)
 จินตกานด์ ส./รายชื่อนักศึกษา
6036309
01
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./โชติกา ส./รายชื่อนักศึกษา
6116329
01
สถิติสำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 จินตกานด์ ส./โชติกา ส./รายชื่อนักศึกษา
6216103
01
ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
 เกศสุดา ภ./รายชื่อนักศึกษา
6216110
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
 ธานี ถ./รายชื่อนักศึกษา
6216202
01
ทักษะการอ่านและการเขียนงานทางรัฐศาสตร์
3(2-1-5)
 ธานี ถ./รายชื่อนักศึกษา
6216206
01
ทฤษฎีการเมืองการปกครอง
3(3-0-6)
 ศุภวิชญ์ ร./รายชื่อนักศึกษา
6216208
01
การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
6216214
01
การเมืองการปกครองในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
 เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
6216304
01
สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
3(2-1-5)
 จินตกานด์ ส./รายชื่อนักศึกษา
6216304
02
สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
3(2-1-5)
 ณัฐปราย์ ช./รายชื่อนักศึกษา
6216311
01
โลกาภิวัตน์ รัฐชาติ และประชาสังคม
3(3-0-6)
 เกศสุดา ภ./รายชื่อนักศึกษา
6216311
02
โลกาภิวัตน์ รัฐชาติ และประชาสังคม
3(3-0-6)
 ศุภวิชญ์ ร./รายชื่อนักศึกษา
6216316
01
สัมมนาการเมืองและการปกครอง
3(3-0-6)
 เสาวนีย์ จ./รายชื่อนักศึกษา
6216316
02
สัมมนาการเมืองและการปกครอง
3(3-0-6)
 ชูเกียรติ ผ./รายชื่อนักศึกษา
6216318
01
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
6216318
02
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
6216324
01
การเมืองในตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
 ศาสตร์ศิลป์ ล./รายชื่อนักศึกษา
6216435
01
วรรณกรรมคัดสรรทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 อนุสรณ์ พ./รายชื่อนักศึกษา
6216438
01
สัมมนาการเมืองอีสาน
3(3-0-6)
 ศุภวิชญ์ ร./รายชื่อนักศึกษา
6218402
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
5(0-450)
 วิทัญญ ข./ธานี ถ./เกศสุดา ภ./ชูเกียรติ ผ./ศุภวิชญ์ ร./รายชื่อนักศึกษา
7012402
01
กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
7012403
01
สถิติวิศวกรรม
3(3-0-6)
 ศิรินทรา ท./รายชื่อนักศึกษา
7012404
01
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
3(3-0-6)
 พงษ์ภูไท อ./รายชื่อนักศึกษา
7012603
01
ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
1(0-3-1)
 พงษ์ภูไท อ./รายชื่อนักศึกษา
7014102
01
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
7014203
01
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
 ศรัณยู ล./สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
7014204
01
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-1)
 ศรัณยู ล./สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
PROF105
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
8(360)
 จีราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
PROF105
02
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
8(360)
 ประยูร ช./นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
PROF105
03
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
8(360)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
PROF105
04
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
8(360)
 อัจฉรา ส./รายชื่อนักศึกษา
PROF105
05
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
8(360)
 ประยูร ช./นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
PROF105
06
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
8(360)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
PROF105
07
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
8(360)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
พย.1101
02
มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
2(2-0-4)
 ทรัพย์ทวี ห./กมลทิพย์ ล./ปาริชาต ญ./รายชื่อนักศึกษา
พย.1202
01
การประเมินภาวะสุขภาพ
2(1-2-3)
 ธรณินทร์ ค./รายชื่อนักศึกษา
พย.1204
02
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
3(0-12-0)
 กมลทิพย์ ล./ณัฐพล พ./ยุวดี บ./ทรัพย์ทวี ห./สุภาณี ส./ธรณินทร์ ค./ธมลวรรณ ส./ภัททิรา ก./บุปผา ก./ศิปภา ภ./สุภาพร พ./พรภัทรา ส./กมลรัตน์ ท./รณชิต ส./ยุภดี ส./สุภาภัค ส./เมวดี ศ./วีระชัย ต./ช่อทิพย์ ต./รัชนีพรรณ ส./รายชื่อนักศึกษา
พย.1205
02
การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
2(1-2-3)
 เมวดี ศ./บุปผา ก./กมลรัตน์ ท./อ้อยทิพย์ บ./วีระชัย ต./รายชื่อนักศึกษา
พย.1215
01
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3(3-0-6)
 กมลทิพย์ ล./ณัฐพล พ./ยุวดี บ./ทรัพย์ทวี ห./สุภาณี ส./ไพฑูรย์ ว./รายชื่อนักศึกษา
พย.1215
02
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3(3-0-6)
 กมลทิพย์ ล./รายชื่อนักศึกษา
พย.1218
01
การพยาบาลผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
 ปาริชาต ญ./รายชื่อนักศึกษา
พย.1222
01
การพยาบาลมารดาทารกและวางแผนครอบครัว
3(3-0-6)
 ศศิริญทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
พย.1310
02
การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
3(3-0-6)
 สุภาพร พ./พรภัทรา ส./ธมลวรรณ ส./รายชื่อนักศึกษา
พย.1314
02
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3(0-12)
 สุภาภัค ส./รัชนีพรรณ ส./ยุภดี ส./รายชื่อนักศึกษา
พย.1319
01
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
3(0-12)
 ณัฐพล พ./กมลทิพย์ ล./ยุวดี บ./ทรัพย์ทวี ห./สุภาณี ส./ปาริชาต ญ./รายชื่อนักศึกษา
พย.1320
01
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3(3-0-6
 บุปผา ก./กมลรัตน์ ท./อ้อยทิพย์ บ./เมวดี ศ./วีระชัย ต./รายชื่อนักศึกษา
พย.1323
01
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและวางแผนครอบครัว
3(0-12)
 ศศิริญทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
พย.1324
01
การผดุงครรภ์
3(3-0-6)
 ศศิริญทร์ ก./ช่อทิพย์ ต./ยุภดี ส./รายชื่อนักศึกษา
พย.1427
01
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น
2(0-8-0)
 ธรณินทร์ ค./ธมลวรรณ ส./ภัททิรา ก./บุปผา ก./ศิปภา ภ./สุภาพร พ./พรภัทรา ส./ธัญรัศม์ ภ./รณชิต ส./รายชื่อนักศึกษา
พย.1429
01
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
1(0-4-0)
 บุปผา ก./รายชื่อนักศึกษา
พย.1433
01
ปฏิบัติการประสบการณ์วิชาชีพ
0(0-8-0)
 ศิปภา ภ./พรภัทรา ส./รายชื่อนักศึกษา
พย.1433
02
ปฏิบัติการประสบการณ์วิชาชีพ
0(0-8-0)
 ศิปภา ภ./รายชื่อนักศึกษา
พว.1101
02
จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
 กมลรัตน์ ท./อ้อยทิพย์ บ./เมวดี ศ./วีระชัย ต./รายชื่อนักศึกษา
พว.1103
01
กายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยา 2
3(2-2-5)
 พ.จาตุรณต์ บ./พ.อภิฉกรรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
พว.1111
01
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2(2-0-4)
 วีระชัย ต./พ.สักรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
พว.1210
02
ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
2(2-0-4)
 ธมลวรรณ ส./รณชิต ส./ธรณินทร์ ค./รายชื่อนักศึกษา