มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008401 Section : 16
ชื่อวิชา : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หน่วยกิต 2(120)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581506105นางสาวเจตฎาพร พุดทราไทย(ด)/58 
2581506113นางสาวนิภาพรรณ แสนเดชไทย(ด)/58 
3581506119นางสาววิภาภรณ์ อ่างบุญมีไทย(ด)/58 
4581506121นางสาวศิริลักษณ์ แก้วดอนรีไทย(ด)/58 
5581506201นางสาวขจิตมณี ลาภเจริญไทย(ด)/58 ก.02 
6581506203นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสว่างไทย(ด)/58 ก.02 
7581506208นางสาวทุติมา เปรี้ยวกระโทกไทย(ด)/58 ก.02 
8581506211นางสาวนิตยา ทูลไธสงไทย(ด)/58 ก.02 
9581506223นางสาวอมรรัตน์ แทนไทยไทย(ด)/58 ก.02 
10581506303นางสาวจิราพร เทศน้อยไทย(ด)/58 ก.03 
11581506315นายพันธ์เทวนพ นาสมใจไทย(ด)/58 ก.03 
12581506322นางสาวเสาวลักษณ์ แสงรักษาไทย(ด)/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา