มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาค ปกติ 1/2561

รหัสวิชา
Section
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสผู้สอน
รายชื่อนักศึกษา
1007051
01
เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 ลักขณา ก./รายชื่อนักศึกษา
1007052
01
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
1007052
02
การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
1007054
01
ทักษะและเทคนิคการสอน
3(2-2-5)
 ปภัสรา ร./รายชื่อนักศึกษา
1007055
01
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
 เพียงแข ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007055
02
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
 ศิรภัสสร์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1007055
03
การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
 อาวุธ ป./รายชื่อนักศึกษา
1007061
01
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
 ปภัสรา ร./นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1007062
01
ภาษาอังกฤษในคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(3-0-6)
 ทักษิณา น./รายชื่อนักศึกษา
1007101
01
ความเป็นครู
3(3-0-6)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
1007307
01
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
 สิริศักดิ์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1007307
04
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
 สิริศักดิ์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1007307
07
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
 สุนันท์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1007307
09
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
 เทิดศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1007307
13
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
 สิริศักดิ์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1007307
15
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
 สมภารธัชธรณ์ ศ./จักรพงษ์ น./รายชื่อนักศึกษา
1007307
18
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
 สิริศักดิ์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1007308
02
การศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
 อาวุธ ป./รายชื่อนักศึกษา
1007308
06
การศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
 เดือนเพ็ญพร ช./รายชื่อนักศึกษา
1007308
07
การศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
 อาวุธ ป./รายชื่อนักศึกษา
1007308
10
การศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
 เดือนเพ็ญพร ช./รัชกร ป./รายชื่อนักศึกษา
1007308
11
การศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
 เดือนเพ็ญพร ช./รายชื่อนักศึกษา
1007308
15
การศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
 ศิริพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1007308
18
การศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
 ชวนพิศ ร./รายชื่อนักศึกษา
1007309
01
การบริหารจัดการในห้องเรียน
3(2-2-5)
 สุรินทร์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007410
03
การบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
 สุรินทร์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007410
08
การบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
 สุรินทร์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007410
10
การบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
 สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
1007410
15
การบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
 ปณิธาน ว./รายชื่อนักศึกษา
1007410
16
การบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
 สุรินทร์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1007411
01
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 อดุลย์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1007411
04
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 เทิดศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1007411
07
การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
 สุนันท์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1008401
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1008401
03
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 นิธิพงษ์ ย./นภาพร ล./ประยูร ช./พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1008401
06
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 วีระ บ./ภาณุวัฒน์ ป./กัลยารัตน์ ก./อัจฉราภรณ์ ช./ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1008401
09
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 จีราภรณ์ จ./นฤมล ภ./ปภัสรา ร./ดุษฎีพร ห./วิชชุตา อ./รายชื่อนักศึกษา
1008401
10
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 พรทิพย์ ก./วารนันท์ น./ศิรภัสสร์ อ./บวรวิช ร./อดุลย์ ส./ทักษิณา น./ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1008401
14
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 อัจฉรา ส./นุชจรีย์ ม./ทิพย์อักษร พ./สุริยันต์ ส./สุจิตราภา ช./รายชื่อนักศึกษา
1008401
16
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1008401
17
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1008401
18
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1008401
19
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
1008401
20
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
1008503
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 ทิพย์อักษร พ./อัจฉรา ส./นุชจรีย์ ม./สุริยันต์ ส./สุจิตราภา ช./รายชื่อนักศึกษา
1008503
02
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 พรทิพย์ ก./วารนันท์ น./ศิรภัสสร์ อ./บวรวิช ร./อดุลย์ ส./ทักษิณา น./ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1008503
05
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1008503
08
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 นฤมล ภ./จีราภรณ์ จ./ปภัสรา ร./ดุษฎีพร ห./วิชชุตา อ./รายชื่อนักศึกษา
1008503
11
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 วีระ บ./ภาณุวัฒน์ ป./กัลยารัตน์ ก./ทนงศักดิ์ ท./อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1008503
12
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1008503
13
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1008503
14
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1008503
15
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
1008503
16
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
1008503
17
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 สุภาพร ถ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
02
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
03
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
1008504
04
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
10111012
01
ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(2-2-5)
 ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
10111022
01
เคมีพื้นฐาน
3(2-2-5)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
1016004
01
จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
 นุชจรีย์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1016020
01
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
 นุชจรีย์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1016021
03
การจัดการศึกษาระดับบริบาล
3(2-2-5)
 สุจิตราภา ช./รายชื่อนักศึกษา
1016022
02
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
2(1-2-3)
 สุริยันต์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1016025
02
การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชนสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
 อัจฉรา ส./รายชื่อนักศึกษา
1016026
01
สิทธิเด็กและสวัสดิการเด็ก
2(2-0-4)
 นุชจรีย์ ม./พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1016027
02
การจัดและการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
 สุจิตราภา ช./รายชื่อนักศึกษา
1017030
03
สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับครูปฐมวัย
2(1-2-3)
 ทิพย์อักษร พ./รายชื่อนักศึกษา
1017031
02
ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 1
2(2-0-4)
 อัจฉรา ส./รายชื่อนักศึกษา
1017034
01
สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
 ทิพย์อักษร พ./รายชื่อนักศึกษา
1026311
01
วรรณคดีเบื้องต้น
3(3-0-6)
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
1026312
01
วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026323
01
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
3(3-0-6)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
1026332
01
การผลิตสื่อและการจัดห้องเรียนภาษา
3(2-2-5)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1026414
01
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1026437
01
การทดสอบและการวัดผลทางภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
1026440
01
ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
3(2-2-5)
 นิธิพงษ์ ย./นภาพร ล./ประยูร ช./พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1027401
01
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
1028401
02
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120)
 สุภาพร ถ./สนุกจิต ส./สุรสิทธิ์ ป./วิราวรรณ พ./กนกกร พ./รายชื่อนักศึกษา
1028503
02
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 นิธิพงษ์ ย./นภาพร ล./ประยูร ช./พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1028503
03
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(360)
 สุภาพร ถ./สนุกจิต ส./สุรสิทธิ์ ป./วิราวรรณ พ./กนกกร พ./รายชื่อนักศึกษา
1036105
01
ทฤษฎีจำนวน
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1036208
01
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1036209
02
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
 สุภาพร ถ./รายชื่อนักศึกษา
1036215
02
ทฤษฎีความน่าจะเป็น
3(3-0-6)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1036216
01
สถิติ 1
3(3-0-6)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1036227
01
เทคโนโลยีสำหรับคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1036310
01
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1036310
02
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1036313
01
พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(3-0-6)
 สนุกจิต ส./รายชื่อนักศึกษา
1036317
01
สถิติ 2
3(3-0-6)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
1036321
02
การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
 กนกกร พ./รายชื่อนักศึกษา
1036426
03
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
 ชวนพิศ ร./รายชื่อนักศึกษา
1046060
01
สื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงดิจิตอลเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1046310
01
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และระบบอินเตอร์เน็ต
3(2-2-5)
 ทักษิณา น./รายชื่อนักศึกษา
1046311
03
การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
3(2-2-5)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1046312
02
การวิเคราะห์และออกแบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา
3(2-2-5)
 ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1046313
01
กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
 ศิรภัสสร์ อ./สานนท์ ด./รายชื่อนักศึกษา
1046418
01
การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ
3(2-2-5)
 พรทิพย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1046419
02
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
3(2-2-5)
 บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
1046419
03
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
3(2-2-5)
 บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
1046420
02
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
3(2-2-5)
 อดุลย์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1047001
02
การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
 บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
1051101
01
คณิตศาสตร์สำหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
 สุภาพร ถ./รายชื่อนักศึกษา
1051103
01
เคมีพื้นฐาน
3(2-2-5)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
1051105
01
ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-3-5)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
1052301
02
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
2(2-0-4)
 นุชจรีย์ ม./คุณัญญาฐ์ ค./รายชื่อนักศึกษา
1053243
01
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 ตะวัน จ./รายชื่อนักศึกษา
1056314
01
พฤกษศาสตร์วิทยา
3(2-2-5)
 จันทร์จิรา ต./รายชื่อนักศึกษา
1056325
01
เคมีอินทรีย์
3(3-0-6
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
1056326
01
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1(0-3-2)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
1056326
02
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1(0-3-2)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
1056343
03
นิเวศวิทยา
2(1-2-3)
 จีราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1056345
01
อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
 วิชชุตา อ./รายชื่อนักศึกษา
1056416
01
พันธุศาสตร์
3(2-2-5)
 ประมุข ศ./จันทร์จิรา ต./รายชื่อนักศึกษา
1056446
01
พลังงานทางเลือก
2(1-2-3)
 สุรวุฒิ ส./จันทร์จิรา ต./รายชื่อนักศึกษา
1056461
02
การบูรณาการและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1
3(2-2-5)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
1056466
01
ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
2(1-2-3)
 ปภัสรา ร./วิชชุตา อ./รายชื่อนักศึกษา
1066205
01
กฎหมายลักษณะทรัพย์
2(2-0-4)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066207
01
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066208
01
กฎหมายอาญา 1
2(2-0-4)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066209
01
กฎหมายอาญา 2
2(2-0-4)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066211
01
เอกเทศสัญญา 1
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066213
01
กฎหมายลักษณะประกันภัย
2(2-0-4)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066319
01
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1066320
01
กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066321
01
กฎหมายแรงงาน
2(2-0-4)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066321
02
กฎหมายแรงงาน
2(2-0-4)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066324
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066324
02
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066327
01
การว่าความและศาลจำลอง
2(2-0-4)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066328
01
กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066429
01
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1066431
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066432
01
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
2(2-0-4)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1066434
01
นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
3(3-0-6)
 สมนึก ข./รายชื่อนักศึกษา
1066435
01
กฎหมายการคลัง
3(3-0-6)
 สมนึก ข./รายชื่อนักศึกษา
1066436
01
กฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
 สมนึก ข./รายชื่อนักศึกษา
1066438
01
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3(3-0-6)
 กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
1077309
01
ภาวะผู้นำ
3(3-0)
 ศรายุทธ ส./รายชื่อนักศึกษา
1077309
02
ภาวะผู้นำ
3(3-0)
 สมปอง ส./ธนาวิทย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1077309
03
ภาวะผู้นำ
3(3-0)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
1077401
01
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
 สุภธัชวุฒิ ต./รายชื่อนักศึกษา
1077402
01
สัมนาทางการจัดการ
3(2-2-5)
 คุณัญญาฐ์ ค./รายชื่อนักศึกษา
1077403
01
การวิจัยทางการจัดการ
3(2-2-5)
 สำเริง ก./รายชื่อนักศึกษา
1078305
01
การจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
 จักรี จ./รายชื่อนักศึกษา
1078309
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
2(90)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1087205
01
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1087206
01
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1087301
01
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
1087305
01
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1087401
01
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1088401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2(90)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1089003
01
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1089014
01
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1089018
01
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
1097312
01
การบัญชีชั้นกลาง2
3(2-2-5)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
1097313
01
การบัญชีต้นทุน
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
1097316
01
การบริหารสินเชื่อ
3(3-0-6
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
1097317
01
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
1097320
01
ระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(3-0-6
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
1097408
01
การสัมมนาทางการเงิน
3(3-0-6
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
1097409
01
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
1097410
01
การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
1097411
01
การจัดการธนาคารพาณิชย์
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
1097411
02
การจัดการธนาคารพาณิชย์
3(3-0-6)
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
1098403
01
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
1(0-2-1)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
1098404
01
สหกิจศึกษา
6(0-40)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1100503
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
8(360)
 ทักษิณา น./รายชื่อนักศึกษา
1106004
01
หลักการตลาด
3(3-0-6)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1106006
01
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1116102
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 ธานี ถ./เกศสุดา ภ./รายชื่อนักศึกษา
1116103
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 ธนิกานต์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1116103
02
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 วิทัญญู ข./รายชื่อนักศึกษา
1116103
03
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116104
01
ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
 ณัฐปราย์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116207
01
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
 สานนท์ ด./รายชื่อนักศึกษา
1116207
02
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
 สานนท์ ด./รายชื่อนักศึกษา
1116207
03
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116215
01
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
 ชูเกียรติ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1116220
01
สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116222
01
การพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
 โชติกา ส./รายชื่อนักศึกษา
1116235
01
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1116310
01
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3(3-0-6)
 สานนท์ ด./ณรงค์ศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1116311
01
การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
 อนุสรณ์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1116312
03
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 คัทลียา น./โชติกา ส./รายชื่อนักศึกษา
1116312
04
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 คัทลียา น./โชติกา ส./รายชื่อนักศึกษา
1116314
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1116317
01
ภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
 พิทักษ์พงศ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1116324
01
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116328
01
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
 พิทักษ์พงศ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1116330
01
การวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6)
 อธิษฐาน ช./รายชื่อนักศึกษา
1116330
02
การวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116336
01
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116341
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1116342
01
การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116346
01
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116413
02
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
 ณัฐปราย์ ช./เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1116413
04
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116413
05
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
 อธิษฐาน ช./รายชื่อนักศึกษา
1116416
01
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116416
04
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116416
05
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 ธิติรัตน์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1116416
06
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./เสาวนีย์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1116416
07
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116439
01
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1116439
02
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1117252
01
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1117450
03
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1117450
04
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1117450
05
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1118453
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง รัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./จินตกานด์ ส./ธนิกานต์ ศ./ณัฐปราย์ ช./เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1118453
04
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง รัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
 ณัฐดนัย ก./เกรียงศักดิ์ ช./อนุสรณ์ พ./อธิษฐาน ช./คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
1118454
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
5(450)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1136101
01
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ I
3(3-0-6)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1136102
01
คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1136303
01
ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./อชิตพล ศ./รายชื่อนักศึกษา
1137101
01
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1137103
01
การเขียนโปรแกรมภาษาทางเลือก 1
3(2-2-5)
 วิโรจน์ อ./มณฑล ต./รายชื่อนักศึกษา
1137204
01
การพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1137205
01
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1137206
01
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./มณฑล ต./รายชื่อนักศึกษา
1137310
01
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./มณฑล ต./รายชื่อนักศึกษา
1137411
01
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6
 นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1138031
01
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6
 วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1138034
01
การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1138035
01
ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138039
01
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./มณฑล ต./สุทธินันท์ ล./นราศักดิ์ ภ./วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1138040
01
การเตรียมฝึกงานคอมพิวเตอร์
2(90)
 สร้างสรรค์ ก./มณฑล ต./สุทธินันท์ ล./นราศักดิ์ ภ./วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1138041
01
การฝึกงานคอมพิวเตอร์
3(300)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138302
01
โมบายแอปพลิเคชัน
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1138303
01
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1138406
01
การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./มณฑล ต./รายชื่อนักศึกษา
1150011
01
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1150011
02
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1150011
03
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
11500112
01
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
11500112
02
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
11500112
06
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1150012
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
1150012
02
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
1150012
03
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 ศิริพร พ./รายชื่อนักศึกษา
11500122
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
11500122
02
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
11500122
03
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
11500122
05
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
11500122
06
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
11500122
07
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1150013
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(2-2-5)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
1150013
02
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(2-2-5)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
11500132
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II
3(2-2-5)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
11500132
02
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II
3(2-2-5)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
11500132
03
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II
3(2-2-5)
 เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
11500133
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
11500133
02
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
11500133
04
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
1150014
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1150014
02
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
1150014
03
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1150014
04
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
1150014
05
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1150023
01
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 ธนาวิทย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1150023
02
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1155014
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
1155014
02
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1155014
03
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
1156211
01
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
 ปิยพันธุ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1156214
01
กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6
 ปิยพันธุ์ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1156301
01
การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(2-2-5)
 มานพ ย./รายชื่อนักศึกษา
1156306
01
การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรมและ วิสาหกิจ
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
1156313
01
สถิติประยุคต์สำหรับการวิจัยอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157217
01
การควบคุมมลภาวะทางอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(3-0-6
 สุรวุฒิ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157220
01
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานอุตสาหกรรมและ วิสาหกิจ
3(2-2-5)
 มณฑล ต./รายชื่อนักศึกษา
1157229
01
การจัดการลอจิสติคส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
 เกศศิริ ล./รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157316
01
การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรมแลวิสาหกิจ
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157325
01
การเตรียมโครงงาน
1(0-2-1)
 ปิยพันธุ์ ส./มานพ ย./สุรวุฒิ ส./ธรรมนูญ ม./เกศศิริ ล./รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157330
01
หลักการตลาด
3(3-0-6)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157333
01
อาชีวะสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการจัดการความปลอดภัย
3(3-0-6)
 ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
1157337
01
การเขียนรายงานด้านเทคนิค
3(3-0-6
 ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
1157343
01
การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(3-0-6
 รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157347
01
สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(2-2-5)
 มานพ ย./อชิตพล ศ./รายชื่อนักศึกษา
1157423
01
การศึกษาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจท้องถิ่นและภูมิภาค
3(2-2-5)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157424
01
กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(3-0-6)
 อชิตพล ศ./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1158463
01
การเตรียมฝึกงาน
2(2-0-4)
 ปิยพันธุ์ ส./มานพ ย./สุรวุฒิ ส./ธรรมนูญ ม./เกศศิริ ล./รัชวุธ ส./รายชื่อนักศึกษา
1161101
01
ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
3(2-2-5)
 ชนินทร์ ศ./กิตติศักดิ์ จ./นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1161102
01
การวาดเส้นพื้นฐาน
3(1-4-4)
 ชัยศิลป์ ฝ./กิตติศักดิ์ จ./ปราชญ์ ผ./สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
1161103
01
พื้นฐานการออกแบบ
3(1-4-4)
 ปราชญ์ ผ./นฤดม ป./ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1161206
01
การออกแบบกราฟิก
3(2-2-5)
 ชนินทร์ ศ./ปราชญ์ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1161207
01
การวาดเส้นสร้างสรรค์ 1
3(1-4-4)
 ชัยศิลป์ ฝ./กิตติศักดิ์ จ./นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1161208
01
ศิลปะพื้นถิ่น
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./กิตติศักดิ์ จ./ชัยศิลป์ ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1162314
01
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1162315
01
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2
3(2-2-5)
 ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1162316
01
การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
3(2-2-5)
 นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1162317
01
เทคโนโลยีการบรรจุและการขนส่ง
3(2-2-5)
 ชนินทร์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1162318
01
การออกแบบและการจัดวางตัวอักษร
3(2-2-5)
 ชนินทร์ ศ./ปราชญ์ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1163314
01
ทัศนศิลป์ 2
3(1-4-4)
 ชัยศิลป์ ฝ./กิตติศักดิ์ จ./นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1163315
01
ศิลปะร่วมสมัย
3(2-2-5)
 ชัยศิลป์ ฝ./กิตติศักดิ์ จ./นฤดม ป./ศิริวรรณ จ./รายชื่อนักศึกษา
1163316
01
ศิลปะไทย
3(2-2-5)
 นฤดม ป./รายชื่อนักศึกษา
1163317
01
ประติมากรรมสร้างสรรค์
3(1-4-4)
 กิตติศักดิ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1163318
01
สื่อและวัสดุในงานทัศนศิลป์
3(2-2-5)
 ชัยศิลป์ ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1164005
01
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
3(2-2-5)
 ปราชญ์ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1165115
01
การปั้น-การหล่อ
3(1-4-4)
 นฤดม ป./กิตติศักดิ์ จ./ชัยศิลป์ ฝ./รายชื่อนักศึกษา
1176214
02
วรรณกรรมรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน
3(3-0-6)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1176313
03
วรรณกรรมเอกของไทย
3(3-0-6)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1176314
02
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3(3-0-6)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1176315
02
อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อ วรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1176322
01
วรรณกรรมการแสดง
3(3-0-6)
 อรอนุตร ธ./รายชื่อนักศึกษา
1176325
01
วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1176326
01
วรรณกรรมสุนทรภู่
3(3-0-6
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1176408
02
พฤติกรรมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
3(2-2-5)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1176420
03
วรรณกรรมวิจารณ์
3(2-2-5)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1176421
01
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1176422
01
การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3(2-2-5)
 ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1176430
01
วรรณกรรมสังคมและการเมือง
3(3-0-6)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1186101
01
ประวัติหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้พลศึกษา
2(2-0-4)
 วีระ บ./รายชื่อนักศึกษา
1186103
01
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
3(2-2-5)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1186313
01
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
2(1-2-3)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1186314
02
จิตวิทยาการกีฬา
2(2-0-4)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1186315
02
ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาตะกร้อ
2(1-2-3)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1186319
01
การสัมมนาทางพลศึกษา
2(1-2-3)
 วีระ บ./ภาณุวัฒน์ ป./กัลยารัตน์ ก./อัจฉราภรณ์ ช./ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1186420
01
ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม
3(2-2-5)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1186422
01
ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
2(1-2-3)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1186424
01
ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาว่ายน้ำ
2(1-2-3)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1187017
01
การเป็นผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1187018
01
การเป็นผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
2(1-2-3)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1187025
01
การเป็นผู้ตัดสินและการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย
2(1-2-3)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1187301
01
กระบี่กระบอง
2(1-2-3)
 วีระ บ./รายชื่อนักศึกษา
1187404
01
การแสวงหาสารสนเทศทางพลศึกษา
2(1-2-3)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1200022
02
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1250021
01
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
1250021
02
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
12500212
01
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 จินตกานด์ ส./รายชื่อนักศึกษา
12500212
02
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 พชรพรรณ ก./รายชื่อนักศึกษา
12500212
03
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 พชรพรรณ ก./รายชื่อนักศึกษา
12500212
04
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 พชรพรรณ ก./รายชื่อนักศึกษา
12500212
05
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
12500212
06
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
12500212
07
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
1250023
01
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1250024
01
บุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
12500242
01
การเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
1250031
01
วิถีไทย
3(3-0-6)
 ศิริวรรณ จ./ศรายุทธ ส./รายชื่อนักศึกษา
12500312
01
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 พรรณี ห./รายชื่อนักศึกษา
12500312
02
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 พรรณี ห./รายชื่อนักศึกษา
12500312
04
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 พนารัตน์ ด./รายชื่อนักศึกษา
12500312
05
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 ศาสตร์ศิลป์ ล./จินตกานด์ ส./รายชื่อนักศึกษา
12500312
07
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 พรรณี ห./รายชื่อนักศึกษา
12500312
08
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 วิมลศิลป์ ป./เสาวนีย์ จ./รายชื่อนักศึกษา
12500312
09
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 พรรณี ห./รายชื่อนักศึกษา
1250032
01
วิถีโลก
3(3-0-6)
 ธนาวิทย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1250032
03
วิถีโลก
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1250032
05
วิถีโลก
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1250032
06
วิถีโลก
3(3-0-6)
 อรวรรณ ศ./รายชื่อนักศึกษา
12500322
01
วัฒนธรรมและวิถีไทย
3(3-0-6)
 อรวรรณ ศ./รายชื่อนักศึกษา
12500322
02
วัฒนธรรมและวิถีไทย
3(3-0-6)
 อรวรรณ ศ./รายชื่อนักศึกษา
12500322
03
วัฒนธรรมและวิถีไทย
3(3-0-6)
 อรวรรณ ศ./รายชื่อนักศึกษา
12500332
01
วิถีโลก
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
12500332
02
วิถีโลก
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
12500332
03
วิถีโลก
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1250034
01
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
12500342
01
มนุษย์กับกฏหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 ณัฐปราย์ ช./รายชื่อนักศึกษา
12500342
02
มนุษย์กับกฏหมายในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
 ณัฐปราย์ ช./คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
1251024
01
บุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6)
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
1251033
01
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
 กรรณวิษณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1253033
01
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
 ธนาวิทย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1253034
01
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1253034
02
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
 ศิริวรรณ จ./รายชื่อนักศึกษา
1253034
03
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1400041
01
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 ศิรินันท์ ถ./รายชื่อนักศึกษา
1400041
03
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1400041
04
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1400041
05
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1400041
06
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 ศิรินันท์ ถ./รายชื่อนักศึกษา
1400041
07
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 ศักดิ์ชาย พ./วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
1400041
08
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 ศักดิ์ชาย พ./วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
1400042
01
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 สุรวุฒิ ส./รายชื่อนักศึกษา
1400042
02
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 มานพ ย./รายชื่อนักศึกษา
1400042
03
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 สุรวุฒิ ส./ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
1400042
04
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 มานพ ย./รายชื่อนักศึกษา
1400043
01
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1400043
03
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ลักขณา ก./รายชื่อนักศึกษา
1400043
04
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1400043
06
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1400043
07
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ลักขณา ก./รายชื่อนักศึกษา
1400043
09
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 วิรัตน์ พ./ศิรภัสสร์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1408051
02
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1408051
07
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1408054
02
กิจกรรมเข้าจังหวะ
3(2-2-5)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
2012101
01
กายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยา 1
3(2-2-5)
 ฐาติมา พ./สมฤทัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
2012103
01
ชีวเคมีสำหรับพยาบาล
2(2-0-4)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
25133033
01
ภาวะผู้นำและการจูงใจ
2(2-0)
 เรืองศิลป์ จ./รายชื่อนักศึกษา
25644043
01
กฎหมายสาธารณสุข
3(3-0-6)
 สมพงษ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
3012103
01
การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
 ธิติรัตน์ ล./รายชื่อนักศึกษา
3012106
01
การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
 อนุสรณ์ พ./กัญญาวีร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
3012108
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 ธิติรัตน์ ล./รายชื่อนักศึกษา
3012110
01
ทฤษฎีการเมือง
3(3-0-6)
 กัญญาวีร์ ก./เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
3012114
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
3012116
01
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
3012304
01
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
 ประภาศรี ภ./รายชื่อนักศึกษา
3560101
01
หลักการบริหารและการจัดการ
3(3-0-6)
 ศรายุทธ ส./รายชื่อนักศึกษา
3572501
01
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3(2-2)
 พนารัตน์ ด./ศาสตร์ศิลป์ ล./รายชื่อนักศึกษา
40021013
01
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
40021013
02
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4002102
01
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4002103
01
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4002104
01
หลักการตลาด
3(3-0-6)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
4002105
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 คุณัญญาฐ์ ค./รายชื่อนักศึกษา
4002105
02
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4002106
01
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
4002106
02
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
4002106
03
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
 ประภาศรี ภ./รายชื่อนักศึกษา
4002108
02
สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
4002108
03
สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
 สำเริง ก./รายชื่อนักศึกษา
4002109
01
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
4002110
01
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
4002111
01
การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4002112
01
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4002113
01
การภาษีอากร
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4002113
02
การภาษีอากร
3(2-2-5)
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
4012201
01
การจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4012203
01
การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
 คุณัญญาฐ์ ค./รายชื่อนักศึกษา
4012204
01
การจัดการการตลาด
3(2-2-5)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
4012205
01
การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
 จักรี จ./รายชื่อนักศึกษา
4012207
01
การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0-6)
 จักรี จ./รายชื่อนักศึกษา
4012211
01
การวิจัยทางการจัดการ
3(2-2-5)
 จักรี จ./รายชื่อนักศึกษา
4012301
01
การบริหารสำนักงาน
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4012304
01
การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4012305
01
ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน
3(3-0-6)
 สุภธัชวุฒิ ต./รายชื่อนักศึกษา
4012309
01
การจัดการวิสาหกิจชุมชน
3(2-2-5)
 อนงค์วรรณ ฤ./รายชื่อนักศึกษา
4021107
01
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(2-2-5)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
4021107
02
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(2-2-5)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
4021107
03
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(2-2-5)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
4022202
01
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
4022203
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
 รัชชนันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
4022204
01
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
4022208
01
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4022209
01
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
 รัชชนันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
4022210
01
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
4022215
01
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
4022303
01
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
4022317
01
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
4022401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2(90)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
4022501
02
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-2-5)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
4032202
01
หลักและนโยบายการลงทุน
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032204
01
การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6)
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
4032205
01
นโยบายการเงินและการคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
4032206
01
อนุพันธ์ทางการเงิน
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032208
01
สัมมนาทางการเงิน
3(3-0-6)
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
4032209
01
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
4032212
01
รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
4032301
01
การบัญชีชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4032301
02
การบัญชีชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
4032305
01
การบัญชีภาษีอากร
3(2-2-5)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
4032313
01
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
 สุนันทา ส./รายชื่อนักศึกษา
4032402
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
5(375)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4032403
01
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
1(45)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
40521022
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ
3(3-0-6)
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
40521032
01
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(2-2-5)
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
4057101
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4057102
01
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1
3(90)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4057201
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4057201
02
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 สำราญ ว./รายชื่อนักศึกษา
4057202
01
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3
3(90)
 วาสนา ส./อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4057202
02
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3
3(90)
 วาสนา ส./อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4057301
01
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4057301
02
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4057302
01
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4057302
02
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4057303
01
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5
3(90)
 วาสนา ค./วรกฤช ด./อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4057303
02
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5
3(90)
 วาสนา ค./วรกฤช ด./อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4057401
01
สัมมนาธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4057401
02
สัมมนาธุรกิจค้าปลีก
3(2-2-5)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4057402
01
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 7
3(90)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4057402
02
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 7
3(90)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4059004
01
การจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก
3(3–0–6)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
4059004
02
การจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก
3(3–0–6)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
4059005
01
พฤติกรรมผู้บริโภคเพือการบริหารสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4059005
02
พฤติกรรมผู้บริโภคเพือการบริหารสินค้าในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4059006
01
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก
3(3–0–6)
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
4059006
02
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก
3(3–0–6)
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
4059011
01
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4059011
02
การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 อารีรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
4059012
01
การจัดการการขายในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
4059012
02
การจัดการการขายในธุรกิจค้าปลีก
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
4061301
02
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น
2(2-0-4)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4063407
01
การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
 ศักดิ์ชาย พ./วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
4064202
01
ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
 ศักดิ์ชาย พ./วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
4064403
01
เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย
3(2-2-5)
 ศักดิ์ชาย พ./รายชื่อนักศึกษา
4071103
01
กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
2(1-2-3)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
4071103
02
กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
2(1-2-3)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
40716013
01
การสาธารณสุข
2(2-0-4)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
40722043
01
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2(2-0-4)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
40722043
02
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2(2-0-4)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
40723233
02
พิษวิทยา
3(3-0)
 จันทร์จิรา ต./รายชื่อนักศึกษา
4072407
01
จุลชีววิทยาพื้นฐาน
2(1-2-3)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
40725033
01
สารสนเทศทางสุขภาพ
3(3-0)
 สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
4072509
01
การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4073217
02
สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3(2-2-5)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
4073218
01
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
 วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
4073218
02
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
 ตะวัน จ./รายชื่อนักศึกษา
4073219
01
การจัดหาน้ำสะอาดและการกำจัดของเสีย
3(2-2-5)
 ปุญญาพร พ./รายชื่อนักศึกษา
4073219
02
การจัดหาน้ำสะอาดและการกำจัดของเสีย
3(2-2-5)
 วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
4073220
01
มลพิษกับสุขภาพ
2(2-0-4)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4073404
01
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
 ศักดิ์ชาย พ./รายชื่อนักศึกษา
4073404
02
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
 ปุญญาพร พ./รายชื่อนักศึกษา
40734143
01
วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
40734143
02
วิทยาการระบาด
3(2-2-5)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
4073511
02
พฤติกรรมสุขภาพ
2(2-0-4)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
4073518
01
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1
2(1-2-3)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4073518
02
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1
2(1-2-3)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4073614
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
4073614
02
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
4073615
01
การบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
4073902
01
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
2(1-2-3)
 ศักดิ์ชาย พ./รายชื่อนักศึกษา
4073902
02
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
2(1-2-3)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4074414
01
การส่งเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
4074414
02
การส่งเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4074502
02
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2(2-0-4)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4074607
02
ทันตกรรมพื้นฐาน
2(2-0-4)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4074814
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3
2(90)
 ดวงใจ ว./พัชนี จ./กรุณา จ./ปาริชาติ ส./สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
40748143
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
2(90)
 ศักดิ์ชาย พ./ปุญญาพร พ./วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
4074910
01
สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2-3)
 กรุณา จ./ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
4074910
02
สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2-3)
 ดวงใจ ว./พัชนี จ./สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4074910
03
สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2-3)
 ศักดิ์ชาย พ./ปุญญาพร พ./รายชื่อนักศึกษา
4106001
01
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
4106004
01
หลักการตลาด
3(3-0-6)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4106004
02
หลักการตลาด
3(3-0-6)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
4106009
01
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3(3-0-6)
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
4106009
02
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3(3-0-6)
 อัญนวียา ภ./รายชื่อนักศึกษา
4106013
01
หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
4106013
02
หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
4106014
01
การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
4106014
02
การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
41133103
01
ชีวสถิติ
3(3-0)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
5002501
01
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
 ปณิธาน ว./รายชื่อนักศึกษา
5002501
02
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
 ปณิธาน ว./รายชื่อนักศึกษา
5002501
03
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
 อภิรักษ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
5002501
04
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
 อภิรักษ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
5002501
05
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
 ปณิธาน ว./รายชื่อนักศึกษา
5002501
06
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
 ปภัสรา ร./รายชื่อนักศึกษา
5002501
07
ปรัชญาการศึกษา
3(3-0-6)
 อภิรักษ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
5002502
01
ความเป็นครูวิชาชีพ
3(3-0-6)
 นฤมล ภ./รัชกร ป./รายชื่อนักศึกษา
5002502
02
ความเป็นครูวิชาชีพ
3(3-0-6)
 สมภารธัชธรณ์ ศ./จักรพงษ์ น./รายชื่อนักศึกษา
5002502
03
ความเป็นครูวิชาชีพ
3(3-0-6)
 สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
5002502
04
ความเป็นครูวิชาชีพ
3(3-0-6)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
5002502
05
ความเป็นครูวิชาชีพ
3(3-0-6)
 สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
5002502
06
ความเป็นครูวิชาชีพ
3(3-0-6)
 นฤมล ภ./รัชกร ป./รายชื่อนักศึกษา
5002502
07
ความเป็นครูวิชาชีพ
3(3-0-6)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
5002505
01
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 เพียงแข ภ./รัชกร ป./รายชื่อนักศึกษา
5002505
02
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 ศิริพร พ./รายชื่อนักศึกษา
5002505
03
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 ชวนพิศ ร./รายชื่อนักศึกษา
5002505
04
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
5002505
06
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 อาวุธ ป./รายชื่อนักศึกษา
5002505
07
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 สุรพล ว./รายชื่อนักศึกษา
5002505
08
การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
 ชวนพิศ ร./รายชื่อนักศึกษา
5002506
01
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
 ศิริพร พ./รายชื่อนักศึกษา
5002506
02
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
 อภิรักษ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
5002506
03
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
 จีราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5002506
04
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
 จีราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5002506
05
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
 เพียงแข ภ./รายชื่อนักศึกษา
5002506
06
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
 ศิริพร พ./รายชื่อนักศึกษา
5002506
08
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
3(2-2-5)
 เดือนเพ็ญพร ช./รายชื่อนักศึกษา
5012801
01
การศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
 นุชจรีย์ ม./รายชื่อนักศึกษา
5012802
01
การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
 ทิพย์อักษร พ./รายชื่อนักศึกษา
5012805
02
เพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 สุริยันต์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5012806
02
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 อัจฉรา ส./รายชื่อนักศึกษา
5012807
01
ทักษะการคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
 สุริยันต์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5013154
01
โครงงาน
3(2-2-5)
 ปิยพันธุ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5016103
01
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5016104
01
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-1)
 สุพัตรา บ./ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5017207
01
วัสดุวิศวกรรม
3(2-3-5)
 กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5017209
01
อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
 รุ่งตะวัน ว./รายชื่อนักศึกษา
5017312
01
กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
5017313
01
ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 3
1(0-3-1)
 จักรี ว./รายชื่อนักศึกษา
5018306
01
เทคโนโลยีซีเอ็นซี
3(3-0-6)
 จักรี ว./รายชื่อนักศึกษา
5018307
01
การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5018308
01
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
 ศิรินทรา ท./รายชื่อนักศึกษา
5018309
01
วิศวกรรมเครื่องมือ
3(3-0-6)
 จักรี ว./ศิรินทรา ท./รายชื่อนักศึกษา
5019422
01
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
5019425
01
สหกิจศึกษา
9(0-40-0)
 วราภรณ์ จ./จักรี ว./วิภารัตน์ น./ศิรินทรา ท./ไพรัตน์ ก./ศรัณยู ล./กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5022801
01
หลักการคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
 สุภาพร ถ./รายชื่อนักศึกษา
5022802
01
เรขาคณิตเบื้องต้น
3(3-0-6)
 กนกกร พ./รายชื่อนักศึกษา
5022803
01
ตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซตเบื้องต้น
3(3-0-6)
 กนกกร พ./รายชื่อนักศึกษา
5022805
01
ทฤษฎีจำนวน
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
5022808
01
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
 สุรสิทธิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
5022809
01
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
 สุภาพร ถ./รายชื่อนักศึกษา
5022811
01
พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
 สนุกจิต ส./รายชื่อนักศึกษา
5022813
01
ทฤษฎีความน่าจะเป็น
3(3-0-6)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
5022814
01
สถิติ 1
3(3-0-6)
 วิราวรรณ พ./รายชื่อนักศึกษา
5026101
01
แคลคูลัส 1
3(3-0-6
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
5026203
01
แคลคูลัส 3
3(3-0-6
 พงษ์ภูไท อ./รายชื่อนักศึกษา
5027101
01
เขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล
3(2-3-5
 วรเชษฐ์ ส./ศักดิ์ชัย ด./รุ่งตะวัน ว./กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5027102
01
สถิตยศาสตร์
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5027203
01
วงจรไฟฟ้า
3(2-3-5
 ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
5027204
01
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
1(0-3-0)
 ศรัณยู ล./พงษ์ภูไท อ./รายชื่อนักศึกษา
5028201
01
พลศาสตร์
3(3-0-6
 ศักดิ์ชัย ด./รายชื่อนักศึกษา
5028303
01
เทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-0-6
 ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
5028304
01
ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-6)
 ศรัณยู ล./พงษ์ภูไท อ./รายชื่อนักศึกษา
5028305
01
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0-6
 รุ่งตะวัน ว./รายชื่อนักศึกษา
5028306
01
การถ่ายโอนความร้อน
3(3-0-6
 วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5028307
01
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-1)
 ศักดิ์ชัย ด./รุ่งตะวัน ว./วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5028309
01
วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
3(3-2-5
 กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5028310
01
การออกแบบเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6
 รุ่งตะวัน ว./รายชื่อนักศึกษา
5028310
02
การออกแบบเครื่องจักรกล 1
3(3-0-6
 รุ่งตะวัน ว./รายชื่อนักศึกษา
5028311
01
วิศวกรรมยานยนต์
3(3-0-6
 วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5028413
01
การสั่นสะเทือนทางกล
3(3-0-6
 ศักดิ์ชัย ด./รายชื่อนักศึกษา
5028414
01
การทำความเย็น
3(3-0-6
 รุ่งตะวัน ว./รายชื่อนักศึกษา
5028415
01
การปรับอากาศ
3(3-0-6
 รุ่งตะวัน ว./รายชื่อนักศึกษา
5028416
01
วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
3(3-0-6
 วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5028417
01
การควบคุมอัตโนมัติ
3(3-0-6
 ศักดิ์ชัย ด./รายชื่อนักศึกษา
5028418
01
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
1(0-3-1)
 ศักดิ์ชัย ด./รุ่งตะวัน ว./วรเชษฐ์ ส./พงษ์ภูไท อ./สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5028419
01
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
2(0-6-2)
 ศักดิ์ชัย ด./รุ่งตะวัน ว./วรเชษฐ์ ส./พงษ์ภูไท อ./สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
5029303
01
กระบวนการเผาไหม้
3(3-0-6)
 วรเชษฐ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5029327
01
การควบคุมภาวะมลพิษของอากาศ
3(3-0-6)
 ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
5032801
01
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
 อดุลย์ ส./ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
5032802
01
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 บวรวิช ร./ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
5032804
01
การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
 ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
5032805
01
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
 ศิรภัสสร์ อ./ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
5032806
01
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 ทักษิณา น./รายชื่อนักศึกษา
5042801
01
ประวัติหลักการและทฤษฏีการเรียนรู้พลศึกษา
2(2-0-4)
 วีระ บ./รายชื่อนักศึกษา
5042802
01
ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาว่ายน้ำ
2(1-2-3)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
5042803
01
ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
5042808
01
ทักษะการสอนและการฝึกยิมนาสติก
2(1-2-3)
 กัลยารัตน์ ก./ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
5042809
01
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการทดสอบสมรรถภาพ
3(3-0-6)
 อัจฉราภรณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
5042810
01
ทักษะการสอนและการฝึกกีฬาเซปักตะกร้อ
2(1-2-3)
 ภาณุวัฒน์ ป./รายชื่อนักศึกษา
5052801
01
หลักภาษาไทย
3(3-0-6)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
5052802
01
เทคนิคการอ่านและการฟัง
3(2-2-5)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
5052805
01
พัฒนาการแบบเรียนภาษาไทย
3(3-0-6)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
5052806
01
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
5062801
01
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
5062801
02
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
 เจมส์ ร./รายชื่อนักศึกษา
5062802
02
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
5062802
03
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
 นภาพร ล./รายชื่อนักศึกษา
5062803
01
โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
 นิธิพงษ์ ย./รายชื่อนักศึกษา
5062806
01
โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
5062807
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
3(2-2-5)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
5072801
01
คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
 สุภาพร ถ./รายชื่อนักศึกษา
5072803
01
สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
 สุนันท์ ส./รายชื่อนักศึกษา
5072804
01
ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
5072806
01
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปในระดับโรงเรียน
1(0-3-2)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
5072806
02
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปในระดับโรงเรียน
1(0-3-2)
 กุลวดี ค./รายชื่อนักศึกษา
5072808
01
เคมีทั่วไป 1
3(3-0-6)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
5072817
01
วิทยาศาสตร์โลก
3(2-2-5)
 วิชชุตา อ./รายชื่อนักศึกษา
6001112
01
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาชนบท
3(3-0-6)
 พนารัตน์ ด./รายชื่อนักศึกษา
6001131
01
สัมมนาวิสาหกิจชุมชน 1
3(1-4-4)
 วิมลศิลป์ ป./พิชิตชัย พ./รายชื่อนักศึกษา
6002216
01
กองทุนและสวัสดิการชุมชน
3(3-0-6)
 โชติกา ส./กัญญาวีร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
6002432
01
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน 2
3(270)
 กรกมล ว./เพ็ญนภา ส./ฤทธิชัย ผ./ศรายุทธ ส./รายชื่อนักศึกษา
6003317
01
สุขภาพและวิถีชุมชน
3(3-0-6)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
6003323
01
สัมมนากองทุนและสวัสดิการชุมชน 2
3(1-4-4)
 พิชิตชัย พ./รายชื่อนักศึกษา
6003325
01
สัมมนาการทำแผนแม่บทชุมชน 2
3(1-4-4)
 ธนาวิทย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
6003335
01
สัมมนาสุขภาพชุมชน 2
3(1-4-4)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
6003426
01
สัมมนาการจัดการเครือข่ายชุมชน 2
3(1-4-4)
 เสาวนีย์ จ./กัญญาวีร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
6003426
02
สัมมนาการจัดการเครือข่ายชุมชน 2
3(1-4-4)
 บุญช่วย ก./รายชื่อนักศึกษา
6012101
01
กฎหมายเอกชน
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
6012102
01
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
 ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
6022101
01
กระบวนทัศน์พัฒนาพื้นฐาน
3(3-0-6)
 เพ็ญนภา ส./กรรณวิษณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
6022103
01
การจัดการความรู้ การวางเป้าหมาย และแผนชีวิต
3(3-0-6)
 กรรณวิษณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
6022112
01
เกษตรกรรมยั่งยืน
3(3-0-6)
 ประมุข ศ./รายชื่อนักศึกษา
6022118
01
วิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
6036101
01
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
6036206
01
นโยบายและการวางแผนทางด้านทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 ธนิกานต์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
6036405
01
สัมมนาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
6216201
01
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
 เกศสุดา ภ./รายชื่อนักศึกษา
6216205
01
ปรัชญาและความคิดทางการเมือง
3(3-0-6)
 ธรรมรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
6216207
01
การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
 ชูเกียรติ ผ./รายชื่อนักศึกษา
6216309
01
การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
 เกศสุดา ภ./เสาวนีย์ จ./รายชื่อนักศึกษา
6216313
01
กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
6216315
01
อาเซียนในการเมืองโลก
3(3-0-6)
 เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
6216318
01
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 วิทัญญู ข./รายชื่อนักศึกษา
6216330
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 สานนท์ ด./รายชื่อนักศึกษา
6216331
01
ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
 เสาวนีย์ จ./โชติกา ส./รายชื่อนักศึกษา
6216412
01
สื่อมวลชนกับการเมือง
3(3-0-6)
 ธานี ถ./รายชื่อนักศึกษา
6216412
02
สื่อมวลชนกับการเมือง
3(3-0-6)
 ธานี ถ./รายชื่อนักศึกษา
6216417
01
จริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 ศาสตร์ศิลป์ ล./รายชื่อนักศึกษา
6216417
02
จริยธรรมสำหรับนักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
6216434
01
ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 อนุสรณ์ พ./รายชื่อนักศึกษา
6216437
01
สัมมนาปัญหาการเมืองไทย
3(3-0-6)
 เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
6216438
01
สัมมนาการเมืองอีสาน
3(3-0-6)
 ธรรมรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
6218401
02
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
2(0-90)
 วิทัญญู ข./ธรรมรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
7012401
01
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
 กมลรักษ์ ก./ศรัณยู ล./รายชื่อนักศึกษา
7012405
02
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
 ศิรินทรา ท./รายชื่อนักศึกษา
7012406
02
อุณหพลศาสตร์
3(3-0-6)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
7012601
01
แนะนำวิชาชีพวิศวกรรม
1(1-0-2)
 ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
7012602
01
ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 1
1(0-3-1)
 จักรี ว./ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
7012604
01
กลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
7012605
01
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
1(0-3-1)
 ศิรินทรา ท./รายชื่อนักศึกษา
7012606
02
ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน 2
1(0-3-1)
 จักรี ว./รายชื่อนักศึกษา
7012607
01
การวิจัยดำเนินงาน
3(3-0-6)
 วราภรณ์ จ./กมลรักษ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
7014101
01
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
 วราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
7014103
02
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
 พงษ์ภูไท อ./รายชื่อนักศึกษา
7014201
01
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
 สุพัตรา บ./รายชื่อนักศึกษา
7014202
01
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-1)
 สุพัตรา บ./ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
7014301
01
เคมีสำหรับวิศวกร
3(3-0-6)
 วิภารัตน์ น./รายชื่อนักศึกษา
7014302
01
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
1(0-3-1)
 วิภารัตน์ น./ไพรัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
ENGL702
01
การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
5(2-4-3)
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
PROF1023
01
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2
3(135)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
PROF104
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
8(360)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
PROF105
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
8(360)
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
PROF105
02
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
8(360)
 สุภาพร ถ./รายชื่อนักศึกษา
พย.1202
01
การประเมินภาวะสุขภาพ
2(1-2-3)
 รณชิต ส./ธรณินทร์ ค./ธมลวรรณ ส./ภัททิรา ก./ธัญรัศม์ ภ./ณัฐปภัสญ์ น./สุภาพร พ./พรภัทรา ส./อ้อยทิพย์ บ./จุลจีรา จ./เมวดี ศ./รายชื่อนักศึกษา
พย.1203
01
หลักการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
 ยุวดี บ./เขมิกา ส./ทรัพย์ทวี ห./กมลทิพย์ ล./ณัฐพล พ./สุภาณี ส./เมวดี ศ./อ้อยทิพย์ บ./รายชื่อนักศึกษา
พย.1207
01
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย
2(2-0-4)
 ณัฐปภัสญ์ น./พรภัทรา ส./ธัญรัศม์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
พย.1231
01
กฎหมายและจริยศาสตร์
3(3-0-6)
 ไพฑูรย์ ว./รายชื่อนักศึกษา
พย.1309
01
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1
2(0-8-0)
 ภัททิรา ก./รณชิต ส./ธรณินทร์ ค./ธมลวรรณ ส./ณัฐปภัสญ์ น./ธัญรัศม์ ภ./สุภาพร พ./พรภัทรา ส./รายชื่อนักศึกษา
พย.1313
01
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
2(2-0-4)
 ยุภดี ส./รัชนีพรรณ ส./สุภาภัค ส./จิรภา ว./รายชื่อนักศึกษา
พย.1316
01
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
3(0-12)
 ทรัพย์ทวี ห./ณัฐพล พ./กมลทิพย์ ล./ยุวดี บ./สุภาณี ส./เมวดี ศ./เขมิกา ส./สมฤทัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
พย.1317
01
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3(3-0-6)
 ณัฐพล พ./สุภาณี ส./กมลทิพย์ ล./ยุวดี บ./ทรัพย์ทวี ห./สมฤทัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
พย.1330
01
การวิจัยทางการพยาบาล
3(2-2-5)
 จุลจีรา จ./ไพฑูรย์ ว./ปาริชาต ญ./เมวดี ศ./รายชื่อนักศึกษา
พย.1421
01
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3(0-12)
 อ้อยทิพย์ บ./บุปผา ก./กมลรัตน์ ท./วีระชัย ต./ช่อทิพย์ ต./ณัฐิกา ร./จุลจีรา จ./รายชื่อนักศึกษา
พย.1425
01
ปฏิบัติการผดุงครรภ์
3(0-12)
 ศศิรินทร์ ก./จิรภา ว./ลำพงษ์ ศ./ช่อทิพย์ ต./รัชนีพรรณ ส./สุภาภัค ส./ยุวดี บ./ยุภดี ส./กมลรัตน์ ท./รายชื่อนักศึกษา
พย.1426
01
การรักษาพยาบาลขั้นต้น
2(1-2-3)
 ธรณินทร์ ค./ธมลวรรณ ส./รณชิต ส./ณัฐปภัสญ์ น./ภัททิรา ก./ธัญรัศม์ ภ./สุภาพร พ./พรภัทรา ส./รายชื่อนักศึกษา
พย.1428
02
การบริหารการพยาบาล
2(2-0-4)
 เขมิกา ส./ธมลวรรณ ส./สมฤทัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
พย.1432
01
วิชาชีพการพยาบาลและแนวโน้ม
2(2-0-4)
 ณัฐิกา ร./อ้อยทิพย์ บ./ช่อทิพย์ ต./รายชื่อนักศึกษา
พว.1208
01
เภสัชวิทยา
3(3-0-6)
 สุภาพร พ./ภัททิรา ก./สุชิต ส./รายชื่อนักศึกษา
พว.1209
01
พยาธิสรีรวิทยา
3(3-0-6)
 ณัฐปภัสญ์ น./ธัญรัศม์ ภ./ฐาติมา พ./รายชื่อนักศึกษา
ลส.1202
01
หัตถเวชศาสตร์
3(2-2-5)
 อ้อยทิพย์ บ./วริศรา อ./รายชื่อนักศึกษา