มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาค กศ.ปช. 1/2561

รหัสวิชา
Section
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสผู้สอน
รายชื่อนักศึกษา
1066319
01
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1066321
01
กฎหมายแรงงาน
2(2-0-4)
 ไศลโสภิณ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1066322
01
กฎหมายลักษณะมรดก
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
1066323
01
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบกระบวนการ ยุติธรรม
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066324
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066328
01
กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066328
02
กฎหมายภาษีอากร
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066330
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066431
01
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066433
01
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
3(3-0-6)
 บุญส่ง ว./รายชื่อนักศึกษา
1066434
01
นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
3(3-0-6)
 สมนึก ข./รายชื่อนักศึกษา
1066435
01
กฎหมายการคลัง
3(3-0-6)
 สมนึก ข./รายชื่อนักศึกษา
1077300
01
การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1077304
01
การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
1077400
01
จริยธรรมทางการจัดการและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1077401
01
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
 สุภธัชวุฒิ ต./รายชื่อนักศึกษา
1077402
01
สัมนาทางการจัดการ
3(2-2-5)
 คุณัญญาฐ์ ค./รายชื่อนักศึกษา
1078302
01
การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
1078303
01
การประกอบธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1078304
01
ภาวะผู้นำ
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1087306
01
การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือข่าย คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 รัชชนันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1087307
01
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1087401
01
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
 วิระพงศ์ จ./รายชื่อนักศึกษา
1089015
01
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3(2-2-5)
 รัชชนันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1097307
01
การวิจัยทางการเงิน
3(2-2-5)
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
1097312
01
การบัญชีชั้นกลาง2
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1097412
01
จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
 อัญชลี ช./รายชื่อนักศึกษา
1098401
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ
2(90)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1106001
01
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
1106011
01
การบริหารการผลิต
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
1116102
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
 เกศสุดา ภ./ธานี ถ./รายชื่อนักศึกษา
1116103
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 วิทัญญู ข./ธรรมรัตน์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1116103
02
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 รายชื่อนักศึกษา
1116221
01
สวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1116235
01
กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116312
01
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 สานนท์ ด./รายชื่อนักศึกษา
1116314
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1116314
02
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./ชูเกียรติ ผ./รายชื่อนักศึกษา
1116330
01
การวิเคราะห์นโยบาย
3(3-0-6)
 ธิติรัตน์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1116336
01
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
 พัฒนชัย น./รายชื่อนักศึกษา
1116342
01
การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1116413
01
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
 เทอดศักดิ์ ป./ณัฐปราย์ ช./รายชื่อนักศึกษา
1116416
01
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./รายชื่อนักศึกษา
11164333
01
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3(3-0-6
 วิทัญญู ข./เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1117251
01
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1117450
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1117450
02
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
1118453
01
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง รัฐประศาสนศาสตร์
2(90)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
1118454
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์
5(450)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1136101
01
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ I
3(3-0-6)
 มณฑล ต./รายชื่อนักศึกษา
1136204
01
 รายชื่อนักศึกษา
1136204
01
หลักสถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1136303
01
ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(2-2-5)
 สร้างสรรค์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1137101
01
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1137207
01
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
 นราศักดิ์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
1137209
01
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
 วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1138034
01
การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
 สุทธินันท์ ล./รายชื่อนักศึกษา
1138035
01
ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
 วิโรจน์ อ./รายชื่อนักศึกษา
1150011
01
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 ฐิติรดา ป./รายชื่อนักศึกษา
1150011
02
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 ปุ่น ช./รายชื่อนักศึกษา
1150011
03
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 รายชื่อนักศึกษา
11500112
01
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
 พัทธนันท์ พ./รายชื่อนักศึกษา
1150012
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3(3-0-6)
 Elmira M./รายชื่อนักศึกษา
11500122
01
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I
3(3-0-6)
 กรกมล ว./รายชื่อนักศึกษา
1156110
02
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
 ปิยพันธุ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1156306
01
การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรมและ วิสาหกิจ
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157119
01
หลักการจัดการเพื่องานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
3(3-0-6)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157127
01
องค์กรและการจัดการคุณภาพ
2(2-0-4)
 รัชวุธ ส./เกศศิริ ล./รายชื่อนักศึกษา
1157330
01
หลักการตลาด
3(3-0-6)
 รัตนาภรณ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
1157332
01
ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์เบื้องต้น
3(2-2-5)
 มานพ ย./รายชื่อนักศึกษา
1200022
02
 รายชื่อนักศึกษา
12500212
01
พฤติกรรมมนุษย์และการปรับตัว
3(3-0-6)
 จินตกานด์ ส./ธนิกานต์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
1250022
01
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1250023
01
ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
 สุนทร ป./รายชื่อนักศึกษา
1250031
01
วิถีไทย
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
12500312
01
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
12500312
02
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 จินตกานด์ ส./รายชื่อนักศึกษา
12500312
03
บัณฑิตกับสังคม
3(2-2-5)
 วิมลศิลป์ ป./รายชื่อนักศึกษา
1250032
01
วิถีโลก
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1250032
03
วิถีโลก
3(3-0-6)
 รายชื่อนักศึกษา
12500332
01
วิถีโลก
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
12500332
02
วิถีโลก
3(3-0-6)
 สมปอง ส./รายชื่อนักศึกษา
1250044
01
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
 ศิรินันท์ ถ./รายชื่อนักศึกษา
1400041
01
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
 สิขรินทร์ ก./รายชื่อนักศึกษา
1400042
01
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
 สุรวุฒิ ส./ธรรมนูญ ม./รายชื่อนักศึกษา
1400043
01
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
1408051
01
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 ทนงศักดิ์ ท./รายชื่อนักศึกษา
1408051
02
กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
 รายชื่อนักศึกษา
3012103
01
การปกครองท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
 ณัฐดนัย ก./รายชื่อนักศึกษา
3012104
01
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
 เกรียงศักดิ์ ช./อธิษฐาน ช./รายชื่อนักศึกษา
3012106
01
การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
 พิทักษ์พงศ์ ก./เทอดศักดิ์ ป./รายชื่อนักศึกษา
3012108
01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0-6)
 คัทลียา น./รายชื่อนักศึกษา
3500102
01
การจัดการธุรกิจ 2
3(3-0-6)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
3500102
02
การจัดการธุรกิจ 2
3(3-0-6)
 ฤทธิชัย ผ./รายชื่อนักศึกษา
40021013
01
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3(2-2-5)
 วาสนา ส./รายชื่อนักศึกษา
4002102
01
หลักการบัญชีขั้นต้น
3(2-2-5)
 หทัยกาณจน์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
4002105
01
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
 วรกฤช ด./รายชื่อนักศึกษา
4002107
01
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
 สำเริง ก./รายชื่อนักศึกษา
4012203
01
การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
 คุณัญญาฐ์ ค./รายชื่อนักศึกษา
4012304
01
การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
 สุภร ว./รายชื่อนักศึกษา
4012306
01
การจัดการนวัตกรรม
3(3-0-6)
 นารีรัตน์ ภ./รายชื่อนักศึกษา
4022501
01
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-2-5)
 กรุณา จ./รายชื่อนักศึกษา
40716013
01
การสาธารณสุข
2(2-0-4)
 ปาริชาติ ส./รายชื่อนักศึกษา
4072509
01
การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4073218
01
อนามัยสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
 วราวุฒิ ม./รายชื่อนักศึกษา
4073519
01
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 2
2(1-2-3)
 สุวิตรา ส./รายชื่อนักศึกษา
4073615
01
การบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
 ดวงใจ ว./รายชื่อนักศึกษา
4074103
01
อนามัยชุมชน
3(2-2-5)
 พัชนี จ./รายชื่อนักศึกษา
40748153
01
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
5(400)
 รายชื่อนักศึกษา
40748153
02
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
5(400)
 รายชื่อนักศึกษา
6003323
01
สัมมนากองทุนและสวัสดิการชุมชน 2
3(1-4-4)
 อินทุราภรณ์ ม./รายชื่อนักศึกษา
6003323
02
สัมมนากองทุนและสวัสดิการชุมชน 2
3(1-4-4)
 โชติกา ส./รายชื่อนักศึกษา
6003325
01
สัมมนาการทำแผนแม่บทชุมชน 2
3(1-4-4)
 บุญช่วย ก./รายชื่อนักศึกษา
6003325
02
สัมมนาการทำแผนแม่บทชุมชน 2
3(1-4-4)
 ประมุข ศ./รายชื่อนักศึกษา
6003335
01
สัมมนาสุขภาพชุมชน 2
3(1-4-4)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
6003335
02
สัมมนาสุขภาพชุมชน 2
3(1-4-4)
 ธมลวรรณ ส./รายชื่อนักศึกษา
6003433
01
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน 3
3(270)
 พิชิตชัย พ./อินทุราภรณ์ ม./ประมุข ศ./วิมลศิลป์ ป./ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
6003433
02
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน 3
3(270)
 พิชิตชัย พ./อินทุราภรณ์ ม./ประมุข ศ./วิมลศิลป์ ป./ศันสนีย์ อ./รายชื่อนักศึกษา
6012101
01
กฎหมายเอกชน
3(3-0-6)
 ณภัทร จ./รายชื่อนักศึกษา
6012102
01
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
3(3-0-6)
 ไพรัตน์ ก./ไพฑูรย์ ว./รายชื่อนักศึกษา
6012328
01
นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
3(3-0-6)
 สมนึก ข./รายชื่อนักศึกษา
6013447
01
กฎหมายการคลัง
3(3-0-6)
 สมนึก ข./รายชื่อนักศึกษา
6022103
01
การจัดการความรู้ การวางเป้าหมาย และแผนชีวิต
3(3-0-6)
 เพ็ญนภา ส./รายชื่อนักศึกษา
6036206
01
นโยบายและการวางแผนทางด้านทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 ธนิกานต์ ศ./รายชื่อนักศึกษา
6036405
01
สัมมนาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
 ณรงค์ศักดิ์ ส./รายชื่อนักศึกษา
PROF104
01
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
8(360)
 นฤมล ภ./รายชื่อนักศึกษา