มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008401 Section : 20
ชื่อวิชา : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หน่วยกิต 2(120)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581506103นายจตุพร กลยนีไทย(ด)/58 
2581506109นางสาวทัศรัณญา ทุมนัสไทย(ด)/58 
3581506110นางสาวธิดารัตน์ ลาภเกิดไทย(ด)/58 
4581506122นางสาวสุกัญญา หนันเผือกไทย(ด)/58 
5581506123นายหรรษดล นุสนธ์ไทย(ด)/58 
6581506206นางสาวณัฐณิชา ศรีระกิ่งไทย(ด)/58 ก.02 
7581506207นางสาวณัฐวดี บำรุงกลางไทย(ด)/58 ก.02 
8581506213นางสาวปาลิตา มาราชไทย(ด)/58 ก.02 
9581506214นางสาวพรสุพัตรา ผาปานไทย(ด)/58 ก.02 
10581506215นายภัทรชนน บุญไธสงไทย(ด)/58 ก.02 
11581506306นางสาวชุตินันท์ เปรมโยธินไทย(ด)/58 ก.03 
12581506316นางสาวมณีวรรณ ประทายนอกไทย(ด)/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา