มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาค ปกติ 3/2560

รหัสวิชา
Section
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสผู้สอน
รายชื่อนักศึกษา
1066209
01
กฎหมายอาญา 2
2(2-0-4)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1066321
01
กฎหมายแรงงาน
2(2-0-4)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066325
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066436
01
กฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1077302
01
การจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
1078100
01
การบริหารสำนักงาน
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1078303
01
การประกอบธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1078305
01
การจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
1088403
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5(350)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1106007
01
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
 สำเริง ก./รายชื่อนักศึกษา
1116310
01
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1116328
01
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116330
01
การวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116342
01
การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1176210
01
คติชนวิทยา
3(3-0-6)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1250031
01
วิถีไทย
3(3-0-6)
 อรวรรณ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1251024
01
บุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6)
 วิทัญญู ข./รายชื่อนักศึกษา
1251033
01
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
 พนารัตน์ ด./รายชื่อนักศึกษา
1400041
01
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 ศิรินันท์ ถ./รายชื่อนักศึกษา
1400041
02
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
1408051
01
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
4022403
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5(350)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
4032206
01
อนุพันธ์ทางการเงิน
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032210
01
การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032302
01
การบัญชีชั้นกลาง 2
3(2-2-5)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
4032303
01
การบัญชีต้นทุน
3(3-0-6)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
5016105
01
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5018203
01
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
3(3-0-6)
 จักรี ว./รายชื่อนักศึกษา
5018205
01
การศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม
1(0-40-0)
 จักรี ว./ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5018307
01
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5018308
01
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
 ศิรินทรา ท./รายชื่อนักศึกษา
5018309
01
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(3-0-6)
 จักรี ว./รายชื่อนักศึกษา
5018311
01
ชุดควบคุมแบบโปรแกรมได้และระบบควบคุม
3(3-0-6)
 ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
5018317
01
การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา
3(1-6-4)
 วราภรณ์ จ./จักรี ว./ไพรัตน์ ก./วิภารัตน์ น./ศิรินทรา ท./ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
5027102
01
สถิตยศาสตร์
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5029328
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกล
0(0-300)
 รุ่งตะวัน ว./วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5029329
01
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
1(1-1-0)
 วราภรณ์ จ./พงษ์ภูไท อ./ศักดิ์ชัย ด./รายชื่อนักศึกษา
6216103
01
ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
 เสาวนีย์ จ./รายชื่อนักศึกษา
6216110
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
 ธานี ถ./รายชื่อนักศึกษา
GEED102
01
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
6(3-4-3)
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
พย.1106
01
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
2(1-2-3)
 ณัฐปภัสญ์ น./รณชิต ส./ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
พย.1106
02
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
2(1-2-3)
 ณัฐปภัสญ์ น./รณชิต ส./ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
พย.1202
01
การประเมินภาวะสุขภาพ
2(1-2-3)
 ธรณินทร์ ค./รายชื่อนักศึกษา
พย.1208
01
การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
3(3-0-6)
 ธัญรัศม์ ภ./ณัฐปภัสญ์ น./พรภัทรา ส./ภัททิรา ก./รายชื่อนักศึกษา
พย.1212
01
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
2(2-0-4)
 รัชนีพรรณ ส./ยุภดี ส./สุภาภัค ส./รายชื่อนักศึกษา
พย.1222
01
การพยาบาลมารดาทารกและวางแผนครอบครัว
3(3-0-6)
 ศศิริญทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
พย.1311
01
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
2(0-8-0)
 ธรณินทร์ ค./ธัญรัศม์ ภ./ณัฐปภัสญ์ น./พรภัทรา ส./ภัททิรา ก./รณชิต ส./ธมลวรรณ ส./สุภาพร พ./รายชื่อนักศึกษา
พย.1323
01
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและวางแผนครอบครัว
3(0-12)
 จุลจีรา จ./ณัฐิกา ร./ช่อทิพย์ ต./จิรภา ว./ลำพงษ์ ศ./สมฤทัย ผ./รัชนีพรรณ ส./ศศิรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
พย.1433
01
ปฏิบัติการประสบการณ์วิชาชีพ
0(0-8-0)
 ศิปภา ภ./รายชื่อนักศึกษา
พว.1104
01
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-2-5)
 พ.ณัฐปคัลภ์ ส./เขมิกา ส./รายชื่อนักศึกษา
พว.1107
01
โภชนศาสตร์
3(2-2-5)
 ภัททิรา ก./สุภาภัค ส./กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา