มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008401 Section : 17
ชื่อวิชา : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หน่วยกิต 2(120)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1564158042นางสาวสุพัตรา นาพุทธาไทย(ด)/56 (เรียนร่วม) 
2581506107นางสาวณัฐกาญจน์ เขียวปานไทย(ด)/58 
3581506114นายปกรณ์ หลาบนอกไทย(ด)/58 
4581506127นายอำนาจ ขยันการไทย(ด)/58 
5581506202นางสาวจินดารัตน์ เสนนอกไทย(ด)/58 ก.02 
6581506219นางสาวศิริขวัญ พึ่งกุศลไทย(ด)/58 ก.02 
7581506222นายอนิวัฒน์ เมมาสีไทย(ด)/58 ก.02 
8581506307นางสาวณัฐธิดา มูลศรีแก้วไทย(ด)/58 ก.03 
9581506311นายนัฐวุฒิ ชมกุลไทย(ด)/58 ก.03 
10581506318นางสาววิชุดา ลารัตน์ไทย(ด)/58 ก.03 
11581506319นายศักดิ์สิทธิ์ ชัยทิพย์ไทย(ด)/58 ก.03 
12581506324นางสาวอรณี เงาปัชชาไทย(ด)/58 ก.03 
13581506326นายอัษฎาวุธ โสรสไทย(ด)/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา