มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาค กศ.ปช. 3/2560

รหัสวิชา
Section
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสผู้สอน
รายชื่อนักศึกษา
1066320
01
กฎหมายลักษณะครอบครัว
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066322
01
กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066323
01
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบกระบวนการ ยุติธรรม
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066324
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066325
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066326
01
กฎหมายล้มละลาย
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066429
01
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1066431
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066438
01
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3(3-0-6)
 กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
1068402
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
5(0-450-0)
 สมนึก ข./บุญส่ง ว./ณภัทร จ./ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1077302
01
การจัดการโลจิสติกส์
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
1077303
01
การบริหารการตลาด
3(3-0-6)
 กฤตเมธ น./รายชื่อนักศึกษา
1078400
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ
6(450)
 สุภร ว./คุณัญญาฐ์ ค./นารีรัตน์ ภ./อนงค์วรรณ ฤ./จักรี จ./รายชื่อนักศึกษา
1087303
01
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1087305
01
การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
3(2-2-5)
 เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1088403
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5(350)
 รจนา ว./วิระพงศ์ จ./รัชชนันท์ ล./สำราญ ว./เสกศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1089003
01
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1089014
01
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
 รจนา ว./รายชื่อนักศึกษา
1097306
01
นวัตกรรมทางการเงิน
3(3-0-6
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
1097311
01
การบัญชีชั้นกลาง1
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1097319
01
สัมมนาปัญหาทางการเงิน
3(3-0-6)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1097411
01
การจัดการธนาคารพาณิชย์
3(3-0-6)
 อุมาวดี ด./รายชื่อนักศึกษา
1106002
01
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1106010
01
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
1106012
01
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1116209
01
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116215
01
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./ชูเกียรติ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1116235
01
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1116317
02
ภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
 ธิติรัตน์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1116328
01
การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116331
01
ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
3(3-0-6)
 สานนท์ ด./รายชื่อนักศึกษา
1116331
02
ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116332
01
การจัดองค์กรท้องถิ่น
3(3-0-6)
 ธนิกานต์ ศ./โชติกา ส./รายชื่อนักศึกษา
1116341
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116342
01
การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116346
01
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม
3(3-0-6)
 คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
1116413
01
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
 ณัฐดนัย ก./อธิษฐาน ช./รายชื่อนักศึกษา
1116416
01
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1116439
01
กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1117252
01
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
 ประภาศรี ภ./รายชื่อนักศึกษา
1118453
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง รัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1118454
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
5(450)
 ณัฐดนัย ก./เกรียงศักดิ์ ช./อธิษฐาน ช./คัทลียา น./อนุสรณ์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1118454
02
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
5(450)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./ธนิกานต์ ศ./จินตกานด์ ส./ณัฐปราย์ ช./เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1136102
01
คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1137206
01
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1137207
01
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
 ศิริพร พฒ./รายชื่อนักศึกษา
1137309
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6
 มณฑล ต./รายชื่อนักศึกษา
1138031
01
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(3-0-6
 วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1138039
01
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./วิโรจน์ อ./สุทธินันท์ ล./นราศักดิ์ ภ./มณฑล ต./ศิริพร พฒ./รายชื่อนักศึกษา
1138041
01
การฝึกงานคอมพิวเตอร์
3(300)
 รายชื่อนักศึกษา
1138201
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6
 นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1138302
01
โมบายแอปพลิเคชัน
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1150012
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1150012
02
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
11500122
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 รายชื่อนักศึกษา
11500132
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II
3(2-2-5)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
1150014
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
 เกษกนก ว./รายชื่อนักศึกษา
1156104
01
การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1156108
01
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
 ธรรมนูญ ม./อชิตพล ศ./รายชื่อนักศึกษา
1156109
01
ปฏิบัติการฟิสิกส์
2(1-2-3)
 ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
1156301
01
การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(2-2-5)
 มานพ ย./รายชื่อนักศึกษา
1156313
01
สถิติประยุคต์สำหรับการวิจัยอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
 ปิยพันธุ์ ส./สุรวุฒิ ส./รายชื่อนักศึกษา
1156407
01
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157316
01
การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรมแลวิสาหกิจ
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1250021
01
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
 ทัศไนยวรรณ ด./รายชื่อนักศึกษา
1250023
01
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1250031
01
วิถีไทย
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1250032
01
วิถีโลก
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1400042
01
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
1400043
01
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1408051
01
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
3012109
01
ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
3012110
01
ทฤษฎีการเมือง
3(3-0-6)
 ธิติรัตน์ ล./รายชื่อนักศึกษา
3500101
01
การจัดการธุรกิจ 1
3(3-0-6
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
3500101
02
การจัดการธุรกิจ 1
3(3-0-6
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
3500101
03
การจัดการธุรกิจ 1
3(3-0-6
 โชติกา ส./รายชื่อนักศึกษา
3504802
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป 2
3(210)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4002109
01
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
 วาสนา ค./รายชื่อนักศึกษา
4002110
01
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4011309
01
ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(2-3-5)
 ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
4012302
01
การวางแผนและบริหารโครงการ
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4012303
01
การพัฒนาบุคลิกภาพทางการจัดการ
3(3-0-6)
 คุณัญญาฐ์ ค./รายชื่อนักศึกษา
4073404
01
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
3(3-0-6)
 พ.ณัฐปคัลภ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
4073519
01
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2
2(1-2-3)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4073614
01
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
40748143
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
2(90)
 รายชื่อนักศึกษา
4074910
01
สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2-3)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
6001131
01
สัมมนาวิสาหกิจชุมชน 1
3(1-4-4)
 กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
6001431
01
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน 1
3(270)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
6002432
01
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน 2
3(270)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
6003317
01
สุขภาพและวิถีชุมชน
3(3-0-6)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
6003324
01
สัมมนาวิสาหกิจชุมชน 2
3(1-4-4)
 ประมุข ศ./รายชื่อนักศึกษา
6003324
02
สัมมนาวิสาหกิจชุมชน 2
3(1-4-4)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
6003324
03
สัมมนาวิสาหกิจชุมชน 2
3(1-4-4)
 กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
6003426
01
สัมมนาการจัดการเครือข่ายชุมชน 2
3(1-4-4)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
6003426
02
สัมมนาการจัดการเครือข่ายชุมชน 2
3(1-4-4)
 บุญช่วย ก./รายชื่อนักศึกษา
6116329
01
สถิติสำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 จินตกานด์ ส./ณัฐปราย์ ช./รายชื่อนักศึกษา
6216201
01
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
 เกศสุดา ภ./วิทัญญู ข./รายชื่อนักศึกษา
6216205
01
ปรัชญาและความคิดทางการเมือง
3(3-0-6)
 ศุภวิชญ์ ร./เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
6216207
01
การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
 ธานี ถ./เสาวนีย์ จ./รายชื่อนักศึกษา
6218402
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
5(0-450)
 วิทัญญู ข./ธานี ถ./เกศสุดา ภ./ศุภวิชญ์ ร./ชูเกียรติ ผ./รายชื่อนักศึกษา