มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008401 Section : 18
ชื่อวิชา : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หน่วยกิต 2(120)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581506108นางสาวณัฐริกา ภู่ประกิจไทย(ด)/58 
2581506117นางสาวเมธาวี โลหิตไทยไทย(ด)/58 
3581506124นายอภิสิทธิ์ บุตรโคตรไทย(ด)/58 
4581506125นางสาวอรยา ยศรุ่งเรื่องไทย(ด)/58 
5581506210นางสาวนรินทร อินธิศรไทย(ด)/58 ก.02 
6581506217นางสาววรกมล กันฟันไทย(ด)/58 ก.02 
7581506218นางสาววิลานี แก้วยางนอกไทย(ด)/58 ก.02 
8581506220นางสาวสาลี่ พรีพรมไทย(ด)/58 ก.02 
9581506225นางสาวอัญชลี สาเสนาไทย(ด)/58 ก.02 
10581506301นางสาวการะเกด อุ่นอุราไทย(ด)/58 ก.03 
11581506309นางสาวธิดารัตน์ ป้องขันธ์ไทย(ด)/58 ก.03 
12581506323นางสาวอภิญญา ภักดิ์สงศรีไทย(ด)/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา