มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1007051 Section : 01
ชื่อวิชา : เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษา หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581506106นายชญานนท์ เนื่องวรรณะไทย(ด)/58 
2581506116นางสาวพิไลวรรณ บัติสูงเนินไทย(ด)/58 
3581506119นางสาววิภาภรณ์ อ่างบุญมีไทย(ด)/58 
4581506123นายหรรษดล นุสนธ์ไทย(ด)/58 
5581506127นายอำนาจ ขยันการไทย(ด)/58 
6581506203นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสว่างไทย(ด)/58 ก.02 
7581506204นางสาวเจนจิรา กาชัยไทย(ด)/58 ก.02 
8581506211นางสาวนิตยา ทูลไธสงไทย(ด)/58 ก.02 
9581506227นางสาวกาญจนาวดี ไชยสงค์ไทย(ด)/58 ก.02 
10581506312นางสาวนิตยา รูปคมไทย(ด)/58 ก.03 
11581506316นางสาวมณีวรรณ ประทายนอกไทย(ด)/58 ก.03 
12581506317นางสาวรุ่งรวิน ภิราษรไทย(ด)/58 ก.03 
13581506322นางสาวเสาวลักษณ์ แสงรักษาไทย(ด)/58 ก.03 
14581506325นางสาวอัจฉรา โหน่งวันไทย(ด)/58 ก.03 
15581506326นายอัษฎาวุธ โสรสไทย(ด)/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา