มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1007307 Section : 09
ชื่อวิชา : การวัดและการประเมินผลการศึกษา หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571503108นายธนพล สุขอนันต์คอมฯศึกษา/57 (เรียนร่วม) 
2591503101นางสาวกนกพร เหล็กเจริญคอมฯศึกษา/59 
3591503102นางสาวกมลชนก ผาสุขคอมฯศึกษา/59 
4591503103นางสาวเกวลิน ดอนศรีคอมฯศึกษา/59 
5591503104นางสาวเกวลี โสภาทุมคอมฯศึกษา/59 
6591503105นางสาวจิตตวดี ชมญาติคอมฯศึกษา/59 
7591503106นางสาวจิราวรรณ ครองตนคอมฯศึกษา/59 
8591503107นางสาวชนินารถ ประเชษฐาคอมฯศึกษา/59 
9591503108นายชัชวาลย์ จันทร์สว่างคอมฯศึกษา/59 
10591503110นางสาวณัฐนิชา ศรแสงคอมฯศึกษา/59 
11591503111นายทัตเทพ อ่อนเขว้าคอมฯศึกษา/59 
12591503112นางสาวธนัญยา สมโสภาพคอมฯศึกษา/59 
13591503113นายธิติวุฒิ แผ่นบุตรคอมฯศึกษา/59 
14591503114นายธีรวัฒน์ หาญวิชาคอมฯศึกษา/59 
15591503115นายนพดล กระฉอดนอกคอมฯศึกษา/59 
16591503116นายนววร เจริญสุขคอมฯศึกษา/59 
17591503117นายปิยะณัฐ ดีชื่นคอมฯศึกษา/59 
18591503118นางสาวนุชจรี ปัตตาทานังคอมฯศึกษา/59 
19591503119นายบรรลือศักดิ์ แสงมิคอมฯศึกษา/59 
20591503120นายปุรเชษฐ หม่องคำอ้นคอมฯศึกษา/59 
21591503121นางสาววิภาพร เชื้อบัณฑิตคอมฯศึกษา/59 
22591503122นางสาววรญา หอมจันทึกคอมฯศึกษา/59 
23591503201นางสาวพนิดา หาญจิตคอมฯศึกษา/59 ก.02 
24591503203นายพัฒนวิชย์ พลทีคอมฯศึกษา/59 ก.02 
25591503205นายพิสิทธิ์ พิมพ์ลาศรีคอมฯศึกษา/59 ก.02 
26591503206นายภัทรดนัย ใจเขว้าคอมฯศึกษา/59 ก.02 
27591503207นายภัทรพงศ์ คูณฉนวนคอมฯศึกษา/59 ก.02 
28591503208นางสาวภัทราพร ภิญโญดมคอมฯศึกษา/59 ก.02 
29591503209นายมาโนช สามหมอคอมฯศึกษา/59 ก.02 
30591503210นางสาวเมธิกา พลขันธ์คอมฯศึกษา/59 ก.02 
31591503211นางสาวเมริน จันละพันธ์คอมฯศึกษา/59 ก.02 
32591503212นายรังสิมันตุ์ ถนอมศักดิ์คอมฯศึกษา/59 ก.02 
33591503215นางสาวรัติยากร รวงงามคอมฯศึกษา/59 ก.02 
34591503216นายฤทธิเกียรติ ปักเขตานังคอมฯศึกษา/59 ก.02 
35591503217นางสาวลักคณา ป้องท้าวคอมฯศึกษา/59 ก.02 
36591503218นางสาววนิดา นนทะสิงห์คอมฯศึกษา/59 ก.02 
37591503219นายวรากร ชัยภูมิคอมฯศึกษา/59 ก.02 
38591503220นางสาววริศรา รามแสงคอมฯศึกษา/59 ก.02 
39591503222นายณัฐวัตร จุลชาติคอมฯศึกษา/59 ก.02 
40591503223นายณรงค์ บุญสุขคอมฯศึกษา/59 ก.02 
41591503301นายวีระวัฒน์ โมธรรมคอมฯศึกษา/59 ก.03 
42591503302นายวุชฒิภัทร นาคคำคอมฯศึกษา/59 ก.03 
43591503303นายศราวุฒิ อ้อมกลางคอมฯศึกษา/59 ก.03 
44591503304นางสาวศศิธร รวมพรคอมฯศึกษา/59 ก.03 
45591503306นางสาวศิริลักษณ์ พุทธบุรีคอมฯศึกษา/59 ก.03 
46591503307นายสมคิด กิ่งกุลทาคอมฯศึกษา/59 ก.03 
47591503308นางสาวสาธนี โยนกระโทกคอมฯศึกษา/59 ก.03 
48591503309นายสุทธิชา กล้าหาญคอมฯศึกษา/59 ก.03 
49591503310นางสาวสุทธิดา ทองหม่อมคอมฯศึกษา/59 ก.03 
50591503311นายสุทิน สีละโคตรคอมฯศึกษา/59 ก.03 
51591503312นางสาวสุธิดา แสนเสนาคอมฯศึกษา/59 ก.03 
52591503313นางสาวสุปราณี ทวีลาภคอมฯศึกษา/59 ก.03 
53591503314นายสุรศักดิ์ หาญนอกคอมฯศึกษา/59 ก.03 
54591503315นางสาวสุรีฉาย กุญชรคอมฯศึกษา/59 ก.03 
55591503316นางสาวเสาวภา เพียกุนาคอมฯศึกษา/59 ก.03 
56591503317นางสาวอนงค์นาถ แก้วเบ้าคอมฯศึกษา/59 ก.03 
57591503318นางสาวอริยา อยู่เย็นคอมฯศึกษา/59 ก.03 
58591503319นางสาวอัจฉรา รุ่งรัตน์ตระกูลคอมฯศึกษา/59 ก.03 
59591503320นางสาวอาภัสรา เจ็กสูงเนินคอมฯศึกษา/59 ก.03 
60591503321นายอิทธิพัทธ์ อบอุ่นคอมฯศึกษา/59 ก.03 
61591503322นายวรชน นันทพลคอมฯศึกษา/59 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา