มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008503 Section : 01
ชื่อวิชา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หน่วยกิต 6(360)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571501101นางสาวกชกร แบนอภัยปฐมวัย (อ-ท)/57 
2571501102นางสาวกนกทิพย์ วังทองปฐมวัย (อ-ท)/57 
3571501106นางสาวชลทิพย์ พันธ์ยางปฐมวัย (อ-ท)/57 
4571501107นางสาวฐิติกาญจน์ ชัยชนะปฐมวัย (อ-ท)/57 
5571501108นางสาวฐิติมา มงคลปฐมวัย (อ-ท)/57 
6571501109นางสาวธารารัตน์ เมินขุนทดปฐมวัย (อ-ท)/57 
7571501111นางสาวประภาพรรณ โผดนอกปฐมวัย (อ-ท)/57 
8571501113นางสาวปิณฑิรา แสงกุดเลาะปฐมวัย (อ-ท)/57 
9571501114นางสาวแพรวพรรณ์ วิชัยโยปฐมวัย (อ-ท)/57 
10571501117นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดปทุมปฐมวัย (อ-ท)/57 
11571501120นายสหรัฐ แถวไธสงปฐมวัย (อ-ท)/57 
12571501123นางสาวสุพิชญา อินทร์นอกปฐมวัย (อ-ท)/57 
13571501124นางสาวเสาวลักษ์ ข่อยนอกปฐมวัย (อ-ท)/57 
14571501125นางสาวอรอนงค์ ไชยสุวรรณ์ปฐมวัย (อ-ท)/57 
15571501126นางสาวอาริษา ทองนะคะปฐมวัย (อ-ท)/57 
16571501127นางสาวอุ่นเรือน เนาวราชปฐมวัย (อ-ท)/57 
17571501128นางสาววรรพร ช่วยจะโป๊ะปฐมวัย (อ-ท)/57 
18571501129นางสาวญาติกา บรรเทากุลปฐมวัย (อ-ท)/57 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา