มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1007410 Section : 10
ชื่อวิชา : การบริหารการศึกษา หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581506102นางสาวกุลสตรี พันธ์สูงเนินไทย(ด)/58 
2581506103นายจตุพร กลยนีไทย(ด)/58 
3581506104นางสาวจีรวัฒน์ ถนัดเลื่อยไทย(ด)/58 
4581506105นางสาวเจตฎาพร พุดทราไทย(ด)/58 
5581506106นายชญานนท์ เนื่องวรรณะไทย(ด)/58 
6581506107นางสาวณัฐกาญจน์ เขียวปานไทย(ด)/58 
7581506108นางสาวณัฐริกา ภู่ประกิจไทย(ด)/58 
8581506109นางสาวทัศรัณญา ทุมนัสไทย(ด)/58 
9581506110นางสาวธิดารัตน์ ลาภเกิดไทย(ด)/58 
10581506111นายนรินทร์ ตรงกลางไทย(ด)/58 
11581506112นางสาวนิตยา เกื้อหนุนไทย(ด)/58 
12581506113นางสาวนิภาพรรณ แสนเดชไทย(ด)/58 
13581506114นายปกรณ์ หลาบนอกไทย(ด)/58 
14581506116นางสาวพิไลวรรณ บัติสูงเนินไทย(ด)/58 
15581506117นางสาวเมธาวี โลหิตไทยไทย(ด)/58 
16581506118นางสาวลดามาศ จันทร์นิยมไทย(ด)/58 
17581506119นางสาววิภาภรณ์ อ่างบุญมีไทย(ด)/58 
18581506121นางสาวศิริลักษณ์ แก้วดอนรีไทย(ด)/58 
19581506122นางสาวสุกัญญา หนันเผือกไทย(ด)/58 
20581506123นายหรรษดล นุสนธ์ไทย(ด)/58 
21581506124นายอภิสิทธิ์ บุตรโคตรไทย(ด)/58 
22581506125นางสาวอรยา ยศรุ่งเรื่องไทย(ด)/58 
23581506126นางสาวอัจฉราพร คำภิเนตรไทย(ด)/58 
24581506127นายอำนาจ ขยันการไทย(ด)/58 
25581506201นางสาวขจิตมณี ลาภเจริญไทย(ด)/58 ก.02 
26581506202นางสาวจินดารัตน์ เสนนอกไทย(ด)/58 ก.02 
27581506203นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสว่างไทย(ด)/58 ก.02 
28581506204นางสาวเจนจิรา กาชัยไทย(ด)/58 ก.02 
29581506205นางสาวชนิษฐา พรมมาวันนาไทย(ด)/58 ก.02 
30581506206นางสาวณัฐณิชา ศรีระกิ่งไทย(ด)/58 ก.02 
31581506207นางสาวณัฐวดี บำรุงกลางไทย(ด)/58 ก.02 
32581506208นางสาวทุติมา เปรี้ยวกระโทกไทย(ด)/58 ก.02 
33581506210นางสาวนรินทร อินธิศรไทย(ด)/58 ก.02 
34581506211นางสาวนิตยา ทูลไธสงไทย(ด)/58 ก.02 
35581506212นายเนติพงษ์ ขาวหยวกไทย(ด)/58 ก.02 
36581506213นางสาวปาลิตา มาราชไทย(ด)/58 ก.02 
37581506214นางสาวพรสุพัตรา ผาปานไทย(ด)/58 ก.02 
38581506215นายภัทรชนน บุญไธสงไทย(ด)/58 ก.02 
39581506217นางสาววรกมล กันฟันไทย(ด)/58 ก.02 
40581506218นางสาววิลานี แก้วยางนอกไทย(ด)/58 ก.02 
41581506219นางสาวศิริขวัญ พึ่งกุศลไทย(ด)/58 ก.02 
42581506220นางสาวสาลี่ พรีพรมไทย(ด)/58 ก.02 
43581506222นายอนิวัฒน์ เมมาสีไทย(ด)/58 ก.02 
44581506223นางสาวอมรรัตน์ แทนไทยไทย(ด)/58 ก.02 
45581506225นางสาวอัญชลี สาเสนาไทย(ด)/58 ก.02 
46581506226นางสาวเอมอัชนา มุทาวันไทย(ด)/58 ก.02 
47581506227นางสาวกาญจนาวดี ไชยสงค์ไทย(ด)/58 ก.02 
48581506301นางสาวการะเกด อุ่นอุราไทย(ด)/58 ก.03 
49581506302นางสาวขนิษฐา จิตแสงไทย(ด)/58 ก.03 
50581506303นางสาวจิราพร เทศน้อยไทย(ด)/58 ก.03 
51581506304นางสาวจุฬารักษ์ พรมสมบัติไทย(ด)/58 ก.03 
52581506305นางสาวแจ่มจันทร์ ศรีโยธีไทย(ด)/58 ก.03 
53581506306นางสาวชุตินันท์ เปรมโยธินไทย(ด)/58 ก.03 
54581506307นางสาวณัฐธิดา มูลศรีแก้วไทย(ด)/58 ก.03 
55581506308นายดิษฐกาล พลภักดีไทย(ด)/58 ก.03 
56581506309นางสาวธิดารัตน์ ป้องขันธ์ไทย(ด)/58 ก.03 
57581506310นายธีรวัฒน์ ยศรุ่งเรืองไทย(ด)/58 ก.03 
58581506311นายนัฐวุฒิ ชมกุลไทย(ด)/58 ก.03 
59581506312นางสาวนิตยา รูปคมไทย(ด)/58 ก.03 
60581506313นางสาวเบญจมาศ รุดโถไทย(ด)/58 ก.03 
61581506315นายพันธ์เทวนพ นาสมใจไทย(ด)/58 ก.03 
62581506316นางสาวมณีวรรณ ประทายนอกไทย(ด)/58 ก.03 
63581506317นางสาวรุ่งรวิน ภิราษรไทย(ด)/58 ก.03 
64581506318นางสาววิชุดา ลารัตน์ไทย(ด)/58 ก.03 
65581506319นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยทิพย์ไทย(ด)/58 ก.03 
66581506320นางสาวศิริพร ลานสันเทียะไทย(ด)/58 ก.03 
67581506321นางสาวสิริยากร สมบัติหลายไทย(ด)/58 ก.03 
68581506322นางสาวเสาวลักษณ์ แสงรักษาไทย(ด)/58 ก.03 
69581506323นางสาวอภิญญา ภักดิ์สงศรีไทย(ด)/58 ก.03 
70581506324นางสาวอรณี เงาปัชชาไทย(ด)/58 ก.03 
71581506325นางสาวอัจฉรา โหน่งวันไทย(ด)/58 ก.03 
72581506326นายอัษฎาวุธ โสรสไทย(ด)/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา