มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008401 Section : 19
ชื่อวิชา : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หน่วยกิต 2(120)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581506104นางสาวจีรวัฒน์ ถนัดเลื่อยไทย(ด)/58 
2581506106นายชญานนท์ เนื่องวรรณะไทย(ด)/58 
3581506111นายนรินทร์ ตรงกลางไทย(ด)/58 
4581506116นางสาวพิไลวรรณ บัติสูงเนินไทย(ด)/58 
5581506118นางสาวลดามาศ จันทร์นิยมไทย(ด)/58 
6581506212นายเนติพงษ์ ขาวหยวกไทย(ด)/58 ก.02 
7581506310นายธีรวัฒน์ ยศรุ่งเรืองไทย(ด)/58 ก.03 
8581506312นางสาวนิตยา รูปคมไทย(ด)/58 ก.03 
9581506313นางสาวเบญจมาศ รุดโถไทย(ด)/58 ก.03 
10581506317นางสาวรุ่งรวิน ภิราษรไทย(ด)/58 ก.03 
11581506321นางสาวสิริยากร สมบัติหลายไทย(ด)/58 ก.03 
12581506325นางสาวอัจฉรา โหน่งวันไทย(ด)/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา