มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008401 Section : 01
ชื่อวิชา : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หน่วยกิต 2(120)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581506102นางสาวกุลสตรี พันธ์สูงเนินไทย(ด)/58 
2581506112นางสาวนิตยา เกื้อหนุนไทย(ด)/58 
3581506126นางสาวอัจฉราพร คำภิเนตรไทย(ด)/58 
4581506204นางสาวเจนจิรา กาชัยไทย(ด)/58 ก.02 
5581506205นางสาวชนิษฐา พรมมาวันนาไทย(ด)/58 ก.02 
6581506226นางสาวเอมอัชนา มุทาวันไทย(ด)/58 ก.02 
7581506227นางสาวกาญจนาวดี ไชยสงค์ไทย(ด)/58 ก.02 
8581506302นางสาวขนิษฐา จิตแสงไทย(ด)/58 ก.03 
9581506304นางสาวจุฬารักษ์ พรมสมบัติไทย(ด)/58 ก.03 
10581506305นางสาวแจ่มจันทร์ ศรีโยธีไทย(ด)/58 ก.03 
11581506308นายดิษฐกาล พลภักดีไทย(ด)/58 ก.03 
12581506320นางสาวศิริพร ลานสันเทียะไทย(ด)/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา