มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาค กศ.ปช. 2/2560

รหัสวิชา
Section
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสผู้สอน
รายชื่อนักศึกษา
1008504
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 ศิรภัสสร์ อ./พรทิพย์ ก./วารนันท์ น./บวรวิช ร./อดุลย์ ส./ทักษิณา น./ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
02
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 สุภาพร ถ./พงศพัฒน์ ม./สนุกจิต ส./สุรสิทธิ์ ป./วิราวรรณ พ./กนกกร พ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
03
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 อรอนุตร ธ./พัทธนันท์ พ./ปุ่น ช./สุรพล ว./ฐิติรดา ป./ปพิชญา พ./รายชื่อนักศึกษา
1008504
04
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(360)
 ประยูร ช./พชร อ./นิธิพงษ์ ย./นภาพร ล./ศิรพร ศ./รายชื่อนักศึกษา
1026332
01
การผลิตสื่อและการจัดห้องเรียนภาษา
3(2-2-5)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
1066218
01
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1066321
01
กฎหมายแรงงาน
2(2-0-4)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066321
02
กฎหมายแรงงาน
2(2-0-4)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066321
03
กฎหมายแรงงาน
2(2-0-4)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066323
01
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบกระบวนการ ยุติธรรม
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066324
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066325
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066325
02
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066325
03
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066326
01
กฎหมายล้มละลาย
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066328
01
กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066429
01
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1066431
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066433
01
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3(3-0-6)
 สมนึก ข./รายชื่อนักศึกษา
1068401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
1(0-45-0)
 สมนึก ข./รายชื่อนักศึกษา
1077300
01
การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1077309
01
ภาวะผู้นำ
3(3-0)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
1077403
01
การวิจัยทางการจัดการ
3(2-2-5)
 สำเริง ก./รายชื่อนักศึกษา
1078305
01
การจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
 จักรี จ./รายชื่อนักศึกษา
1078308
01
การจัดการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
3(3-0-6)
 จักรี จ./รายชื่อนักศึกษา
1078309
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
2(90)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1078400
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
6(450)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
1087101
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
 ศิรภัสสร์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1087203
01
โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1087301
01
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
 รัชชนันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1087302
01
การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1087304
01
การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น
3(2-2-5)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1087401
01
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1088301
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
2(90)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1088403
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5(350)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1089001
01
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2)
 รัชชนันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1097304
01
การจัดการทางการเงิน
3(3-0-6
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
1097305
01
นโยบายการเงินและการคลังสาธารณะ
3(3-0-6
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
1097312
01
การบัญชีชั้นกลาง2
3(2-2-5)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
1097313
01
การบัญชีต้นทุน
3(3-0-6
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
1097316
01
การบริหารสินเชื่อ
3(3-0-6
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
1097409
01
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
1097409
02
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
1097410
01
การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
1098402
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
5(350)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1106001
01
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
1106003
01
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
1106004
01
หลักการตลาด
3(3-0-6)
 รัศมีเพ็ญ น./รายชื่อนักศึกษา
1106006
01
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
 ประภาศรี ภ./รายชื่อนักศึกษา
1106009
01
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
1106010
01
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
1106011
01
การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
1116101
01
การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
 พิทักษ์พงศ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1116205
01
ทฤษฎีการเมือง
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116206
01
การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116207
01
การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
 สานนท์ ด./รายชื่อนักศึกษา
1116208
01
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
 ธนิกานต์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1116208
02
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1116235
01
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1116314
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1116317
01
ภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
 ธิติรัตน์ ล./พิทักษ์พงศ์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1116324
01
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
3(3-0-6)
 คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
1116327
01
การวิเคราะห์องค์การและการวิเคราะห์ระบบงาน
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116328
01
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
 เทอดศักดิ์ ป./โชติกา ส./รายชื่อนักศึกษา
1116336
01
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6
 พัฒนชัย น./เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116336
02
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116336
03
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1116341
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1116416
01
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116439
01
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116439
02
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1117252
01
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
 ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1117252
02
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
 สำเริง ก./รายชื่อนักศึกษา
1118453
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง รัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
 ณัฐดนัย ก./เกรียงศักดิ์ ช./อนุสรณ์ พ./คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
1118453
02
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง รัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./ณัฐปราย์ ช./จินตกานด์ ส./ธนิกานต์ ศ./เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1118453
03
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง รัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1137204
01
การพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1137204
02
การพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1137205
01
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1137309
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1137411
01
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(3-0-6
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138020
01
การทำเหมืองข้อมูล
3(3-0-6
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138030
01
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์
3(3-0-6
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1138031
01
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1138033
01
เว็บเทคโนโลยี
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1150012
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1150012
02
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
11500122
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
11500133
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1150023
01
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 พิชิตชัย พ./รายชื่อนักศึกษา
1150023
02
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1150023
03
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 กัญญาวีร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1157127
01
องค์กรและการจัดการคุณภาพ
2(2-0-4)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157315
01
วัสดุศาสตร์
2(2-0-4)
 ปิยพันธุ์ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157424
01
กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(3-0-6
 ปิยพันธุ์ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1250021
01
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
1250031
01
วิถีไทย
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1250032
01
วิถีโลก
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1251033
01
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
 เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1253034
01
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1400041
01
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 ศิรินันท์ ถ./รายชื่อนักศึกษา
1400042
01
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 สุรวุฒิ ส./รายชื่อนักศึกษา
1400043
01
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1408051
01
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1408051
03
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 กัลยารัตน์ ก./รายชื่อนักศึกษา
2562306
01
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
2563506
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
3012106
01
การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
3012107
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
3012108
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
3012301
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
3503802
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป 2
2(90)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
3524301
01
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
3560101
01
หลักการบริหารและการจัดการ
3(3-0-6)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
3560101
02
หลักการบริหารและการจัดการ
3(3-0-6)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
3560101
03
หลักการบริหารและการจัดการ
3(3-0-6)
 กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
3560101
04
หลักการบริหารและการจัดการ
3(3-0-6)
 บุญช่วย ก./รายชื่อนักศึกษา
3562307
01
การบริหารการผลิต
3(3-0)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
40001093
01
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิต
3(2-2-5)
 บุญช่วย ก./รายชื่อนักศึกษา
4002106
01
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
 ประภาศรี ภ./รายชื่อนักศึกษา
4002108
01
สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
 สำเริง ก./รายชื่อนักศึกษา
4012202
01
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4021102
01
เคมีพื้นฐาน
2(2-0-4)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
4021107
01
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(2-2-5)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา
4063501
01
การจัดการสิ่งแวดล้อม
2(1-2-3)
 ปุญญาพร พ./รายชื่อนักศึกษา
40722043
01
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
2(2-0-4)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
4072408
01
ปรสิตสาธารณสุข
2(1-2-3)
 พ.ณัฐปคัลภ์ ส./ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
4073305
01
โภชนศาสตร์
2(2-0-4)
 กาญจนา ส./รายชื่อนักศึกษา
4073518
01
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1
2(1-2-3)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4073518
02
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 1
2(1-2-3)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4073615
01
การบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
4073902
01
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
2(1-2-3)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
4073902
02
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
2(1-2-3)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
4074414
01
การส่งเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
40748143
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
2(90)
 ดวงใจ ว./พัชนี จ./สุวิตรา ส./กรุณา จ./ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
40748153
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
5(400)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
4074910
01
สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
4074910
02
สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
4074910
03
สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4122604
01
โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
 ทักษิณา น./รายชื่อนักศึกษา
41231023
01
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
 ภทพร พ./รายชื่อนักศึกษา
4123617
01
การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
 อดุลย์ ส./รายชื่อนักศึกษา
4123629
01
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
 บวรวิช ร./รายชื่อนักศึกษา
4123903
01
หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 วารนันท์ น./รายชื่อนักศึกษา
6002216
01
กองทุนและสวัสดิการชุมชน
3(3-0-6)
 ประมุข ศ./รายชื่อนักศึกษา
6002234
01
สัมมนากองทุนและสวัสดิการชุมชน 1
3(1-4-4)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
6002234
02
สัมมนากองทุนและสวัสดิการชุมชน 1
3(1-4-4)
 บุญช่วย ก./รายชื่อนักศึกษา
6002234
03
สัมมนากองทุนและสวัสดิการชุมชน 1
3(1-4-4)
 ธนาวิทย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
6002242
01
ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม
3(3-0-6)
 ประมุข ศ./รายชื่อนักศึกษา
6002242
02
ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม
3(3-0-6)
 กรรณวิษณ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
6002242
03
ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม
3(3-0-6)
 ธนาวิทย์ ก./รายชื่อนักศึกษา
6003222
01
สัมมนาสุขภาพชุมชน 1
3(1-4-4)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
6003222
02
สัมมนาสุขภาพชุมชน 1
3(1-4-4)
 ธมลวรรณ ส./รายชื่อนักศึกษา
6003336
01
สัมมนาการจัดการเครือข่ายชุมชน 1
3(1-4-4)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
6036304
01
การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
3(3-0-6)
 ธนิกานต์ ศ./ จินตกานด์ ส./รายชื่อนักศึกษา
6036309
01
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
6216103
01
ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
 ศุภวิชญ์ ร./รายชื่อนักศึกษา
6216110
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
 ธานี ถ./รายชื่อนักศึกษา
6218401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
2(0-90)
 วิทัญญ ข./รายชื่อนักศึกษา
EDUC106
01
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
5(2-4-3)
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
ENGL501
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม
5(2-4-3)
 พชร อ./รายชื่อนักศึกษา
ENGL601
01
วรรณกรรมตะวันตก
5(2-4-3)
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
ENGL701
01
การประเมินและพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
5(2-4-3)
 ประยูร ช./รายชื่อนักศึกษา
PROF103
01
การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3
3(135)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา
PROF105
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
8(360)
 จีราภรณ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
SCIE303
01
เคมีอนินทรีย์
5(2-4-3)
 ดุษฎีพร ห./รายชื่อนักศึกษา