มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008503 Section : 02
ชื่อวิชา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หน่วยกิต 6(360)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1564133113นางสาวบุญญาพร สมศรีแสงคอมฯศึกษา/56 ก.02 (เรียนร่วม) 
2564133136นายวิมล บุญเสนาคอมฯศึกษา/56 ก.02 (เรียนร่วม) 
3564133150นายอนันต์ มั่นสติคอมฯศึกษา/56 ก.02 (เรียนร่วม) 
4571503102นางสาวกุลธิดา ศรีซุยคอมฯศึกษา/57 
5571503103นายจิตริน สามารถกุลคอมฯศึกษา/57 
6571503105นางสาวชฎาภรณ์ ราชคงคอมฯศึกษา/57 
7571503106นางสาวชิโนรส หิรัญเขว้าคอมฯศึกษา/57 
8571503109นายธันวา มิตนอกคอมฯศึกษา/57 
9571503110นางสาวนริศรา ครองเคหาคอมฯศึกษา/57 
10571503111นางสาวนันทวัน เซ็นเมืองปักคอมฯศึกษา/57 
11571503112นางสาวปนิดา ศรีวิพัฒน์คอมฯศึกษา/57 
12571503113นางสาวเปรมวดี มารอดคอมฯศึกษา/57 
13571503114นายพจนารถ หอมสันเทียะคอมฯศึกษา/57 
14571503115นายภัคพงษ์ วรรณศิลป์คอมฯศึกษา/57 
15571503116นายยศกร อ่อนจันทร์คอมฯศึกษา/57 
16571503117นางสาววรรณศิริพร เฮียงโฮมคอมฯศึกษา/57 
17571503118นายวิทวัส จันเสนาคอมฯศึกษา/57 
18571503119นายศิริชัย ธูปประสมคอมฯศึกษา/57 
19571503120นายสยามชาย เนื้อทองคอมฯศึกษา/57 
20571503121นางสาวสุชัญญา เทียมจัตุรัสคอมฯศึกษา/57 
21571503124นายอภิสิทธิ์ โอฬารรัศมีคอมฯศึกษา/57 
22571503125นายอาวิทธิ์ แก้วสันเทียะคอมฯศึกษา/57 
23571503126นายกรกช คำเรืองศรีคอมฯศึกษา/57 
24571503201นางสาวกนกวรรณ ขันชัยภูมิคอมฯศึกษา/57 ก.02 
25571503202นายกู้เกียรติ แกดสันเทียะคอมฯศึกษา/57 ก.02 
26571503203นางสาวจิราภรณ์ น้อยวิเศษคอมฯศึกษา/57 ก.02 
27571503204นายเจษฎา ศรีด้วงคอมฯศึกษา/57 ก.02 
28571503205นางสาวชนัมพร ทรงศิริคอมฯศึกษา/57 ก.02 
29571503206นางสาวนารีทิพย์ อาจไพวัลย์คอมฯศึกษา/57 ก.02 
30571503208นางสาวธนาภา ผดุงทรงคอมฯศึกษา/57 ก.02 
31571503209นายทินโชติ ปานแสงคอมฯศึกษา/57 ก.02 
32571503210นางสาวนริศรา เถาว์ทิพย์คอมฯศึกษา/57 ก.02 
33571503211นางสาวนันทิญา แพนไธสงคอมฯศึกษา/57 ก.02 
34571503212นางสาวประดิพัทธ์ แซ่ลิ้มคอมฯศึกษา/57 ก.02 
35571503215นายมนัสวิน สิงห์ลีคอมฯศึกษา/57 ก.02 
36571503217นายวัชระ สุขทะเลคอมฯศึกษา/57 ก.02 
37571503218นางสาววิภาดา สุทธิอำนวยกูลคอมฯศึกษา/57 ก.02 
38571503219นางสาวศิริลักษณ์ สู้ศึกคอมฯศึกษา/57 ก.02 
39571503220นางสาวสิริกานต์ ภูมิเขตต์คอมฯศึกษา/57 ก.02 
40571503221นางสาวสุชาดา ชาวิชัยคอมฯศึกษา/57 ก.02 
41571503223นายสุวิทย์ ยิ่งหาญคอมฯศึกษา/57 ก.02 
42571503301นายกิตติศักดิ์ ทรัพย์ทวีธรคอมฯศึกษา/57 ก.03 
43571503302นายจักรกฤษณ์ บรรดาศักดิ์คอมฯศึกษา/57 ก.03 
44571503303นางสาวจุฑามาศ พันธ์งามคอมฯศึกษา/57 ก.03 
45571503304นายเจษฎา หาญนอกคอมฯศึกษา/57 ก.03 
46571503305นางสาวชาริณี มณีวงษ์คอมฯศึกษา/57 ก.03 
47571503306นางสาวณัฐชยา โชคบำรุงคอมฯศึกษา/57 ก.03 
48571503307นายธนชิต คลังชำนาญคอมฯศึกษา/57 ก.03 
49571503309นางสาวนภา ฝาชัยภูมิคอมฯศึกษา/57 ก.03 
50571503310นางสาวนัฐติยา เนียมชัยภูมิคอมฯศึกษา/57 ก.03 
51571503311นางสาวนิตยา พันมาลีคอมฯศึกษา/57 ก.03 
52571503312นายปิยวัฒน์ ประดับวงศ์คอมฯศึกษา/57 ก.03 
53571503313นายพงษ์อิสรา สีลาคอมฯศึกษา/57 ก.03 
54571503315นายมนูญ พลมณีคอมฯศึกษา/57 ก.03 
55571503316นางสาววรรณนิศา ชัยมาโยคอมฯศึกษา/57 ก.03 
56571503317นายวายุ เกศกาญจน์คอมฯศึกษา/57 ก.03 
57571503318นายศราวุฒิ ทัพกลางคอมฯศึกษา/57 ก.03 
58571503319นางสาวสกาวเดือน คำควรคอมฯศึกษา/57 ก.03 
59571503321นายสุทธิพงศ์ ชาญเขว้าคอมฯศึกษา/57 ก.03 
60571503324นางสาวอรนิภา ยอดดีคอมฯศึกษา/57 ก.03 
61571503326นายชาญยุทธ กัทลีคอมฯศึกษา/57 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา