มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008401 Section : 03
ชื่อวิชา : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หน่วยกิต 2(120)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571505205นางสาวณัฐริกา ฦาชาอังกฤษ (อ-ท)/57 ก.02 (เรียนร่วม) 
2581505101นางสาวกชกร คำบาอังกฤษ (อ-ท)/58 
3581505102นางสาวกรกนก ตะไก่แก้วอังกฤษ (อ-ท)/58 
4581505103นางสาวขนิษฐา อันทะปัญญาอังกฤษ (อ-ท)/58 
5581505105นางสาวเจนจิรา แสนบุญอังกฤษ (อ-ท)/58 
6581505106นายชยานันต์ ตาละบูรณ์อังกฤษ (อ-ท)/58 
7581505108นางสาวณัฐชา อุทัยรัตน์อังกฤษ (อ-ท)/58 
8581505109นายดลสิทธิ์ ถนอมผลอังกฤษ (อ-ท)/58 
9581505110นางสาวนนทรี พลโดดอังกฤษ (อ-ท)/58 
10581505111นายนิพัทธ์ พลราชมอังกฤษ (อ-ท)/58 
11581505113นางสาวปริมญาพร ศิริเมอังกฤษ (อ-ท)/58 
12581505115นางสาวพราวตา เพียทาอังกฤษ (อ-ท)/58 
13581505117นางสาวภัทรา บัวแดงอังกฤษ (อ-ท)/58 
14581505118นางสาวรัชนีกร มานะสุวรรณศรีอังกฤษ (อ-ท)/58 
15581505119นางสาววรัญญา ตู้พิมายอังกฤษ (อ-ท)/58 
16581505120นางสาววิสุดา ป้านภูมิอังกฤษ (อ-ท)/58 
17581505121นางสาวสไบทิพย์ หิรัญเกิดอังกฤษ (อ-ท)/58 
18581505122นางสาวสิริยากร ดวงจิตรอังกฤษ (อ-ท)/58 
19581505123นางสาวสุดารัตน์ โด่งพิมายอังกฤษ (อ-ท)/58 
20581505124นางสาวสุวัจณี ดาวกงแก้วอังกฤษ (อ-ท)/58 
21581505127นางสาวอารียา ทามณีอังกฤษ (อ-ท)/58 
22581505128นางสาวพรสุดา นนตานอกอังกฤษ (อ-ท)/58 
23581505201นางสาวกชกร ลำเหลืออังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
24581505202นายกฤษณะ จันนวลอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
25581505204นางสาวจุฑามาศ ขุนนนท์อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
26581505205นายชนะพล ศรีโพนทองอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
27581505206นางสาวชลธิชา ใจปัญญาอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
28581505207นางสาวณัฎฐณิชา ดิษยวนิชอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
29581505208นางสาวณัฐธิดา วงศ์พรหมอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
30581505209นางสาวทิพปภา บุญโนนแต้อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
31581505210นางสาวนภัสวรรณ หารวาระอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
32581505211นางสาวนุชจรีย์ สิงห์ทองอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
33581505212นางสาวประนิดา ปรางชัยภูมิอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
34581505213นายปริเยศ ปาทาอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
35581505214นางสาวพรพิมล ต่อชาติอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
36581505215นางสาวพริตรา คุ้มโพธิ์น้อยอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
37581505216นางสาวพีรดา เชียจอหออังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
38581505217นายยุทธชัย ราษีสวยอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
39581505218นางสาววนิดา จุลนาคอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
40581505219นางสาววรินทร พิทักษ์อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
41581505220นางสาวศศิมาพร เบียดขุนทดอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
42581505221นางสาวสรัลนุช สอนผักแว่นอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
43581505222นางสาวสุจิตรา มงคลศรีอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
44581505223นางสาวสุนิสา การะเกษอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
45581505224นางสาวแสงดาว ปลอดโคกสูงอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
46581505225นายอภิสิทธิ์ ขันนอกอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
47581505227นางสาวอุมาพร ตะกิ่มนอกอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.02 
48581505301นางสาวกนกวรรณ สมเสนาะอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
49581505305นางสาวชนิดา กุลโคกอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
50581505306นางสาวชวัลพร ทะลาไธสงอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
51581505307นางสาวฐิตาพร หาญรบอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
52581505309นางสาวธัญญาศิริ โสภางค์อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
53581505310นางสาวนันท์นภัส แกขุนทดอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
54581505311นางสาวบุษกร เถื่อนกลางอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
55581505312นางสาวประภัสรา ทองบานอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
56581505314นางสาวพรวิภา หมั่นนอกอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
57581505315นายพิเชษฐ์ คินขุนทดอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
58581505316นายภัควัฒน์ ใจเย็นอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
59581505317นางสาวยุวธิดา ดวงจันทร์อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
60581505318นางสาววนิดา ดีปะวีอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
61581505319นางสาววิชชุตา ลาปะอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
62581505321นางสาวสิรินทรา บุญพิมพ์อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
63581505322นางสาวสุชาดา แสงสาครอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
64581505323นางสาวสุภาพร คำภาว์อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
65581505324นางสาวโศภิดา เสาะสายอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
66581505325นางสาวอัญชลี พรมตาอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
67581505326นางสาวอาริญา ประสานศักดิ์อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
68581505327นางสาวเอื้อยตะวัน สอนกุดตุ้มอังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
69581505328นางสาวศิรประภา จรรยาวัฒน์อังกฤษ (อ-ท)/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา