มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1007052 Section : 01
ชื่อวิชา : การผลิตและนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581506102นางสาวกุลสตรี พันธ์สูงเนินไทย(ด)/58 
2581506103นายจตุพร กลยนีไทย(ด)/58 
3581506104นางสาวจีรวัฒน์ ถนัดเลื่อยไทย(ด)/58 
4581506105นางสาวเจตฎาพร พุดทราไทย(ด)/58 
5581506107นางสาวณัฐกาญจน์ เขียวปานไทย(ด)/58 
6581506108นางสาวณัฐริกา ภู่ประกิจไทย(ด)/58 
7581506109นางสาวทัศรัณญา ทุมนัสไทย(ด)/58 
8581506110นางสาวธิดารัตน์ ลาภเกิดไทย(ด)/58 
9581506111นายนรินทร์ ตรงกลางไทย(ด)/58 
10581506112นางสาวนิตยา เกื้อหนุนไทย(ด)/58 
11581506113นางสาวนิภาพรรณ แสนเดชไทย(ด)/58 
12581506114นายปกรณ์ หลาบนอกไทย(ด)/58 
13581506117นางสาวเมธาวี โลหิตไทยไทย(ด)/58 
14581506118นางสาวลดามาศ จันทร์นิยมไทย(ด)/58 
15581506121นางสาวศิริลักษณ์ แก้วดอนรีไทย(ด)/58 
16581506122นางสาวสุกัญญา หนันเผือกไทย(ด)/58 
17581506124นายอภิสิทธิ์ บุตรโคตรไทย(ด)/58 
18581506125นางสาวอรยา ยศรุ่งเรื่องไทย(ด)/58 
19581506126นางสาวอัจฉราพร คำภิเนตรไทย(ด)/58 
20581506201นางสาวขจิตมณี ลาภเจริญไทย(ด)/58 ก.02 
21581506202นางสาวจินดารัตน์ เสนนอกไทย(ด)/58 ก.02 
22581506205นางสาวชนิษฐา พรมมาวันนาไทย(ด)/58 ก.02 
23581506206นางสาวณัฐณิชา ศรีระกิ่งไทย(ด)/58 ก.02 
24581506207นางสาวณัฐวดี บำรุงกลางไทย(ด)/58 ก.02 
25581506208นางสาวทุติมา เปรี้ยวกระโทกไทย(ด)/58 ก.02 
26581506210นางสาวนรินทร อินธิศรไทย(ด)/58 ก.02 
27581506212นายเนติพงษ์ ขาวหยวกไทย(ด)/58 ก.02 
28581506213นางสาวปาลิตา มาราชไทย(ด)/58 ก.02 
29581506214นางสาวพรสุพัตรา ผาปานไทย(ด)/58 ก.02 
30581506215นายภัทรชนน บุญไธสงไทย(ด)/58 ก.02 
31581506217นางสาววรกมล กันฟันไทย(ด)/58 ก.02 
32581506218นางสาววิลานี แก้วยางนอกไทย(ด)/58 ก.02 
33581506219นางสาวศิริขวัญ พึ่งกุศลไทย(ด)/58 ก.02 
34581506220นางสาวสาลี่ พรีพรมไทย(ด)/58 ก.02 
35581506222นายอนิวัฒน์ เมมาสีไทย(ด)/58 ก.02 
36581506223นางสาวอมรรัตน์ แทนไทยไทย(ด)/58 ก.02 
37581506225นางสาวอัญชลี สาเสนาไทย(ด)/58 ก.02 
38581506226นางสาวเอมอัชนา มุทาวันไทย(ด)/58 ก.02 
39581506301นางสาวการะเกด อุ่นอุราไทย(ด)/58 ก.03 
40581506302นางสาวขนิษฐา จิตแสงไทย(ด)/58 ก.03 
41581506303นางสาวจิราพร เทศน้อยไทย(ด)/58 ก.03 
42581506304นางสาวจุฬารักษ์ พรมสมบัติไทย(ด)/58 ก.03 
43581506305นางสาวแจ่มจันทร์ ศรีโยธีไทย(ด)/58 ก.03 
44581506306นางสาวชุตินันท์ เปรมโยธินไทย(ด)/58 ก.03 
45581506307นางสาวณัฐธิดา มูลศรีแก้วไทย(ด)/58 ก.03 
46581506308นายดิษฐกาล พลภักดีไทย(ด)/58 ก.03 
47581506309นางสาวธิดารัตน์ ป้องขันธ์ไทย(ด)/58 ก.03 
48581506310นายธีรวัฒน์ ยศรุ่งเรืองไทย(ด)/58 ก.03 
49581506311นายนัฐวุฒิ ชมกุลไทย(ด)/58 ก.03 
50581506313นางสาวเบญจมาศ รุดโถไทย(ด)/58 ก.03 
51581506315นายพันธ์เทวนพ นาสมใจไทย(ด)/58 ก.03 
52581506318นางสาววิชุดา ลารัตน์ไทย(ด)/58 ก.03 
53581506319นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยทิพย์ไทย(ด)/58 ก.03 
54581506320นางสาวศิริพร ลานสันเทียะไทย(ด)/58 ก.03 
55581506321นางสาวสิริยากร สมบัติหลายไทย(ด)/58 ก.03 
56581506323นางสาวอภิญญา ภักดิ์สงศรีไทย(ด)/58 ก.03 
57581506324นางสาวอรณี เงาปัชชาไทย(ด)/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา