มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1008503 Section : 05
ชื่อวิชา : การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หน่วยกิต 6(360)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571506107นางสาววรัญญา ชัยมีแรงไทย(ด)/57 
2571506111นางสาวอรพิน ปลื้มมะรังไทย(ด)/57 
3571506117นายยุทธนา กำลาไทย(ด)/57 
4571506120นางสาวสุปาณี ฉายเพชรไทย(ด)/57 
5571506121นางสาวเสาวลักษณ์ อิ่มบุญสุไทย(ด)/57 
6571506204นางสาวทิพวรรณ ศรอินทร์ไทย(ด)/57 ก.02 
7571506312นางสาวขนิษฐา ทับทิมใสไทย(ด)/57 ก.03 
8571506320นางสาวสุภารัตน์ ประดับวงษ์ไทย(ด)/57 ก.03 
9571506321นางสาวอมรรัตน์ พรมแสงไทย(ด)/57 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา